Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Betalingssatser (avgifter og gebyr)

Vanngebyr
Vanngebyr Priser 2024
Forbruk <300 m³, vekting 1 kr  2.600,-
Forbruk >300<500 m³, vekting 2 kr  4.754,-
Forbruk >500<1000 m³, vekting 3 kr  7.131,-
Forbruk >1000 m³, vekting 5 kr 11.886,-
Forbruksgebyr 23,95 pr. m³
Tilleggsgebyr ved manglende avlesning av vannmåler.
Etter oversittet frist av purring på vannmåleravlesning,
må kommunen foreta avlesning. Det faktureres da et tilleggsgebyr.
kr  856,- 
pr måler
Vanngebyr tilkobling (full sats).
For reduserte satser hhv ½ og 1/20 sats,
se «Forskrifter for Vann- og Avløpsgebyrer i Flå kommune»
kr 25.000,-

Alle avgifter er eksklusive merverdiavgift.

Kloakkgebyr
Avløpsgebyrer Pris 2024
Forbruk <300 m³, vekting 1 kr 2.600,-
Forbruk >300<500 m³, vekting 2 kr 5.302,-
Forbruk >500<1000 m³, vekting 3 kr 7.953,-
Forbruk >1000 m³, vekting 5 kr 13.255,-
Forbruksgebyr kr 18,70 pr. m³

Avløpsgebyr tilkobling (full sats).
For reduserte satser hhv ½ og 1/20 sats,
se «Forskrifter for Vann- og Avløpsgebyrer i Flå kommune».

kr 25.000,-

 

Renovasjonsgebyr
 
Renovasjonsgebyr 2024

Bringeordning for bolighus (cont.)
Henteordning for bolighus (dunk) 140 liter
Renovasjon 240 liter
Renovasjon kompost

kr 3.171,-
kr 4.285,-
kr 6.428,-
kr 3.632,-

Renovasjon for fritidsbolig

kr 2.186,- + mva

Co2-avgift hente/bringe

kr      190,- + mva

Co2-avgift - hytter

kr       110,- + mva

Tilsyn med bedriftsrenovasjon  
Faktureres bedriftene etter forbruk (ikke mva) kr 945,- pr time
 

 
Slamgebyr
 
 

Slamgebyr

Pris 2024

Årlig fast gebyr 

kr 47,-

Pris pr. m3

kr 362,-

Fast gebyr minirenseanlegg

kr 119,- + mva.

Pris pr m3 minirenseanlegg

kr 379,- + mva.

Fast gebyr store renseanlegg

kr 218,- + mva.

Pris pr. m3 store renseanlegg

kr  379,-

Oppmøte ved ekstratømminger

kr 2.725,-
Oppmøte ved nødtømminger  kr 6.814,- + mva
Pris pr m3 ved ekstra- og nødtømminger  kr 315,- + mva
 
Feie- og tilsynsavgifter 2024
For 2024 vil årlige gebyr etter 01.04 feiing og tilsyn.pdf
 
Gebyr avløpsanlegg
Avløpsanlegg Pris 2024
Timepris kontor kr    750,-
Timepris felt kr 1 100.- kr    750,-

Tilsyn av små avløpsanlegg < 50 personekvivalenter

Årlig gebyr 
kr 500,-

Tilsyn av private avløpsanlegg 50-100 pe, kap 13 kr 2.500,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 100-250 pe, kap 13 kr 4.000,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 250-500 pe, kap 13 kr 7.000,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 500-1000 pe, kap 13 kr 9.500,-
Tilsyn av private avløpsanlegg 1000 - 1500 pe, kap 13 kr 11.000,-
Tilsyn av private avløpsanlegg1500-2000 pe, kap 13 kr 15.000,-
Tilsyn oljeutskillere fakturert etter medgått tid Etter medgått tid
Saksbehandling VA-plan etter medgått tid Inkl. i bygge og utslippssak
Saksbehandlingsgebyr for behandling av
utslippssøknad <50 pe.
kr 4.500,-
Saksbehandlingsgebyr for behandling av
utslippssøknad 50- 2000 pe.
Etter medgått tid

 

Avgift eiendomsoppgave

Fullstendig eiendomsoppgave kr 3.097,- + mva.

