Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Gjødselsplan og bruk av gjødsel

Gjødslingsplan

Etter forskrift om gjødslingsplanlegging er alle som driver jordbruk og som har rett til produksjonstilskudd pliktig til å ha årlig gjødselplan, denne erstatter tidligere miljøplan trinn 1.

Retningslinjer til forskrift om gjødslingsplanlegging

Gjødselplanen kan utarbeides selv eller så tilbyr Norsk landbruksrådgivning østafjells denne tjenesten.

Praksis rundt håndtering av forskrift om gjødslingsplanlegging:

Utgangpunktet er at alle skal ha en årlig gjødselplan. Hvilken form planen tar er opp til den som utfører arbeidet, men gjødsleplanen skal minimum inneholde følgende: 

En kartskisse, med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte:

 • Jordbruksareal i dekar

 • Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, kalium og moldinnhold

 • Forgrøde (dvs. fjorårets vekst)

 • Årets vekst

 • Forventa avlingsnivå per dekar

 • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium per dekar

 • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel

  • Type

  • Mengde per dekar og antatt spredetidspunkt

 • Mineralgjødsel

  • Type

  • Mengde per dekar og antatt spredetidspunkt

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier:
 • Jordprøveresultat for fosfor, kalium og moldinnhold

 • Vekst og gjødslingsnormer for distriktet

 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte

 • Forgrøde

Gjødselplanen skal justeres hvis vekstforholdene avviker for de forutsetningene som var når gjødselplanen ble laget

Foretak som har enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform kan søke om flerårig gjødselplan, dvs. inntil 5 år.  Typiske eksempler er ensidig kornproduksjon eller ensidig husdyrhold.  

For foretak som har husdyr er det et krav om årlig gjødselplan hvis foretaket overstiger 5 GDE (gjødseldyrenheter). Kommunen har ikke mulighet til og dispenserer fra dette kravet.

Tilsvarende for foretak som disponerer mer enn 100 dekar til planteproduksjon dispenseres det ikke fra kravet om årlig gjødselplan.

 5 GDE tilsvarer:

 • 15 ungdyr storfe
 • 7 ammekyr
 • 10 hester
 • 35 vinterforede sau

Hentet fra forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, vedlegg 2

Kontroll:

Kontroll av gjødselplanen gjennomføres ved stedlig kontroll av tilskuddsordningene.

For foretak som driver skjøtsel på hele eller deler av jordbruksarealet, hvor det enten skal være redusert eller ingen gjødsling, kan godkjent skjøtselsplan regnes som godkjent i forhold til forskrift om gjødslingsplanlegging.

Jordprøver

Jordprøver skal tas hvert 4 – 8 år.
Esker til jordprøver og jordprøvebor fås ved henvendelse til servicekontoret.

Jordprøver sendes til: 

Eurofins Agro Testing Norway AS
Avdeling jord og planter
Postboks 3033
1506 Moss

Uttak av jordprøver

Bestillingsskjema jord

For mer informasjon, se eurofins.no

Spredetidspunkt husdyrgjødsel

Fristen for spredning av husdyrgjødsel på eng er 1. september. Det er ikke lov til å spre husdyrgjødsel på eng etter denne datoen. I særlige tilfeller kan kommunen gi dispensasjon, men skriftlig søknad må være levert før 1. september.

Dersom husdyrgjødsla blir nedfelt (pløyd, harvet eller frest) innen 18 timer etter spredning, er det lov å spre husdyrgjødsel til første november.

Det er ikke lov å spre husdyrgjødsel på frossen eller snødekt mark, og ikke i tidsrommet 1. November til 15. Februar.

Dette gjelder for spredning av husdyrgjødsel, for lagring gjelder andre regler.

For bruk av slam, se kommunens side om bruk av avløpsslam i jordbruket.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav