Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Helsestasjonstjenester

Helsestasjon 0-5

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier: Siv Merethe Glesne
Telefon: 32053622 / 95148061
E-post: siv.merethe.glesne@flaa.kommune.no

Åpningstider

Torsdager kl 8.30-15.00, andre tidspunkt etter avtale.

Timebestilling

Flå helsestasjon bruker digital kommunikasjon via Helsenorge.
Du kan lese mer om dette her: Helsestasjonstjenester på Helsenorge

Time fås ved bestilling pr telefon, innkalling eller ved besøk på Flå helsestasjon. For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon eller digitalt via Helsenorge.

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon.

Helsestasjonstilbudet 0-5 år

Helsestasjonstilbudet er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn i alderen 0-5 år og deres foreldre. Helsestasjonen jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og gi veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel og dermed bidra til å fremme barns helse.

Helsestasjon tilbyr

• Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov. • Barnevaksinasjonsprogrammet.
• Forebyggende psykososialt arbeid.
• Opplysningsvirksomhet
• Hjemmebesøk
• Samarbeid om barn med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.

Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen. Jordmor og helsesykepleier vil ta kontakt for å avtale hjemmebesøk. Barnet innkalles til faste konsultasjoner på helsestasjonen etter fastsatt program fra helsedirektoratet:

Nyfødt Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter fødsel.
7-10 dager Hjemmebesøk av helsesykepleier.
4 uker Enkeltkonsultasjoner v/helsesykepleier.
6 uker Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon.
3 mnd Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.
4 mnd Konsultasjon med helsesykepleier.
4-5 mnd Konsultasjon med fysioterapeut.
5 mnd Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.
6 mnd Konsultasjon med lege og helsesykepleier.
8 mnd Konsultasjon med helsesykepleier.
10 mnd Konsultasjon med helsesykepleier.
12 mnd Konsultasjon med lege og helsesykepleier, vaksinasjon. 
15 mnd Konsultasjon med helsesykepleier, vaksinasjon.
18 mnd Konsultasjon med helsesykepleier.
2 år  Konsultasjon med lege og helsesykepleier.
4 år Konsultasjon med helsesykepleier.

Utleie

 • Brystpumper til mødre med ammeproblemer.
 • Enuresealarm for bruk ved natteveting.

Andre tilbud

• Utvidet foreldreveiledning
• Foreldreveiledningskurs
• Barseltreff

Aktuelle samarbeidspartnere

• Fysioterapeut
• Jordmor
• Fastlege
• Barnehager
• Familievernkontoret
• PPT
• BUP
• Barnevern
• Habiliteringstjenesten
• Eventuelt andre aktuelle samarbeidspartnere

Aktuelle lenker til nettsider med utvidet informasjon av ulike tema:

Amming

Råd til kvinner som ammer
• Hvordan du ammer ditt barn
Ammehjelpen
• Film om amming - engelsk 

Kosthold og ernæring 0-5 år

Matportalen: Spedbarn 0-12 mnd
Helsenorge: Amming og mat til spedbarn
Matportalen
Kostverktøyet 

Tannhelse

 • Film - Happyteeth
 • Barn blir innkalt til tannhelsetjenesten første gang ved 3 års alder

Barnevaksinasjonsprogrammet

Barnevaksinasjonsprogrammet

Søvn

• Film  - Søvn hos sped- og småbarn
Søvn og leggerutiner 

Førstehjelp og sykdom

Giftinformasjonen
NHI.no
«Gode råd» - til sped- og småbarnsfamilier

Foreldrerollen

Foreldrehverdag - BUFDIR
• Film – Barn og følelser
• Film - Forstå babyens signaler og behov
Voksne for barn
Folkom.no

Andre nyttige nettsider

Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet

Skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier: Tone Merete Bråten
Telefon: 32 05 36 28 / 482 62 866
E-post: tone.merete.braten@flaa.kommune.no

Skolehelsetjenesten 6-16

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå. Helsesykepleier har faste trefftider på skolen. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Hva skjer på de enkelte klassetrinn?

