Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Renovasjon

Interkommunal renovasjonsordning

Hallingdal har interkommunal renovasjonsordning, denne blir admistrert av Hallingdal Renovasjon

Hallingdal Renovasjon

Roppemoen avfallsmottak

Åpningstider
Tlf: 32 08 61 10
Roppemoen, Flå GPS: 60.399167,9.550278

 

Mandag 8.30-15.30
Tirsdag stengt
Onsdag stengt
Torsdag 09.00 - 18.00
Fredag stengt
Lørdag 10.00 - 14.00
Søndag stengt

NB! Alt avfall fra husholdninger levert med personbil med eller uten henger leveres gratis til lokalt avfallmottak på Roppemoen. 

Lokalt avfallsmottak - Hallingdal Renovasjon IKS, avdeling Flå,  på Roppemoen Roppemoen ligger 6 km sør for Flå sentrum. Avkjøring fra Rv 7 mot Roppemoen Industriomrområde. For at alle skal kunne levere avfall som ikke blir tatt med i den vanlige renovasjonen er det opprettet lokalt avfallsmottak. Til mottaket kan det leveres jernskrap, bygg-/rivningsavfall, hageavfall, spesialavfall, elektroavfall og kjøleskap m.m.

Hageavfall

Hageavfall som kvist og løv kan kastes på Gulsvikskogen grovfyllplass, nøkkel lånes ut av servicekontoret på Veksthuset.

Spesialavfall

Alle husstander skal ta vare på spesialavfall. Leveres lokalt avfalsmottak, Roppemoen. Kostnad med levering av spesialavfall er lagt inn i renovasjonsgebyret.

Eksempel på spesialavfall:

 • olje og oljeprodukt fra bil, redskap og utstyr
 • maling, lim, lakk, trykkfarge o.l.
 • løsemiddel
 • batterier med retursymbol og startbatteri
 • plantevernmiddel og bekjempelsesmiddel mot skadedyr
 • vaskemiddel, flekkfjerningsmiddel, bilvedlikeholdsmiddel o.l.
 • hobbykjemikalier, fotokjemikalier o.l.
 • lysrør og sparepærer

Forskrift

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall 

Private avløpsanlegg 

Det er tvungen tømming av alle slamtanker. 

Tømmefrekvens for slamavskillere og tette tanker:

 • Eiendommer med fast bosetting hver 2.år.
 • Fritidsboliger hvert 4.år
 • Tette tanker hvert år 

Kommunen kan bestemme annen tømmehyppighet.

Ordningen med tømming av private avløpsanlegg er interkommunal og blir organisert av Hallingdal Renovasjon. 

Ekstratømming utover faste tømmefrekvens må bestilles direkte hos Telemark Godslinjer - post@telemarkgodslinjer.no
Du vil motta egen faktura på denne tømmingen av kommunen.

Dersom det virkelig haster med å få slamtanken tømt kan dette vakttelefonnummeret: 959 84 903 benyttes.
I mange tilfelle er det ikke tanken som er full, men hindringer i rør som tetter tilkomsten til tanken. Dette er huseier sitt ansvar. I så fall må du sørge for at rørene er frie for fremendlegement. Ta kontakt med rørlegger dersom du ikke kan gjøre dette arbeidet selv.

Huskeregler før tømming
 • Tanken må være grevet fram og fri for jord eller snø. 
 • Grav også godt rundt tanklokket slik at det er enkelt å løfte av. 
 • Tømmebilen må ha god tilkomst.
 • Tilkomstveien må vere fri for tre og busker.
 • Husk at de som kommer for å tømme tanken ikke vet nøyaktig hvor tanken er plassert. Merk derfor plasseringen av tanken godt slik at de tømmer riktig tank. Legg for eksempel brevet om tømming i en pose, og legg det under en stein på tanken. Du kan også markere tanken med en tydelig merket stikke. 
 • Dersom tanken ikke er klargjort/merket før tømming, eller vi blir nektet å utføre tømmingen når vi kommer på plassen, vil du likevel få årlig gebyr på vanleg måte. 
 • Du vil få utlevert kvittering på ferdig utført arbeid så snart vi har tømt tanken; enten i postkassa, på tanklokket eller hengt på døren.

