Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer/Høringer

Varsel om oppstart av arbeid med planstrategi 2024-2027

Kommunen har plikt til å utarbeide en kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode og denne må vedtas senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering. Planstrategien er ikke en egen plan, men gjennom planstrategien tas det stilling til hvilke planoppgaver som er viktige å arbeide med i kommunestyreperioden.

Flå kommune går i gang med planstrategi for 2024-2027 og inviterer til å komme med innspill til hva kommunen bør prioritere.
Som grunnlag for planstrategien vil Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2034 være viktig. Flå kommune tar sikte på å utarbeide forslag til ny planstrategi våren 2024. Forslag til planstrategi vil bli sendt ut på høring, før vedtak i kommunestyret høsten 2024.

Innspill til dette arbeidet sendes til Flå kommune sin e-post postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå innen 19.03.2024.  

Høring: Detaljreguleringsplan for Turufjell BFR15-16

Utvalg for plan, næring og miljø har i møte 14.12.2023 sak 10/2023 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Turufjell BFR15-16 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger innenfor områdeplan for Turufjell, vest for eksisterende skianlegg. Planforslaget er på ca. 460 daa og legger til rette for 135 frittliggende fritidsboliger og tre delområder for konsentrert fritidsbebyggelse.
I tillegg til fritidsbebyggelse er de avsatt arealformål til skianlegg, kjøreveg, annen veggrunn, kombinert grønnstruktur og LNF.

2022004 Bestemmelser - Slåttemyrbekken BFR 15 og 16 - Turufjell 2023-10-31.pdf

2022004 Plankart Slåttemyrbekken BFR15 og 16 2023-11-17.pdf

2022004 Planomtale Slåttemyrbekken BFR 15 og 16 Turufjell 2023-10-31.pdf

Vedlegg BFR 15 og 16 - Turufjell - Samla merknader til oppstartsvarsel.pdf

Vedlegg BFR15-16 Vegtegninger.pdf

Vedlegg Detaljplan Slåttemyrsbekken BFR 15 og 16 - Avvikskart 2023-11-17.pdf

Vedlegg Detaljplan Slåttemyrsbekken BFR 15 og 16 - Hellingskart 2023-11-17.pdf

Vedlegg Detaljplan Slåttemyrsbekken BFR 15 og 16 - Myr 2023-11-17.pdf

Vedlegg ROS Slåttemyrbekken BFR 15 og 16 2023-02-06.pdf

Vedlegg Turufjell flomvurdering.pdf

Vedlegg Turufjell støyvurdering.pdf

Vedlegg Turufjell trafikkanalyse 2017.pdf

Vedlegg Turufjell trafikknotat 2023.pdf

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 14.02.2024. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Høring: Forslag til endring av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Det vises til vedlagt høringsbrev ed informasjon om forskriften og forslag til endringer i nevnte forskrift, samt vedlagt forslag til forskrift. Frist for å komme med svar på høringen er 15.01.2024. Merk svaret med saksnummer 2023/3967.  

Høringsforslag til lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg_des 23.pdf

Høringsbrev gebyrforskrift des 23.pdf

Høringssvar sendes til Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS på mail post@hbr.no eller post til Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS, Torpomoen 27 , 3579 Torpo.

Alle høringssvar vil bli offentliggjort.

Kunngjøring av fastsatt planprogram for områdereguleringsplan for Høgevarde HV16 Heimseter

Kommunestyret har i møte 15.06.23 sak 63/2023 vedtatt å fastsette planprogram for nevnte reguleringsplan. Planprogrammet legger føringer for det videre planarbeidet for Høgevarde HV16.
Fastsetting av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når planforslag for HV16 Heimseter legges ut til høring på et senere tidspunkt.

Planprogram HV16 fastsatt 230615.pdf