Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer/Høringer

Høgring: Detaljreguleringsplan for rv.7 Lindelien-Kittilsviki

Statens vegvesen har lagt ut forslag til reguleringsplan for riksveg 7 Lindelien-Kittilsviki til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven §12-10. Reguleringsplanen behandles etter § 3-7 i Plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens kommunen sluttbehandler og vedtar planen. Hensikten med prosjektet er å utbedre dagens rv.7 mellom Lindelien i sør til Kittilsviki i nord med bedre trafikksikkerhet og legge til rette for en enhetlig vegstandard fra den nye vegen ved Ørgenvika og videre nordover. For nærmere informasjon og høringsdokumenter vises det til vedlagt høringsbrev, og Statens vegvesen sin nettside med informasjon om prosjektet.

Høring og offentlig ettersyn-Reguleringsplan Riksveg 7 Lindelien-Kittilsviki.PDF

Reguleringsplanen vil ligge ute til offentlig ettersyn til 20. september 2023. Merknader til planen sendes til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller firmapost@vegvesen.no . Merknader merkes med: «Merknad til rv.7 Lindelien-Kittilsviki 22/20256».

Reguleringsplan Lindelien–Kittilsviki | Statens vegvesen

 

Høring: Detaljreguleringsplan for Roppe bru

Kommunedirektøren har i delegert vedtak og i medhold av Plan- og bygningsloven §12-10, vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Roppe bru ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen legger til rette for bygging av ny Roppe bru. Oppstart for planarbeidet ble varslet 12.12.2022.
Det er utarbeidet et planforslag der det er avsatt areal til kjøreveg og bru, annen veggrunn, gangbru (dagens bru), landbruksformål og vassdrag. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål og juridisk linje for kjøreveg.

Høringsbrev Roppe bru.pdf

Roppe bru Bestemmelser.pdf

Roppe bru Planbeskrivelse.pdf

Roppe bru plankart, 28.06.2023.pdf

Roppe bru Vedlegg Tegningshefte veg.pdf

Roppe bru Vedlegg Flomfarevurdering.pdf

Roppe bru Vedlegg forprosjekt bru.pdf

Roppe bru Vedlegg merknader oppstart.pdf

Roppe bru Vedlegg Områdestabilitet.pdf

Roppe bru Vedlegg ROS.pdf

Roppe bru Vedlegg Skredfarevurdering.pdf

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 12.09.2023. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.  

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram for områdereguleringsplan for Skardsdalen

Flå kommune varsler i samarbeid med Fredensborg fritid Flå AS om oppstart av planarbeid for en områdereguleringsplan for Skardsdalen. Planen utarbeides som områdereguleringsplan.  Sammen med varselet blir forslag til planprogram lagt ut til høring. Se vedlagt høringsbrev og forslag til planprogram for nærmere informasjon.

Brev Skardsdalen oppstart og høring planprogram.pdf

Områdeplan Skarsdalen_planprogram 2023-06-02.pdf

Frist for å komme med merknader til varsel om oppstart og forslag til planprogram er 10.09.2023. Merknader sendes til Flå kommune på e-post postmottak@flaa.kommun.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Kunngjøring av fastsatt planprogram for områdereguleringsplan for Høgevarde HV16 Heimseter

Kommunestyret har i møte 15.06.23 sak 63/2023 vedtatt å fastsette planprogram for nevnte reguleringsplan. Planprogrammet legger føringer for det videre planarbeidet for Høgevarde HV16.
Fastsetting av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når planforslag for HV16 Heimseter legges ut til høring på et senere tidspunkt.

Planprogram HV16 fastsatt 230615.pdf