Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Rus og psykisk helsetjeneste

Dine rettigheter

Hvis du blir syk, har du mange rettigheter som pasient. Blant annet har du i Norge rett til nødvendig helsehjelp, egen fastlege, vurdering i spesialisthelsetjenesten, rett til valg av sykehus og rett til å klage på behandlingen.

Hjelpetelefoner og internettsider

Mental Helses hjelpetelefon: 810 30 030

Noen ganger blir utfordringene for store og noen ganger kan det føles vanskelig å komme videre. Kanskje trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, og som kan gi deg råd og informasjon? Hjelpetelefonen er et døgnåpent tilbud - 365 dager i året. Du kan også ta kontakt gjennom nettsidene: www.sidetmedord.no

Kirkens SOS: 815 33 300

En døgnåpen krisetjeneste. Kirken SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale - på krisetelefonen eller via en SOS-melding over nettsidene: www.kirkens-sos.no

Røde Kors hjelpetelefon for barn og ungdom: 800 33 321

Røde Kors hjelpetelefon for barn og ungdom er et grønt nummer for deg som er ung. Her er voksne som har tid og lyst til å lytte og snakke med deg. De som svarer på telefonen er vant til å snakke med barn og unge. Du kan snakke med hjelpetelefonen om alt, enten du er glad, trist, redd, lurer på noe eller du trenger hjelp. Åpent hver mandag til fredag kl. 14.00-20.00. Du kan også ta kontakt over nett: www.korspahalsen.no

Homofiles ungdomstelefon: 81000277

HUT er Skeiv Ungdoms hjelpe- og støttetelefon. Dette er et lavterskeltilbud som skal være tilgjengelig for unge som trenger noen å snakke med om orelskelse, seksualitet, kjønn, identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. Tjenesten er åpen søndag til fredag fra kl. 18.00-22.00. www.ungdomstelefonen.no

Hjelpelinjen for spilleavhengige: 800 800 40

Tusenvis av nordmenn er blitt avhengige av pengespill. Er du en av dem? Eller kjenner du en som spiller for mye? Da kan du ringe Hjelpelinjen. Her vil du møte en person som kan støtte mennesker i krise. Ved å ringe Hjelpelinjen får du også informasjon om hva som finnes av behandling for spilleavhengige. Samtalen er gratis. www.hjelpelinjen.no

Arbeidslivstelefonen drives av Mental Helse  og er til for deg som vil ha noen å snakke med om arbeidslivets små og store utfordringer. Åpningstider: mandag 9-15, tirsdag 12-18, onsdag 9-15, torsdag 12-18, fredag 9-15. www.arbeidslivstelefonen.no

www.nav.no/psykiskhelse Her finner du informasjon om NAVs tiltak og tilbud for mennesker med psykiske problemer, kontaktinformasjon til ressurspersoner på området og informasjon rettet mot arbeidsgivere og arbeidstakere, arbeidssøkere og kolleger. I tillegg kommer det jevnlig artikler som viser gode eksmpler fra tiltak og tilbud rundt om i landet.

Helsedirektoratet.no finner du informasjon for ansatte i helsetjenesten. Her kan du lese om forebyggende tilgak og tilrettelegging, alternativer til sykemelding og gjeldende lovverk.
www.helsenorge.no  finnes tilsvarende informasjon til deg som ønsker å vite mer om dette temaet, om du er en enkeltperson, kollega, arbeidsgiver, arbeidstaker eller arbeidssøker.

www.helsedirektoratet.no Her kan du lese om forebyggende tilgak og tilrettelegging, alternativer til sykemelding og gjeldende lovverk.


www.helsenorge.no finnes tilsvarende informasjon til deg som ønsker å vite mer om dette temaet, om du er en enkeltperson, kollega, arbeidsgiver, arbeidstaker eller arbeidssøker.

www.hjelptilhjelp.no  Oversikt over tilbud som er med på å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon.