 

Husleier
Husleier Pris 2024
Depositum husleie 2 måneders husleie
Husleie kommunale boliger Økt med KPI 3,3 %
Husleie næringslokaler Øket med KPI i hht. avtaler

Leie av Menighetshuset til konfirmasjon, minnesamvær eller andre arrangementer etter avtale

Leie av kultursalen

Leie av Grønvold 1. etg

Leie inkluderer ikke vask.

Kr. 700,-

kr. 700.-

kr. 300,-

Leie av Thonhallen

Hele hallen

2/3 av hallen

1/3 av hallen

Vask av hallen

kr. 600,-/time

kr. 5.000,-/dag 

kr. 400,-/time

kr. 200,-/time

kr. 800,-/time

Leie av kommunestyresalen

Leie av kantine

Leie inkluderer ikke vask

kr. 800,-

kr. 800,-

 

Lag og foreninger i Flå kommune betaler ikke for leie av møtelokaler i Flå Veksthus.

Regionalt-/interkommunalt samarbeid og foretak for Flå kommune er part i, betaler ikke for leie av møtelokaler i Flå Veksthus.

Barne- og ungdomsidrett eller åpne arrangementer for barn og unge i Flå kommune betaler ikke hall-leie.

 
 
 
Pris - Leie av mannskap/maskiner

 

Leie av mannskap/maskiner Pris 2024
Leie av Vaktmester/Fagarbeider kr. 648,- pr time
Ingeniørtimer kr. 1.045,- pr time
Leiekjøring traktor, redskap og fører kr. 1.104,- pr time
 
 
Pris kommunale tomter 
 
 
Kommunale tomter  Pris 2024
Ødegårdsmoen kr  200,- pr m²
Bedehusmoen kr  200,- pr m²
 
 
 
Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for 2024
1.  Gebyrer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1.1. Opprettting av matrikkelenhet
1.1.1. Oppretting av grunneiendom

areal fra 0 – 250 m²                                                         kr     7.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                     kr   11.000,-
areal fra 501 – 2000 m²                                                   kr   16.500,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                   kr      1.200,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 250 m²                                                         kr   7.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                     kr 11.000,-
areal fra 501 – 2000 m²                                                   kr 16.500,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                      kr   1.200,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak areal fra 0 – 250 m²      kr     7.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                            kr  11.000,- 
areal fra 501 – 2000 m²                                                          kr   16.500,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                             kr    1.200,-  

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³                                                    kr   7.000,-
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.           kr   1.300,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.                                        
Minstegebyr:             kr   1.300,-

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingforretning eller matrikulering

Det skal faktureres 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1.1 og 1.2 dersom saken blir trukket før den er gjort ferdig eller at saken blir avvist eller at en ikke kan matrikkelføre den på grunn av endringer i hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan gjøre den ferdig.

1.2.2  Registreringsbrev for hel teig

Utarbeidelse av registreringsbrev:                                    kr 4.000,-

1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m².  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grense-justering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m²                                                            kr   5.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                        kr 10.000,-

           

1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

volum fra 0 – 250 m³                                                           kr   5.000,-
volum fra 250 – 1000 m³                                                     kr 10.000,-

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m²                                                            kr    13.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                        kr    16.500,-


arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: 
kr     3.500,-

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³                                                   kr        13.000,-     
volum fra 251 – 500 m³                                               kr        16.500,-


volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på:  kr         3.500,-

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforrening

For inntil 2 punkter                                             kr   2.000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt         kr      800,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

For bolig/fritidseiendommer (landbruks/næring/industri/offentlig) faktureres klarlegging av grenser med kr 9.000,-.

For bolig/fritidseiendommer (landbruks/næring/industri/offentlig) faktureres klarlegging av grenser som følger;
For inntil to punkter kr 5.000,-
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr 2.000,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

1.7 Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid og minstesats er: kr   1.500,-

1.8 Timepris for medgått tid 

Timepris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:

- feltarbeid                   kr   1.280,-
- kontorarbeid             kr    1.020,-

1.9 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.10 Betalingspunkt
Kommunen vedtar at gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten, under sakens gang, forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider                            kr  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider                             kr  350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

1.13 Tidsfrist for gjennomføring av saker
Dersom kommunen oversitter fristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, 1. ledd for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19 i forskrift om eiendomsregistrering. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet.

