Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fysio- og ergoterapitjenesten

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Gunn Oddveig Liahagen
Tittel: Fysioterapeut
Ansvarsområde: Ansvar for rehabiliteringsavdelingen
Telefon: 90851559

Kontaktperson:Tonje Elisabeth Andersen
Tittel:
Fysioterapeut
Ansvarsområde: Ansvar for barn og unge og friskliv
Telefon:
95 01 68 76

Kontaktperson: Guro Elde
Tittel: Ergoterapeut, kontaktperson for tekniske hjelpemidler i Flå kommune
Telefon: 48 24 81 04
Telefontid: man-fre 09:00-15:00  

Åpningstider:

Mandag til fredag kl 08:00-15:00
Plassering: Flåheimvegen 10

Fysioterapi

Om du har nedsatt fysisk funksjonsevne som følge av sykdom eller skade, kan en fysioterapeut gi deg hjelp til å bedre eller vedlikeholde funksjonsevnen din. 

Fysioterapeuten kan: 

  • Undersøke og kartlegge tilstanden din
  • Tilby ulike behandlings – og treningsformer
  • Gi råd og veiledning om forebyggende og helsefremmende tiltak

Fysioterapitjenesten i Flå kommune omfatter tiltak for barn, voksne og eldre. Fysioterapitjenesten har en helhetlig tilnærming der pasienten sine egne ressurser og mestringsevne er i fokus. Gå inn på lenken til Norsk Fysioterapeutforbund for utfyllende informasjon.

Tjenesten kan gis på Flå fysio- og ergoterapi, på institusjon, i barnehage og skole, eller i pasientens hjem.

Fysioterapeutene deltar i tverrfaglig rehabiliterings-og habiliteringsarbeid, forebyggende arbeid og i utarbeidelse av individuell plan. Tjenesten har to kommunale fysioterapeuter.

Fra 1. januar 2018 trenger ikke pasienter lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. Dette betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.

Egenandel på behandling er fastsatt i avtale mellom Norsk Fysioterapeutforbund og Staten. Som hovedregel må pasienten betale egenandel som teller med i opptjening til frikort.

Fra 1. januar 2017 må alle betale egenandel for behandling for fysioterapi. Diagnoselista som tidligere ga rett til gratis fysioterapi ble da avviklet. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.

Ta kontakt med fysioterapeut på telefon for bestilling av time.

Aktuelle linker:

Norsk fysioterapeutforbund-hva er fysioterapi

https://fysio.no/Hva-er-fysioterapi/Hva-er-fysioterapi-utdypet

Priser-egenandel

https://fysio.no/Pasientinfo/Egenandeler

Betaling og frikort

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester

Frisklivsentralen

Flå kommune har frisklivssentral plassert i Flå fysio- og ergoterapi sine lokaler. Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste som skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Du trenger ikke ha en diagnose eller være syk for å delta på friskliv.


På frisklivssentralen blir det lagt vekt på en helhetlig tilnærming for å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Frisklivssentralen tilbyr helsesamtaler, treningsgrupper, kostholdsveiledning, kostholdskurs og røykestoppkurs for deg som ønsker å forbedre egen helse gjennom livsstilsendring.

Personer kan bli henvist av fastlege, annet helsepersonell og NAV, eller ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Vi har disse faste aktivitetene:

Innetrening tirsdager 13.30-14.30 og torsdager 13.30-14.30. Styrke og utholdenhet.
Plassering: Fysioterapisalen på Flå fysio- og ergoterapi. Treningen blir ledet av fysioterapeut.

Gjennom helsesamtale med fysioterapeut, får du hjelp til å legge en treningsplan. Planen gjelder også en eventuell kostholdssendring.

Frisklivssentralen på Flå samarbeider med de andre frisklivssentralene i Hallingdal om kostholdskurs, sønvkurs, røyestoppkurs mm.

Ta gjerne kontakt med Flå fysio- og ergoterapi på telefon 90851559.

Aktuell lenke:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/frisklivssentraler

Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. Ergoterapeuter har kunnskap om og mulighet for å tilrettelegge på arbeidsplass, i hjemme og andre sosiale arenaer. En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig!

Ergoterapitjenesten i Flå kommune omfatter tiltak for barn, voksne og eldre. Tilbud om ergoterapi gis som helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Tjenesten kan gis på Flå fysio- og ergoterapi, på institusjon, i barnehage og skole, eller i pasientens hjem.

Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn problemer og fokuserer på dine ressurser
  • ønsker å kartlegge hva som er viktig for deg i ditt liv
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler
  • gjør hverdagslivet mulig- for enda flere 
  • deltar i tverrfaglig rehabiliterings- oghabiliteringsarbeid, forebyggende arbeid ogutarbeidelse av individuell plan.

Gå inn pålenken til Ergoterapeutene for utfyllende informasjon.

https://ergoterapeutene.org

Det er ikke behov for henvisning fra fastlege eller andre for å komme i kontakt med ergoterapeut. Tjenesten er gratis.

Kontaktinstans for syn og hørsel er lagt til ergoterapeut og inngår som en del av det helhetlige tjenestetilbudet. Ergoterapeuten i Flå kommune har også fokus på velferdsteknologi.

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Aktuell lenke

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi


Tekniske hjelpemidler

Korttidsutlån

Dersom du bor eller oppholder deg i kommunen og har behov for et eller flere hjelpemidler i en kortere periode, kan du låne dette fra det kommunale korttidslageret.
Det er hjemmetjenesten i kommunen som administrerer dette.
Tlf: 91 37 71 71.

Du kan låne hjelpemidler som, rullator, rullestol, toalettstol, toalettforhøyer, dusjkrakk, krykker m.m.

Hjelpemidler som ikke er i bruk, leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet.
Ta kontakt dersom du ikke får levert tilbake hjelpemiddelet, så kan vi være behjelpelige med henting.

NB! Du får også kjøpt krykke på legekontoret.

Lantidsutlån

Har du varig (over 2 år) behov for hjelpemidler, ta kontakt med fysio- og ergoterapitjenesten som sørger for utredning og søknad videre til NAV Hjelpemiddelsentral Vest – Viken.
Det er ergoterapeut Guro Elde som har hovedansvar for hjelpemiddel formidling.

Hjelpemiddelbehovet vurderes av ergoterapeuten, eller en av fysioterapeutene sammen med bruker og/eller pårørende.
Ergoterapeut eller fysioterapeut i kommunen har ansvar for å begrunne hjelpemiddelbehovet i søknaden, samt videre opplæring og oppfølging av hjelpemiddelet.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingstiden hos NAV på hjelpemiddelsøknader kan være opptil flere uker.

Terapeut eller vaktmester tar kontakt med bruker/pårørende når hjelpemidlene er kommet til kommunen.

Aktuelle lenker:

https://www.nav.no/no/lokalt/vest-viken

https://www.nav.no/soknader/nb/person/hjelpemidler-og-tilrettelegging