Tidspunkt for tømming

 • Du får brev i god tid før tømming slik at du rekker å gjøre tanken klar. 
 • Dersom tidspunktet du får beskjed om ikke passer, er det viktig at du gir beskjed i god tid, så avtaler vi nytt tidspunkt 
 • Dersom abonnenten ikke tar kontakt og septiktanken ikke er klar, vil septikbilen kjøre videre. 
Slik fungerer slamavskillere

I en slamavskiller går alt avløp det første kammeret i slamavskilleren. Videre blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp.

Innløp: Rør fra huset går i 1. kammer til septiktanken. Når toalettet tapper sent ned kan dette tyde på at røret er tett, eller at det har bygd seg opp masse akkurat i enden av innløpet til septiktanken.

Dykk innløp: Det er ifølge regelverket ikke krav om dykk på innløpet i tanken, men det kan ofte være til hjelp for å hindre at det tetter seg i inngangen til innløpet. Dette kan vere et problem dersom en har dårlig fall på rørene mellom hus og tank.

1. kammer: Innløpet går inn i 1. kammer i septiktanken. Når septiktanken fungerer som den skal, og har god gjæring, er det vanlig med en "kake" av fast masse på toppen. Det er viktig å merke seg at det er vanleg med denne "kaken", og at septiktanken kan fungere uten problem til neste ordinære tømming.

Nivå i tanken: Nivået for en godt fungerende septiktank skal stå like høyt som utløpet. Tanken er ikke full og kan fungere godt frem til neste tømerunde. Er nivået under utløpet til tanken kan dette tyde på at tanken ikke er tett. Reparasjon er ada påkrevd. Er nivået over utløpet kan dette tyde på at røret ut fra tanken er tett.

2. kammer:  I dette kammeret blir slammet separert fra 1. kammer i septiktanken. Dette kammeret inneholder betydelig mindre slam enn 1. kammer.

3. kammer: Dette er det siste kammer der slammet blir separert og er et slags "klarings-kammer". Fra dette kammeret er det ey utløp som fører vannet i tanken ut i en filtreringsgrøft, grunnen kommunal ledning e.l.
Dette kammeret innholders særs lite slam.

Dykk utløp: Dykk på utløp er lovpålagt. Dette for å hindre at slam går til filtergrøft og grunnen.

Utløp: Fungerer en septiktank slik den skal, vil det i utløpet fra 3. kammer renne "rent" vatn ut til en sandfilter-grøft, grunnen e.l.

Tømming Ved tømming av slamavskillere blir hele tanke tømt, før renset vann blir returnert tilbake på tanken.

Septiktank
En eldre slamavskiller uten kammer blir ofte kalt septiktank.

Slik fungerer tette tanker

I en tett tank blir avløp samlet  opp i tanken. Tanken har ikke noe utløp, og slammet blir ikke renset.

Tømming av tett tank

Ved tømming av tett tank, blir alt innholdet i tanken tømt uten retur av renset vann.

Det er i utgangspunktet ikke lov med tette tanker i Gol. I enkelte hyttefelt og område der det ikke er mulig med utslipp er det i enkelte tilfelle åpnet for dette.

Om du har en tett tank, er det viktig å passe på at toalettet ikke lekker. Dette fører til at tanken fyller seg unødvendig fort opp.

Har du problem med tanken?

Det kan vere flere grunner til dette   

Innløp: Rørene fra huset går i tanken. At toalettet tapper sent ned kan tyde på at røret er tett eller at tanken er så full, at nivået er høyere enn innløpet.
Trinnvise løysinger: 1. Løft av lokket på tanken 2. Er nivået i tanken opp til innløpet? 3. Dersom ja, kontakt Norva24 for tømming av tanken. 