Med hjemmel i matrikkelforskriftens §18, tredje ledd, fastsetter Flå kommune at tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, første ledd, ikke løper i perioden 15. oktober til 15. mai.

1.14 Betalingsbestemmelser

  • Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å utsette oppmålingsforretningen, beregnes gebyret etter satsene det året oppmåling skjer.
  • Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter.
  • Evt. tinglysingsgebyr etter gjeldende sats kommer i tillegg til gebyret.
  • Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene (jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene).
  • Gebyrregulativet indeksreguleres automatisk hvert år i henhold til Statens kartverks indeks, med unntak av gebyr etter pkt 1.12 som reguleres av Statens kartverk.

Betalingssatser plan- og bygningsloven for 2024
 
 
1. Søknadspliktige bolighus i maks 2 etasjer, jf PBL § 20-1, 20-2:

a

Nybygg (med 1 bruksenhet)

kr. 12.000,-

b

Tillegg pr. bruksenhet ved flere bruksenheter

kr. 2.000,-

c

Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA

kr. 5.500,-

 d

Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2 

kr. 3.000,- 

 

2. Søknadspliktige fritidsboliger jf PBL § 20-1, 20-2:

a

Nybygg

kr. 15.500,-

b

Tilbygg over 50 m2 BYA/BRA

kr.  6.000,-

 c

Tilbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2 

kr.  3.000,- 

 

3. Søknadspliktige driftsbygninger etter PBL § 20-2:

a

Nybygg

kr. 6.200,-

b

Tilbygg/påbygg over 1000m2 BRA

kr. 5.000,-

 c

Tilbygg/påbygg under 1000m2 BRA SAK10 §3-2 

kr. 3.000,- 

 

4. Søknadspliktig frittstående bygg (garasje uthus, anneks, mm.) jf PBL § 20-1, 20-2:

a

Nybygg over 70m2 BYA

kr. 6.000,-

 b

 Nybygg under 70m2 BYA

kr. 3.000,- 

c

Tilbygg over 50m2

kr. 5.500,-

 d

Tilbygg under 50m2 

kr. 3.000,- 

 

5. Industribygg, hoteller og andre større bygg til serviceformål etc., nybygg, påbygg og ombygging jf PBL § 20-1:

a

Bebygd areal inntil 100 m2

kr. 9.300,-

b

Bebygd areal inntil 200 m2

kr. 12.400,-

c

Bebygd areal inntil 300 m2

kr. 18.000,-

d

Deretter for hver påbegynt 100 m2 bebygd areal

kr. 3.100,-

 

6. Endring av tillatelse jf PBL § 20-1:

kr. 3.000,-

 

7. For arbeid etter PBL § 20-1 som ikke går under pkt. 1-5:
 

kr. 4.000,-

 

8. For arbeid etter PBL §§ 20-1, bokstav f, g, h, i , j, k og l og 20-2, bokstav c og d (andre konstruksjoner eller anlegg, terrenginngrep, midl. bygninger, skilt, reklame, etc.)

kr. 4.000,-

9. Fornyelse av tillatelse etter bortfall, jf  PBL § 21-9

kr. 3.000,-

 

10. Bruksendring jf  PBL § 20-1, bokstav d

kr. 4.000,-

 

11. Behandling av ulovlige byggearbeider jf PBL §§ 32-1 jf 32-8
Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 15.000,-. Pris pr. time: kr 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste.

