Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kunngjøringer/Høringer

Varsel om oppstart og høring planprogram: Områdereguleringsplan Høgevarde HV16 Heimseter

Det varsles oppstart av områderegulering for Høgevarde HV16 Heimseter i Flå kommune. Samtidig legges planprogram ut til offentlig ettersyn. Se vedlagt varselbrev og kart for nærmere informasjon om planarbeidet som settes i gang, samt høringsutgave av planprogram for planarbeidet.

Høringsbrev.pdf

Planprogram HV16 høringsutg.pdf

Varslingskart_HV16_Norgeskart.pdf

Varslingskart_HV16_Ortofoto.pdf

Frist for å komme med innspill til oppstart av planarbeidet og planprogrammet er 5. mai 2023. Innspill sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Vedtatt plan -Detaljreguleringsplan for Turufjell BFR 3-6 og 8

Kommunestyret har i møte 09.03.23 sak 22/2023 vedtatt Detaljreguleringsplan for Turufjell BFR3-6 og 8. Se vedlagte dokumenter.

BFR 3-6 og 8 - Bestemmelser.pdf

BFR3-6 og 8 - Planbeskrivelse - 2022-11-25.pdf

BFR3-6 og 8 - Plankart 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Avvik oområdeplan 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Byggeområde på myr 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Hellingskart 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg merknader oppstart.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Myr 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Ros-analyse 2022-09-29.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Vegtegninger.pdf

Samlet saksframstilling vedtak.pdf

Turufjell naturverdier KU.pdf

Turufjell støyvurdering.pdf

Turufjell trafikkanalyse 300317.pdf

Vedtaket kan påklages, og klagefrist er 11.04.2022.
Eventuell klage sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller e-post til postmottak@flaa.kommune.no.  

Høring - Kommunedelplan for Flå tettsted 2022-2034

Flå kommune har utarbeidet forslag til ny kommunedelplan for Flå tettsted. Dette er kommunens «øverste» arealplan for området, og den legger føringer for framtidig utvikling og bruk av områdene som er med i plankartet. Planområdet tar utgangspunkt i Flå tettsted, og strekker seg fra Trøstheim i nord og til sør for Flå stadion og barnehagen, og på østsiden av Hallingdalselva fra Heie i nord til et stykke sør for Tunnelen. Se plankart for nøyaktig avgrensing.  

Kommunestyret har i møte 09.02.2023 vedtatt å legge planforslaget ut på høring. I høringsperioden er det åpent for alle å komme med innspill til forslaget. Frist for å komme med innspill er 30. mars 2023. Når høringsperioden er over vil innkomne merknader bli gjennomgått, og det kan bli gjort endringer i planforslaget. Planforslaget sendes deretter til kommunestyret for endelig vedtak. Ved omfattende endringer kan det bli aktuelt med ny høring før planen skal vedtas.  

Det er lagd en digital informasjons- og innspillportal der planforslaget er presentert, og man kan enkelt si sin mening i et digitalt skjema. Planforslaget er også tilgjengelig som pdf. Se vedlagte filer.

Informasjons- og innspillportal

01 Saksdokument.pdf

02 KDP Flå tettsted planbeskrivelse.pdf

03 KDP Flå tettsted Plankart 230118.pdf

04 KDP Flå tettsted bestemmelser.pdf

05 KDP Flå tettsted KU arealinnspill.pdf

06 KDP Flå tettsted ROS.pdf

Innspill kan alternativt sendes som e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.
Spørsmål kan rettes til plansjef Sigrid Grimeli på e-post sigrid.hauglann.grimeli@flaa.kommune.no eller telefon 32 05 36 00.  

Høring - Mindre endring deltaljreguleringsplan for Høgevarde sykkelsti 6 (A) nedre del

Flå kommune har mottatt søknad om endring av nevnte plan. Endringen omfatter omlegging av deler av traseen for regulert sykkelsti fra Vardefjell til Gulsvik. Se vedlagt høringsbrev og tilhørende dokumenter for nærmere beskrivelse.

1 Høringsbrev.pdf

2 Søknadsbrev.pdf

3 Plankart forslag.pdf

4 Betemmelser forslag.pdf

5 Planbeskrivelse.pdf

6 ROS.pdf

7 Notat naturmanfold.pdf

Frist for å komme med innspill til den foreslåtte endringen er 10.03.2023. Innspill sendes til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå. Merkes med sak 2023/57.

Høring: Detaljreguleringsplan for veg til HV19 Grøun Høgevarde

Fast utvalg for plansaker i Flå kommune har i møte 15.12.2022 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for veg til HV19 Grøun Høgevarde ut på offentlig ettersyn, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10.
Planområdet ligger innenfor Områdeplan for Gulsvikfjellet. Planforslaget legger til rette for bygging av adkomstveg fram til framtidig hyttefelt HV19 Grøun.

Bestemmelser for veg til HV19 Grøun.pdf

Planbeskrivelse veg HV19 Grøun.pdf

Plankart Adkomst Grøun_(A1M3000)_11.11.22.pdf

VEDLEGG 1 Referat oppstartmøte 30.11.2017.pdf

VEDLEGG 2 Varsler og merknader 2018-2022.pdf

VEDLEGG 3 Skredvurdering.pdf

VEDLEGG 4 ROS.pdf

VEDLEGG 5 Vegtegninger.pdf


Frist for å komme med merknader til planforslaget er 06.02.2022. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.  

Høring: Detaljreguleringsplan for BFR 3-6 + 8 Turufjell

Fast utvalg for plansaker i Flå kommune har i møte 15.12.2025 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for BFR 3-6 + 8 i Turufjell ut på offentlig ettersyn, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10. Planområdet ligger innenfor Områdeplan for Turufjell, hvor områdene er avsatt til utbygging av fritidsbebyggelse, tilhørende infrastruktur, samt LNF.
Planen legger til rette for frittliggende hyttetomter og områder for konsertert fritidsbebyggelse, i tillegg til kjøreveger, stier, skiløyper og LNF.

BFR3-6 og 8 - Planbeskrivelse - 2022-11-25.pdf

BFR3-6 og 8 - Plankart 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Reguleringsføresegn -11-25.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Avvik oområdeplan 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Byggeområde på myr 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Hellingskart 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Myr 2022-11-28.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Ros-analyse 2022-09-29.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg samla merknader til oppstartsvarsel.pdf

BFR3-6 og 8 - Vedlegg Vegtegninger.pdf

Turufjell - naturverdier og konsekvensutredning.pdf

Turufjell støyvurdering.pdf

Turufjell trafikkanalyse 300317.pdf


Frist for å komme med merknader til planforslaget er 06.02.2023. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.