Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer/Høringer

Høring: Planen «Trygg oppvekst i Flå»  

Fra og med 01.01.22 er det et krav at kommunestyret skal vedta en plan for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer (jf. barnevernsloven § 15-1 annet ledd). Selv om lovkravet er hjemlet i barnevernsloven, er det kommunen som skal utarbeide og vedta planen.  

Kommunens plan for forebygging skal beskrive det forebyggende arbeidet i alle sektorer og tjenester på oppvekstområdet. Videre skal planen definere hvordan ansvaret mellom tjenester og sektorer er fordelt, hvordan oppgaveløsningen organiseres og hvordan de ulike tjenestene og sektorene i kommunen skal samarbeide for å nå målet om rett hjelp til rett tid for barn og familier. Planen skal være et viktig verktøy for å sikre en forpliktende og systematisk innsats, samt helhetlige tjenester til barn og familier.

I Flå kommunen har det vært en arbeidsgruppe satt sammen av ledere fra de ulike tjenestene som har utarbeidet og skrevet planen. Kommunedirektørens ledergrupper har vært styringsgruppen.

Planen har vært som orienteringssak i kommunestyret flere ganger og sist den 16.05.2024. Den ligger nå ute på høring og skal vedtas i kommunestyret 12.09.2024.

Trygg oppvekst i Flå - HØRINGSUTGAVE.pdf

Vedlegg 1 - Intervjumal med svar.pdf

Frist for å komme med innspill er 20.08.2024. Merknader sendes til postmottak@flaa.kommune.no eller til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå. Merk innsendelsen med «Trygg oppvekst i Flå».    

 

Høring: Flå kommune planstrategi 2024-2027

Flå kommune varslet igangsetting av arbeidet med ny planstrategi etter behandling i Utvalg for plan, næring og miljø 21.02.2024. Kommunestyret ga i vedtak 16.05.2024 kommunedirektøren i oppgave å legge forslag til planstrategi ut på høring når dette var klart. Se vedlagt høringsbrev og forslag til planstrategi.

Høringsbrev planstrategi.pdf

Planstrategi 2024-2027 Flå kommune høringsutgave.pdf

Frist for å komme med innspill er 16.08.2024. Merknader sendes til postmottak@flaa.kommune.no eller til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå. Merk innsendelsen med «Planstrategi».  

Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for utvidelse av masseuttak Sprentjern Turufjell

Arkitekthagen AS varsler på vegne av Turufjell AS om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for utvidelse av masseuttak Sprentjern Turufjell. Se vedlagt varselbrev for mer informasjon.

Varselbrev.pdf

Referat oppstartmøte 11042024 .pdf

Palninitiativ Detaljplan utviding masseuttak ved Sprentjern Turufjell.pdf

Frist for å komme med innspill til oppstarten av planarbeidet er 05.08.2024. Merknader sendes til Arkitekthagen AS, Torget 3, 3570 Ål eller på e-post til thh@arkitekthagen.no . Kopi av merknad kan sendes til Flå kommune på e-post postmottak@flaa.kommune.no.

Kunngjøring av vedtak: Endring av områderegulering for Turufjell

Kommunedirektøren har i delegert vedtak 28.05.2024 vedtatt endering av adkomstveg SKV1 i områdereguleringsplan for Turufjell.

Delegert vedtak. Endring av adkomstveg SKV1 i områdereguleringsplan for Turufjell..pdf

Endring Områdeplan Turufjell SKV1 Plankart.pdf

Se vedlagt brev og tilhørende kartutsnitt. Vedtaket kan påklages til Flå kommune innen 19.06.2024.

Høring områdereguleringsplan for Høgevarde HV16 Heimseter

Utvalg for plan, næring og miljø i Flå kommune har i møte 16.05.2024 sak 17/2024 vedtatt å legge forslag til områdereguleringsplan for Høgevarde HV16 Heimseter ut på offentlig ettersyn, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planforslaget omfatter delområdet HV16 i gjeldende områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet vedtatt i 2015. Ny områdereguleringsplan vil erstatte deler av gjeldende plan. Planforslaget legger til rette for fritidsbebyggelse, sentrumsområde, aktivitetsområde / skianlegg, kjøreveg, parkering og annen infrastruktur, samt grøntstruktur og friluftsområder.  

Områdeplan_HV16 Planbeskrivelse.pdf

Områdeplan_HV16 Planbestemmelser.pdf

Områdeplan_HV16 Plankart BareFaresoner_240412.pdf

Områdeplan_HV16 Plankart BareHensynsoner_240412.pdf

Områdeplan_HV16 Plankart UtenSoner_§12-6_240412.pdf

Områdeplan_HV16 Plankart_240412.pdf

Områdeplan_HV16_Aktivitetsinfrastruktur_sommer-vinter_240226.pdf

Områdeplan_HV16_Helningskart_240412.pdf

Områdeplan_HV16_KU vannmiljø og naturmangfold i vann_VER02.pdf

Områdeplan_HV16_KU_Friluftsliv.pdf

Områdeplan_HV16_KU_Kulturmiljø.pdf

Områdeplan_HV16_KU_Landskap.pdf

Områdeplan_HV16_KU_Naturmangfold.pdf

Områdeplan_HV16_KU_Økosystemtjenester.pdf

Områdeplan_HV16_Naturfare-Flom_OV_2404.pdf

Områdeplan_HV16_Naturfare-skred_ 231116.pdf

Områdeplan_HV16_ROS.pdf

Områdeplan_HV16_VA-plan kart_240416.pdf

Områdeplan_HV16_VA-systemløsning notat_240416.pdf

Områdeplan_HV16_Veger oversikt UtenFarger_240412.pdf

Områdeplan_HV16_Veger oversikt_240412.pdf

Områdeplan_HV16_Veger-plan_profil_240412.pdf

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 28.06.2024. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Varsel om oppstart: Turufjell Kristnatten BFR 30-32 og BSA2

Arkitekthagen AS varsler på vegne av Turufjell AS om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for områdene BFR 30-32 og BSA 2 i Turufjell. Det vises til vedlagte dokumenter for nærmere informasjon.

Frist for å komme med merknader til oppstart av planarbeidet er 24.05.2024, og merknader skal senes til Arkitekthagen AS, Torget 3, 3570 ÅL eller som e-post til thh@arkitekthagen.no 

2023003 Oppstartsvarsel Kristnatten BFR 30-32 og BSA2 - Turufjell 2024-04-08.pdf

231207 Oppstartsmøte.pdf

2023-003 - Detaljplan BFR 30-32 og BSA2 - Turufjell - planinitiativ.pdf