Nivå i tanken: Nivået for en tett tank varierer, etter bruk av toalett, dusj, vask og vaskemaskiner. Noen har også grovasstank ved sida av en tett tank, der vaskevann blir filtrert/samlet opp.

Nivået for en tett tank må ikke gå over innløpet på tanken. Dersom det skjer vil en få problem med å tappe ned i toalettet. Blir tanken for full vil nivået stige så høyt at det til slutt vil renne over i tanken.
Det er abonnenten sitt ansvar å sørge for at tanken blir tømt og fungerer etter utslippsløyve.

Dykk innløp: Det er i følge regelverket ikke krav om dykk på innløpet. For en tett septiktank er ikke dette like viktig som for en slamavskiller.

Ofte stilte spørsmål

Når kommer septikbilen?
Det blir sendt ut varsel om septiktømming i god tid før tømming skal gjennomførast.

Hva må jeg gjøre før septikbilen kommer?
Gjør det så enkelt som mulig å komme frem til septiktanken. Grav frem lokket - også godt rundt lokket slik at det er enkelt å løfte det av. Merk og gjør tanken tilgjengelig for tømming. Dersom du har fått meldingslapp i posten så legg denne i en plastpose på tanklokket. Da er det enklere å vite at rett tank blir tømt.

Er du lei av å grave frem tanken din?
Dersom du er lei av å grave frem tanken din, kan du fore opp tanken din slik at lokket ligger i dagen. Din lokale rørlegger kan hjelpe deg med dette. Ved nedlegging av ny tank kan du spesialbestille tank med ekstra oppforing fra fabrikk.

Ikke klargjort septiktank - hva skjer da?
Dersom septiktanken ikke er tilgjengelig for tømming når septikbilen kommer, blir dette registrert. Dersom abonnenten med god grunn ikke klarer å klargjøre tanken i rett tid, må han ta kontakt med renovatør snarest mulig. Nytt tidspunkt kan da avtales. Tar abonnenten ikke kontakt med renovatør, og septiktanken ikke er klar, vil septikbilen kjøre videre. Ny tømming må da avklares så snart som mulig. Denne tømmingen blir regnet som ekstratømming.

Hva er ekstratømming?
Ekstratømming er tømming av septiktanken utenom ordinær rutetømming.

Tanken min er tømt, men ser likevel full ut?
Når tanken blir tømt blir alt innhold i tanken pumpet inn på bil og separert der. Det rensede vannet blir sendt tilbake til tanken for at den viktige gjæringsprosessen skal komme raskere i gang i tanken, men og for å spare miljøet for eksos og annet utslepp fra lastebilen. I tillegg fører denne tilbakeleggingen av det separerte vannet til at en unngår transport av store mengder vann over store avstander.

Kva er grovvasstank?
I engrovvasstank blir alt som ikke går i septiktanken oppsamlet: bad-, oppvask - og vaskevann.

Kloakklukt i huset - Hva er galt?
Som oftest kommer dette problemet av vannlås som tørker ut. Vannlåsene tørker ofte ut om t.d. varmekabler ligger for nær vannlåsen, eller ved lite bruk av dusjkabinett o.l.

Hva skal ikke kastes i toalettet?
For at du skal sikre optimal drift på din septiktank og slippe at rørgater o.l. tetter seg, er det ikke alt som skal i toalettet:

 • Våtservietter
 • Filler
 • WC-blokker
 • Olje
 • Melk fra melkerom/fjøs
 • Fett

Slamtømminggebyr

Næringsavfall  

Alle bedrifter/foretak er selv ansvarlig for å håndtere eget avfall. Dette betyr at alle bedrifter må inngå avtale med godkjent renovasjonsselskap for levering av avfallet.

Dette gjelder alle foretak; enkeltmannsforetak, DA, ANS, AS, organisasjoner og foreninger. 

Bedriftene/foretakene er selv ansvarlig for å dokumentere at avfallet blir tatt hånd om på godkjent måte, denne dokumentasjonen omfatter:

 • Avtale med godkjent renovasjonsselskap

 • Dokumentasjon for levert avfall (skrives ut av renovasjonsselskapet)

Det er ikke tillatt å benytte kommunale containere til næringsavfall. Disse er forbeholdt husholdningsavfall og bruken av disse av bedrifter førere til økte kostnader for private abonnenter.

I Hallingdal og Krødsherad er det flere firmaer som tar i mot eller tilbyr henting av næringsavfall.

Tre firmaer driver mottak for næringsavfall:

 • Hallingdal Renovasjon IKS

 • Magnus Narum AS

 • Sundbrei Transport AS

I Hallingdal og Krødsherad er det flere lokale firma som tilbyr avtale om henting av næringsavfall:

Alfabetisk de mest brukte:

 • Brøto Transport AS

 • Dybsjord Graveservice AS

 • Halllingdal Conteinerservice AS

 • Hemsedal Maskinlag AS

 • Kjetil Jegleim AS

 • Magnus Narum AS

 • Retura Val-Hall AS

 • Sundbrei Transport ANS

Næringsdrivende som har avtale med Retura Val-Hall AS kan selv levere mindre mengder avfall til Hallingdal Renovasjon IKS sine avfallsmottak. Større mengder må leveres til hovedanlegget i Kleivi. Større mengder kvist og hageavfall leveres primært til slamkomposteringsanlegget på Torpo i Ål.

For mer informasjon: Hallingdal Renovasjon - Næringsavfall

Kilde: Hallingdal Renovasjon IKS 

 

Farlig avfall

Dersom det oppstår mer enn 1 kg farlig avfall i året hos foretaket, skal dette deklareres og leveres til godkjent mottak eller renovatør. Det er mulig å levere farlig avfall til Roppemoen avfallsmottak. Farlig avfall er eksempelvis:

 • Olje og oljeprodukt

 • Plantevernmidler og uvasket emballasje

 • Maling, lim, lakk, osv.

 • Batterier

 • Lysrør og sparepære

Alt farlig avfall skal deklareres før levering.
Det er nå innført elektronisk deklarering av farlig avfall, for mer informasjon se: www.avfallsdeklarering.no

Leveringsmuligheter i Flå
For næringer i Flå er det mulig å levere mindre mengder næringsavfall til avfallsmottaket på Roppemoen, forutsatt avtale med Retura Val-Hall AS eller Hallingdal Renovasjon IKS.

Ved levering til Roppemoen avfallsmottak er det foretakets ansvar å sørge for at det mottas kvittering for levert avfall.  Kvittering for levert avfall er dokumentasjon på riktig håndtering av avfallet.

Det er også mulig å samarbeide om avfallslevering, men det må fremdeles dekkes med en avtale mellom partene. Således kan naboer dele avfallsdunk og leveringskostnader for næringsavfallet.

Bedrifter som leier lokaler kan ha avtale om levering av næringsavfall i leiekontrakten og det er da utleier som har kontrakt for levering av det samlede avfallet fra lokalene.

Hva er næringsavfall:
Spesielt i enkeltmannsforetak kan skillet mellom hva som er næringsavfall og hva som er husholdningsavfall være diffust. Regelen er at alt avfall produsert av foretaket skal regnes som næringsavfall. Dette omfatter også foretak som ikke regnes som aktive, men fremdeles bruker og vedlikeholder utstyr som er registrert i foretaket, for eksempel traktor.

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall, Flå kommune, Buskerud.

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall

Informasjon om renovasjonsavgifter

Flå kommue har hatt en gjennomgang av vårt avgiftsregister. I den forbindelse er det registrert en god del bygg som tidligere ikke har vært i avgiftsregisteret. Det er derfor lagt inn renovasjonsavgift for disse byggene.

Komunen har i denne forbindelse mottatt henvendelser om dette og ønsker å belyse hvilke regler som gjelder for dette

Informasjonsskriv