Arbeidslivstelefonen: 815 44 544

Nedenfor finner du linker til andre offentlige etater og ulike organisasjoner der du kan finne mer informasjon om psykisk helse;

Helsedirektoratet: www.helsenorge.no

Statens informasjonsside til ungdom: www.ung.no Oppslagsverk for deg som er ung. Omhandler de fleste temaer. Drevet av Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet.

Fylkesmannen: www.fylkesmannen.no Informasjon om psykisk helsearbeid i ditt fylke.

Psykisk helse i skolen: www.psykiskhelseiskolen.no Et sett skoleprogrammer som er lett å ta i bruk i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Programmene gir barn og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter, samt kunnskap om det lokale hjelpeapparatet.

Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no Rådet for psykisk helse har 25 medlemsorganiasjoner. Bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, arbeidstakerorganisasjoner innen psykisk helse, samt humanitære organisasjoner kan bli medlemmer i Rådet for psykisk helse.

Mental Helse: www.mentalhelse.no Mental Helse er landets største organiasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Organisasjonen har fylkeslag i alle fylker, og lokallag i mer enn 250 kommuner over hele landet.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri: www.lpp.no LPP er en uavhengig interesse-, omsorg- og kamporganisasjon. Organisasjonen skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for alle alvorlig psykisk syke og deres pårørende.

Klara Klok: www.klara-klok.no Helsepersonell besvarer spørsmål fra ungdom om helse, forhold/familie, rusmider og seksualitet.

Hjelpetilbud til ungdom: www.unghelse.no Det er Helsedirektoratet som i samarbeid med UNG i Norland står bak tjenesten. Her kan du få hjelp til å finne frem til ulike hjelpetilbud rettet mot barn og unge.

Rådgivning om spiseforstyrrelser: www.nettros.no ROS er en frivillig brukerorganisasjon for mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Morild: www.morild.org Nettside for deg som har en far eller mor med psykiske problemer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Kari Ribberud
Tittel: Fagansvarlig rus og psykisk helsetjeneste
Telefon: 90 89 09 77 
E-post: kari.ribberud@flaa.kommune.no

Samtaler og annen individuell oppfølging

Er et tilbud til deg som på grunn av psykiske vansker, vansker i forhold til bruk av rusmidler og/eller en vanskelig livssituasjon, trenger hjelp og støtte til å mestre hverdagen. Vi kan også gi hjelp til pårørende.

Hva kan vi bistå med?

  • Individuelle samtaler på kontoret eller i hjemmet. Målsettingen avtales med hver enkelt. Vi har som mål å tilby en første samtale innen en uke etter henvendelsen.

  • Veiledning og støtte i dagligdagse aktiviteter i og utenfor hjemmet.Målsettingen er å trene på å mestre hele eller deler av aktivitetene selvstendig. Tjenesten gis gjennom Bo Først, der fokuset er å styrke evnen til å bo i egen bolig. For disse tjenestene fattes det vedtak etter lov om helse- og omsorgstjenester i kommunen. Søknader avgjøres i tildelingsteam i helse og omsorg. Det gjennomføres kartleggingssamtaler på forhånd.

  • Familiesamtaler, nettverksmøter eller andre samarbeidsmøter.

  • Koordinering av tjenester og formidling til andre kommunale tiltak for eksempel hjemmesykepleie, støttekontakt m.m.

  •  Tjenestene er gratis.

    Henvendelse/søknad: Du trenger ingen formell henvisning fra lege eller skriftlig søknad for å komme i kontakt med oss. Du kan ta kontakt med oss selv, eller noen andre kan gjøre det for deg. Dette kan gjøres muntlig eller skriftlig. Det er utarbeidet et henvendelsesskjema som du eller samarbeidspartnere kan benytte.

    Henvendelsesskjema

Dagsenter i psykisk helsetjeneste

Målet med tilbudet er å skape hygge, trivsel og nye nettverk. Vi møtes i lokalene til psykisk helse i Flå Veksthus, inngang på baksiden av veksthuset. Vi har også noen felles turer i løpet av året. Dagsenteret er åpent for alle, og du/dere er velkommen til å stikke innom.

