Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Bruk av avløpsslam i landbruket

Bruken av avløpsslam i landbruket er regulert gjennom forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Foretaket som skal bruke slam på jordbruksareal må senest to uker før levering legge fram for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på jordbruksfaglige, forretningsmessige, sikkerhetsmessige, helsemessige og hygieniske forhold ved bruken. Meldingen skal også inneholde opplysninger om mengde, sammensetning, størrelse og type areal det skal spres på, eventuelle jordanalyser foruten gårds-/bruksnummer og navn/adresse på mottaker.

Meldingen legges frem for medisinskfaglig rådgiver i kommunen for kommentar.

Skjema for melding til kommunen finnes her:

Meldeskjema

Skjema er utarbeidet av Miljøretta Helsevern Hallingdal

Her er noen viktige punkter for foretak som skal benytte avløpsslam:

  • Slam med mer enn 25 % tørrstoff kan lagres direkte på bakken, men skal legges opplendt og skjermes mot overflatevann.

  • Ved lokal lagring, og ved spredning, skal slammet lagres/spres slik at det ikke medfører fare for forurensning/avrenning til bekk eller vassdrag. Lagring og spredning av slam bør ikke foregå nærmere enn 15 m fra bekk/vassdrag uten drikkevannsinteresser. I spesielt følsomme områder, og områder der terrenget tilsier at det er fare for overflaterenning til vannkilden, må avstanden økes.

  • Når det gjelder overflatebrønn eller bekk/vassdrag med drikkevannsinteresser, anbefaler vi en minsteavstand på 100 m fra lokal lagerplass eller spredeareal. Større avstand ved økende fare for overflateavrenning.

  • Borebrønner vil være mindre utsatt for forurensing, slik at denne avstanden kan reduseres, avhengig av topografi, berggrunn og borehullets beliggenhet i forhold til spredearealet.

  • Lokal lagring av slam skal ikke forårsake unødig luktulempe for beboere i området.

  • Nødvendig avstand til omkringliggende bebyggelse vil variere med topografi/vegetasjon og herskende vindretning.

  • Erfaringsmessig bør det i åpent lende være minst 200 m fra lagringsplass til nærmeste bebyggelse. Ved ugunstig vindretning enda lengre.

  • Slam må ikke spres i eng, i gartneri eller der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt.