Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer/Høringer

Høring - Lokal gebyrforskrift for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Forslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg.

horingsbrev.pdf

forslag-til-lokal-forskrift-om-gebyr-for-gjennomforing-av-feiing-og-tilsyn-av-fyringsanlegg.pdf.pdf

Høringsfrist: 13. juni 2022

Høring. Detaljreguleringsplan for Høgevarde sykkelsti B klatresti m.fl.

Fast utvalg for plansaker i Flå kommune har i møte 07.04.2022 besluttet å legge forslag til detaljreguleringsplan for Høgevarde sykkelsti B klatresti m.fl. ut på offentlig ettersyn, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet ligger innenfor områdeplan for Gulsvikfjellet og tidligere vedtatte detaljreguleringsplaner. Området er gjeldende planer i hovedsak regulert til LNF, skianlegg, skiløype, aktivitetsområde, turstier og sykkelstier. Hensikten med den nye planen er å legge til rette for flere sykkelstier i området.

Møteprotokoll - FUP 070422.pdf

Sykkelsti B mfl Bestemmelser.pdf

Sykkelsti B mfl Planbeskrivelse.pdf

Sykkelsti B mfl Plankart.pdf

Vedlegg Notater natur.pdf

Vedlegg ROS-analyse.pdf

Vedlegg Skredfarevurdering.pdf

Vedlegg Varslingsdokumenter.pdf

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 27.05.2022. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.