Åpningstider:  Mandag: 11:00-14.00      Torsdag:  11:00-14.00

Dersom noen har behov for transport av helsemessige årsaker/mangel på egne transportmuligheter, kan dette avtales.

Ulike kurs/treff/aktiviteter

Tjenestens tilbud om offentliggjøres i tjenesten og/elle på kommunens nettsider. Helserelaterte kurstilbud i Hallingdal offentliggjøres her

Det finnes også ulike informasjonsfilmer og annet selvhjelpsmateriale på internett.

Se for eksempel på denne

Bruker og pårørendeperspektiv/treff med erfaringskonsulent

Kommunen har ansatt erfaringskonsulent med bruker og pårørendeerfaring for å bidre til fokus på bruker og pårørendeeraring og brukermedvirkning.

Tjenesten har tilbud om middagstreff med erfaringskonsulent onsdager fra
kl 16.00-18.00.

Om dere er interessert så ta kontakt med tjenesten v/Anita Sæther Hilde, telefon 959 80 924 eller send en forespørsel om å bli med i Facebookgruppen "Vi på Flå".

IPS Ung Hallingdal

IPS står for individuell jobbstøtte. Det gis støtte til personer som ønsker hjelp til å komme i/bli værende i utdanning eller jobb. Målgruppen er unge voksne mellom 16 og 30 år.

IPS Ung består av et team med jobbspesialister og metodeveileder som er ansatt i NAV Hallingdal. Jobbspesialist samarbeider med psykisk helse i kommunen, og henvendelser om deltakelse går gjennom psykisk helse i kommunen.

Brosjyre fra NAV

Behandling i spesialtjenesten

Rus og psykisk helsetjeneste eller fastlege kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både poliklinisk behandling og legemiddelassistert rehabilitering. Kun fastlege kan henvise til behandling i psykiatrisk poliklinikk eller døgninstitusjon.

FACT er et samarbeid mellom kommunene og Ringerike DPS (distriktspsykiatrisk senter). Teamt følger opp pasienter som har en alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer. I tillegg har de teamet jobber med ofte en ustabil bosituasjon, begrenset sosial fungering, problemer med å få arbeid og økonomiske problemer. FACT-teamet kan følge opp pasienter i hjemmet og under institusjojnsbehandling.

Brosjyre FACT.pdf

Ved legemiddelassistert rehabilitering er bruk av legemidler for eksempel Metadon en del av behandlingsopplegget. Det er en forutsetning for slik rehabilitering at brukeren er i et tiltak som er godkjent av helsedepartementet.

Dersom hjelp utenfor institusjon ikke er tilstrekkelig, kan det henvises til opphold i behandlingsinstitusjon. Kommunen skal følge opp under behandlingsoppholdet gjennom samtaler og ved å legge til rette for andre tiltak. Dette gjelder før, under og etter institusjonsoppholdet.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpene innføres trinnvis fra 1. januar 2019. Mer informasjon finner du her .

Og her

https://vestreviken.no/helsefaglig/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

Dersom du har spørsmål om forløpskoordinator i kommunen, kan du ta kontakt med koordinerende enhet, Kirsti Amlie Ekeren, 32 05 36 00 eller fagansvarlig for rus og psykisk helsetjeneste, Kari Ribberud, tlf. 90 89 09 77.

Oppfølging av gravide med rusmiddelproblemer
Rus og psykisk helsetjeneste har ansvar for å følge opp gravide med rusmiddelproblemer. På linken under finnes det informasjon om behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten

Borgestadklinikken


Familievernet

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å snakke om vanskelige forhold i familien. Tilbudet blir gjort til både enkeltpersoner, par, familier, unge og eldre.

For mer informasjon om familievernkontoret


Individuell plan


Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan.
En individuell plan er aktuell for alle aldersgrupper.