1. trinn Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og lege. Fysioterapeut: observasjon av motorisk utvikling i gruppe.
2. trinn Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV). Tema om tannpleie og kosthold.
3. trinn Høyde- og vektmåling. Individuell helsesamtale etter behov, undervisning i klasse.
4. trinn  
5. trinn Pubertetsundervisning.
6. trinn Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR)
7. trinn Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus (2 doser).  Jente-/Guttesnakk grupper.
8. trinn Helsesamtale med helsesykepleier.
Høyde- og vektmåling.
Undervisning om psykisk helse.
9. trinn Undervisning om samliv og seksualitet.
10. trinn Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

Mer om vaksiner se Barnevaksinasjonsprogrammet

Aktuelle samarbeidspartnere kan være

• Familievernkontoret
• BUP
• PPT
• Skole
• Fysioterapeut
• Barnevernet
• Psykisk helse
• Lege
• Ergoterapeut

Skolehelsetjenesten innhenter samtykke til tverrfaglig samarbeid hos foresatte.

Nyttige nettsider

• www.ung.no
www.snakkommobbing.no
www.korspahalsen.no
www.sexogsamfunn.no
Hallingdal barnevernstjeneste

Foreldrerollen

Helsestasjon for ungdom

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier: Tone Merete Bråten
Telefon: 32 05 36 28 / 482 62 866
E-post: tone.merete.braten@flaa.kommune.no

Tilbud for unge mellom 13 og 24 år

Du kan komme til oss og snakke om det som måtte oppta deg, for eksempel: • kosthold
• spiseforstyrrelser
• helse- og trivsel
• mobbing
• rusmidler og røyking
• forelskelse/kjærlighetssorg
• homofili
• seksuell helse
• vold og/eller overgrep
• prevensjon/angrepille
• graviditetstest
• kjønnssykdommer 

Åpningstid/timebestilling

Det er ikke avsatt spesiell tid for "Helsestasjon for ungdom", men helsesykepleier er tilgjengelig alle hverdager fra 8.30 - 15.00.
Ta kontakt via telefon/sms - 48262866 eller kom innom Flå helsestasjon. Du vil få time innen 0-3 dager.

Vi har taushetsplikt!

Tilbudet er gratis.

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

Kontaktinformasjon:

Helsesykepleier: Tone Merete Bråten
Telefon: 32 05 36 28 / 482 62 866  

Sosionom: Marius Martinsen
Telefon: 995 69 818  

Helsesykepleier: Siv Merethe Glesne
Telefon: 32 05 36 22 / 951 48 061

Målgruppe

Barn og ungdom (0-18 år) som har eller står i fare for å få sviktende psykisk helse og deres familier. Vi har åpent for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring.

Tilgjengelighet

Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolen og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Vi gir tilbud om blant annet

 • Kartlegging og vurdering av ulike psykisk helseplager.
  Ulike støtte og veiledningssamtale.
 • Ruskontrakter for ungdom under 18 år.
 • Råd, veiledning, grupper og undervisning til skole og barnehage ved behov / ønske.
 • Oppfølging gjennom tverrfaglig samarbeid.

Viktige samarbeidspartnere

 • Foreldre
 • Barnehage
 • Skole
 • Fastlegen til barnet
 • Barneverntjenesten
 • Familievernkontoret
 • PPT
 • BUP
 • Kommunal tjeneste Rus og Psykisk helse voksne

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er et tilbud i spesialisthelsetjenesten som helsestasjons-/skolelege eller fastlege kan henvise til dersom vansker/utfordringer ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge (BUP) er plassert på Ål eventuelt Hønefoss.   

FACT ung

Hallingdalskommunene og Vestre Viken har etablert et FACT-ung team med base i BUP Hallingdal. Teamet er tverrfaglig sammensatt og skal gi et integrert og langvarig behandlingstilbud til ungdom i alderen 12-24 år med store og sammensatte behov. En av grunnpilarene i FACT-modellen er oppsøkende og ambulant behandling på den unges egne arena, støtte opp under sosial inkludering og nettverksbygging. FACT ung-team skal bygge på ungdommenes ønsker, behov og ressurser, samt sikre god samhandling.