12. Diverse
Avfall-/saneringsplan kr 2.600,-.

13. Lokal godkjenning etter foretak etter PBL § 22-3
a) 1. gangs godkjenning og utvidelse av godkjenningsnr: kr 3.100,-
b) Senere godkjenninger uten andre endringer: kr 930.-

14. Forslag til detaljreguleringsplan som ikke fremmes av det offentlige jf PBL § 12-3
a) Fast sum: kr. 43.000,-
b) Tillegg pr. regulert tomt eller enhet: kr. 3.500,-
c) Tillegg pr. arealenhet: - inntil 10.000 m2: kr. 3.600,-
- tillegg for 10.000-30.000 m2: kr. 250,- pr påbegynte 1.000m2 
- tillegg for areal over 30.000 m2: kr. 35,- pr påbegynte 1.000m2
d) For fradelte tomter innen planområdet (pris pr tomt) kr 600,-
Endelig plangebyr utregnes etter summen av punkt a+b+c+d

15. Tilsyn i byggesaker etter PBL §§ 25-1, 25-2 og sak 10 § 15
Tilsyn utover den ordinære saksbehandlingen (f.eks uloveligheter, osv. jfr punkt nr 11) settes til kr 875,- pr time.

16. Endring av detaljreguleringplan jf PBL § 12-14
a) Vesentlig reguleringsendring: samme satser som ovenfor under pkt. 14.
b) Mindre reguleringsendring: kr. 15.000,-.

17. Fradeling av enkelttomter der det ikke er krav om reguleringsplan jf PBL 20-1, bokstav m

kr. 2.500,-

18. Dispensasjoner jf PBL § 19-1:
a) Fra overodnet plan (kommuneplan/kommunedelplan): kr 12.000,-
b) Fra andre planer (reg.plan/detalj- og områdereguleringsplan): kr 10.000,-
c) Fra plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser: kr 8.000,- 
 

19. Behandling av konsekvensutredning jfr PBL § 14:
Faktureres etter medgått tid, timesats kr 875,-, minimumsbeløp kr 27.100,-.

Alle gebyrer betales til økonomiavdelingen i Flå kommune etter oppgave fra bygningsavdelingen
 
Gebyrene omfatter eventuell forhåndskonferanse, befaring, tilsyn ihht. PBL §§ 20 og 25 samt arbeid med befaringer og utstedelse av midl. brukstillatelse og ferdigattest. Ved 2-trinns behandling vil gebyrer bli fakturert ved søknad om rammetillatelse og vil gjelde for behandling av både rammetillatelsen og igangsettingstillatelse.

Det er en forutsetning at søknaden er fullstendig og godt dokumentert.

I forbindelse med private planer (jfr. pkt. 14og 15 ovenfor) vil det være tiltakshavers ansvar å betale gebyrer fakturert fra andre offentlige instanser ( for eksempel Fylkeskommunens kulturavdeling) samt annonsekostnader ved oppstart av planarbeidet (før 1. gangs behandling i planutvalget).

Gebyr etter forurensingslovens § 53a i PBL § 33-3
 
1. Anlegg 0 - 15 PE
a) 1 bruksenhet: kr. 4.500,- 
b) Større anlegg under 15 PE: kr. 7.500,-. 
c) Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring samt utvidelse av eksisterende anlegg: kr. 4.500,-.
 
2. Anlegg15 - 1000 PE
a) 15 - 50 PE: kr. 15.000,-.
b) 50 - 100 PE: kr. 20.000,-.
c) 100-1000 PE: kr. 50.000,-.
Gebyrene under dette punkt dekker ikke kostnadene til annonsering av slike anlegg. Slike kostnader må tiltakshaver dekke selv.

3.  Behandling av ulovlig utslipp
Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 10.800,- og maksimumsbelp på kr. 24.700,-.
Pris pr time: kr. 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste.

Tilsyn av private avløpsanlegg (over 15 PE)
Minimumsgebyr kr 4.650,- + mva
Maksimumsgebyr kr 17.000,- + va

Alle gebyrene betales til økonomiavdelingen i Flå kommune etter oppgave fra bygningsavdelingen.

Gebyrene dekker ikke tilsyn med drift av slike anlegg.

 
Gebyr - landbruk
Tjeneste Pris 2024
Gebyr for delingssaker etter jordloven kr. 2.000,-
Konsesjonssaker  
Konsesjonssaker, enkle/kurante kr. 2.000,-
Konsesjonssaker, andre

kr. 5.000,-

Fellingsavgift for elg og hjort  
Voksen elg kr. 620,-
Elg kalv kr. 370,-
Elg ungdyr i bestandsplan kr. 520,-
Voksen hjort kr. 480,-
Hjort kalv kr. 290,-