Hva er en individuell plan?
En individuell plan bør omfatte alle tiltak som du trenger for å kunne leve et aktivt og selvstendig liv, for eksempel helsetjenester, sosiale tjenester, stønader og tiltak i forhold til økonomi, utdanning, arbeid og fritid.
Både kommunen og spesialisthelsetjenesten/helseforetak har ansvar for at en individuell plan foreligger. Vanligvis forankres arbeidet med planen i kommunen.
En individuell plan gir ikke rett til tjenester, men den skal bidra til at du får et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud gjennom dokumentasjon av din situasjon og dine behov for tiltak og tjenester

Hvordan får jeg en individuell plan?
Du selv eller dine pårørende kan henvende dere til kommunen, og spørre om å få en individuell plan. Det er ikke nødvendig å søke om dette. Den tjenesten som du henvender deg til har ansvar for å avklare om du har rett til å få utarbeidet en individuell plan og starte arbeidet med planen.

Hvordan utarbeidet en individuell plan?
Som bruker har du en sentral rolle i utarbeidelse, gjennomføring og oppfølging av en individuell plan. Om du ønsker det, kan du velge å få en annen til å delta på dine vegne eller sammen med deg. Du skal samtykke i utarbeidelsen av planen og til at deltakere i arbeidet kan dele informasjon med hverandre.

Kommunen vil i samråd med deg oppnevne en koordinator som har ansvar for framdriften i arbeidet med planen. Koordinatoren vil være din kontaktperson i utarbeidelsen av planen. Dine egne mål og behov er et viktig grunnlag for planen. Sammen med faglige vurderinger danner de grunnlaget for tiltakene i planen.

Lenke til pålogging:

Individuell plan

Lovgrunnlag:
Retten til å få individuell plan er hjemlet i lov om pasient og brukerrettigheter § 2-5, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-1. Bestemmelser om individuell plan finnes og i spesialhelsetjenesteloven, lov om psykisk helsevern og lov om sosiale tjenester.

Klage:
Det kan klages over Manglende oppfyllelse av retten til utarbeidelse av individuell plan Manglende mulighet til medvirkning i planarbeidet Manglende oppnevning av ansvarlig tjenesteyter (personlig koordinator)
At retten til individuell plan er bare delvis oppfylt.

Klagen sendes til:

Koordinerende enhet v/Kirsti Amlie Ekeren
Flå Veksthus
Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Tjenester for barn

Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med følelser og tanker i perioder. Du kan være trist og nedenfor, sint eller redd! Når tanker eller følelsene forstyrrer deg så mye over lang tid at det blir vanskelig å gjøre vanlige oppgaver som skolearbeid, fritidsaktiviteter eller å være sammen med venner, bør du be om hjelp.

Hvor skal du be om hjelp?

Du kan snakke med lærer, rådgiver, helsesykepleier på skolen/helsestasjon for ungdom, PP-tjenesten, fastlegen din eller legevakten dersom det er akutt.

Helsestasjonen for ungdom er et gratis tilbud til deg mellom 13 og 24 år. Her kan du få rådgivning og tilrettelegging, undersøkelser og behandling som er lagt til rette for ungdommens behov og premisser.

Helsestasjon for ungdom

Barnevernet

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Familievernkontoret

Familievernkontoret gir tilbud til alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien.
Tilbudet blir gitt til enkeltpersoner, par, familier, unge og eldre. Familevernkontoret har også en samarbeidsdag pr måned hvor de er tilstede i Flå.

Informasjon om
pakkeforløp psykisk helse barn og unge

Akutthjelp

I kritiske eller livstruende situasjoner skal du ringe øyeblikkelig hjelp på telefon 113. Forklar hva som har skjedd og hvilke adresse du ønsker hjelp fra. Oppgi hvilke telefonnummer du ringer fra.
Hvis situasjonen er alvorlig, men ikke livstruende ring: Legevakt telefon 116117, eller kontakt din fastlege.