FACT ung-teams målgruppe er unge, med alvorlig funksjonssvikt på flere områder i livet, sammensatte vansker og behov for langvarig og integrert innsats fra flere tjenester. Dette vil ofte inkludere kjennskap til eller mistanke om psykiske vansker, og/eller rusvansker. Unge som kan få et adekvat tilbud fra eksisterende tjenester, vil ikke være innenfor FACT ung-teams målgruppe.

Flå sin kontaktperson i teamet er:
Ergoterapeut Guro Elde
Telefon 482 48 104

Nasjonale pasientforløp psykiske lidelser - barn og unge

«Nasjonale pasientforløp psykiske lidelser - barn og unge» skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Mer informasjon finner du på:

Dersom du har spørsmål om forløpskoordinator i kommunen, kan du ta kontakt med:

 • Koordinerende enhet ved Kirsti Amlie Ekeren, tlf. 903 64 999
 • Fagansvarlig for psykisk helse barn og unge, Siv Merethe Glesne, tlf. 951 48 061
Barn som pårørende

Kontaktinformasjon barneansvarlig:
Helsesykepleier: Siv Merethe Glesne
Telefon: 32 05 36 22 / 951 48 061
E-post: siv.merethe.glesne@flaa.kommune.no  

Dersom noe skjer med foreldre eller barn påvirker dette hele familien, hverdagen endrer seg og livet blir annerledes. I tilfeller der foreldre eller søsken har, eller blir rammet av sykdom, psykisk sykdom, fysisk sykdom eller skade, kan barn være pårørende. Barn kan også være pårørende dersom foreldre eller søsken misbruker rusmidler, det er vold i hjemmet eller der nære personer dør.

Barn som pårørende blir i de fleste tilfeller godt ivaretatt og klarer seg godt. Noen av barna utvikler egne problemer som kan vise seg i oppveksten eller bli synlige ettersom barna blir eldre. Barn som opplever store belastninger i oppveksten kan utvikle angst, depresjon, atferdsvansker, konsentrasjonsvansker eller liknende - og de har større risiko for frafall i skole og utdanning. Det er kjent at barn som opplever flere belastninger samtidig har større sjanse for å utvikle egne problemer.

I alle kommunene i Hallingdal finnes det en barneansvarlig, i de ulike avdelingene/tjenesteområdene i kommunene finnes det også barnekontakter. Alle som møter barn og unge har et ansvar for å fange opp og bidra til at barn som pårørende får noen å snakke med og eventuelt hjelp til videre oppfølging.

Loven sier at helsepersonell har en plikt til å bidra til at barn som er pårørende til syke foreldre eller søsken blir ivaretatt, dette gjelder også dersom noen i nærmeste familie dør. I tillegg skal ansatte som jobber i skole og barnehage (ansatte som jobber med barn og unge) ha kunnskap om hva de skal gjøre dersom de bekymrer seg for et barn, tror at et barn ikke har det slik som det skal eller ser andre symptomer eller risikofaktorer som gjør de til utsatte barn og unge.

Foreldrehverdag - Bufdir

Trygge råd til deg med barn finner du her. Foreldrehverdag hjelper deg til å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og handler om forholdet mellom dere.
Se også: Foreldresupport - Mental helse

Fysio- og ergoterapi barn og unge

Kontaktinformasjon
Fysioterapeut:
Telefon: 

Ergoterapeut: Guro Elde
Telefon: 482 48 104

De fleste av barna som får oppfølgning og behandling av fysioterapeut eller ergoterapeut blir henvist fra helsestasjonen eller fastlege i samarbeid med foreldrene. Man kan også bestille konsultasjon uten henvisning.

Fysioterapeut tilbyr rutinemessig konsultasjon / observasjon / undervisning ved:

 • 4/5-mdr alder - individuelt
 • I barselgruppe
 • Skolestart- gruppe, individuelt etter behov
 • 6.trinn – gruppe, individuelt etter behov

Ergoterapeut:

 • I barselgruppe
 • I skolen - tilpasninger skolepult, ergonomi, hjelpemidler m.m.

For mer informasjon om tjenestene se: Fysio- og ergoterapitjenesten

Smittevern og vaksinasjon

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier: Siv Merethe Glesne
Telefon: 32 05 36 28 / 482 62 866
E-post: siv.merethe.glesne@flaa.kommune.no

Reisevaksinasjon

Hvis du skal reise utenlands bør du i god tid sjekke om du trenger å vaksinere deg. Ta kontakt så fort du har bestemt reisemål. Noen vaksiner bør tas i god tid. Vi gir deg råd om hvilke vaksiner du trenger til forskjellige reisemål.  For selv å sjekke ut mer om hvilke vaksiner du trenger kan du lese på:

Pris, avhengig av hvilke og hvor mange vaksiner du skal ha.

 • Prisliste for utenlandsvaksinering

Reiseråd fra utenriksdepartementet, las ned Appen her:

Influensavaksine og pneumokokkvaksine

Hvert år i oktober/november tilbys influensavaksine og pneumokokkvaksine til risikogrupper på Flå legekontor/helsestasjon (for datoer - se annonse i Hallingdølen). Risikogrupper er personer som har større sjanse til å få en mer alvorlig sykdom av disse infeksjonene enn folk flest.

Mer om disse vaksinene:

Hyppighet:

 • Influensavaksine bør tas hvert år.
 • Pneumokokkvaksine bør tas hvert tiende år.

Smittevern

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i.

 • helse og omsorgstjenesten
 • lærerstillinger i grunnskolen
 • andre stillinger knyttet til barneomsorg (inkludert Au Pair)

har plikt til tuberkuloseundersøkelse. Bruk gjerne denne malen for egenerklæring før ansettelse:

Flyktninghelsetjeneste

Kontaktinformasjon:
Sykepleier: Kristin Øverli
Telefon: 32 05 36 27 (Flå legekontor)

Helsesykepleier: Tone Merete Bråten
Telefon: 32 05 36 28 / 482 62 866

Flyktningehelsetjenesten skal bidra til at målgruppen får et helsetilbud på lik linje med resten av befolkningen gjennom veiledning, kartlegging, undervisning og koordinering av helsetjenester i kommunen, og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Tverrfaglig samarbeid med kommunelege og integreringstjenesten.

Teamet består av sykepleier og helsesykepleier som skal arbeide helsefremmende og forebyggende blant nye bosatte asylsøkere, flyktninger, familiegjenforente og arbeidsinnvandrere i Flå. Tjenesten skal gi veiledning, opplysning og rådgivning omkring helse og helsetjenester med mål om økt mestring av hverdagens krav og styrket egenomsorg. Vi følger nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.

Svangerskapsomsorgen

Flå kommune kjøper jordmortjenester fra Nesbyen kommune.

Kontaktinformasjon

Jordmor: Marte Østenfor Myre 
Telefon: 95 75 61 25

For utfyllende informasjon om svangerskapsomsorgen og tilbud hos jordmor, se:

Nesbyen kommune: Jordmortjenesten

Behov for øyeblikkelig hjelp

 • Fastlege (Helsenorge - fastlegen)
 • Legevakt tlf: 116117  (om legevakt)
 • Fødeavdelingen på Ringerike sykehus: telefonnummer: 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32 11 61 04 / 32 11 61 06.

Om Svangerskapskontroll

Svangerskapsomsorgen er et samarbeid mellom jordmor, lege og Vestre Viken. Kontrollene er bygd opp etter faglige retningslinjer og med individuell tilpassing.

 • Fødende i Flå kommune må forholde seg til jordmor på Ringerike sykehus. Det understrekes at dette gjelder jordmor på vakt, og ikke oppfølging og kontroller på avtalt kontortid.
 • Ved behov for jordmor utenfor kontortid, kontakt fødeavdelingen på Ringerike sykehus, tlf. 03525 (sentralbord, Vestre Viken) eller 32 11 61 04 / 32 11 61 06.
 • Ved fødselsstart/spørsmål om fødselsstart/sykdom/lite følt liv, kontakt fødeavdelingen.
 • Ved spørsmål angående graviditeten, kontakt kommunejordmor eller fastlege i kontortid. Utenom deres kontortid kontaktes fødeavdelingen eller legevaktslege.