Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kulturmidler

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Flå kommune

Målet med den offentlige kulturpolitikken er, som nevnt i Kulturmeldinga, at den skal stimulere til kvalitet, styrke felleskulturen og komme flest mulig mennesker til gode. Viktige virkemidler er tilskuddsordninger som sikrer den bredde og det mangfoldet vi ønsker i kulturlivet. Retningslinjene legger særlig vekt på støtte til barne- og ungdomsorganisasjoner og aktiviteter for disse gruppene.

Kulturmidlene i Flå kommune blir gitt over kulturbudsjettet innenfor rammen av det årsbudsjettet som kommunestyret vedtar. Midlene blir delt ut av kommunestyret på grunnlag av søknader fra lag, organisasjoner og enkeltpersoner.

Kulturmidler - søknadsskjema.pdf

Retningslinjer

1. Tilskudd til drift

Alle lag og organisasjoner i Flå kommune kan søke om tilskudd til drift. Andre kommunale og regionale lag kan også søke. De som arbeider med målgruppa barn og unge blir prioritert ved tildelingen. En forutsetning for at lagene blir vurdert, er at de har medlemskontingent og fører medlemsliste Med søknadsskjema må det følge siste års reviderte regnskap, budsjett for søknadsåret og årsmelding.

2. Tilskudd til arrangement

Det kan søkes om tilskudd til arrangement (teater, konserter, jubileum og lignende. Laget kan søke om tilskudd til eget opplegg eller til tilstelninger der de ønsker å bruke krefter utenfra. Budsjett og regnskap for arrangementet må legges ved.

3. Tilskudd til prosjekt

Det kan søkes om tilskudd til prosjekt av lengre eller kortere lengde. Budsjett og regnskap må legges ved.

4. Tilskudd til leder- og instruktøropplæring

Lag kan søke om å få dekket deler av utgifter ved leder- og instruktøropplæring. Tilskudd kan bli gitt etter fremlagt søknad med kvitteringer for utgiftene.

5. Tilskudd til enkeltpersoner/kulturstipend

Tilskudd kan også bli gitt til enkeltpersoner, evt. som kulturstipend, dersom tiltaket kan ha positiv virkning for kulturlivet i kommunen. Tilskuddet blir betalt på grunnlag av vedlagt søknad, og følger den alminnelig søknadsfristen.

6. Tilskudd til kulturhus/forsamlingshus

Det kan søkes om tilskudd til drift av kulturhus/forsamlingshus. Budsjett og regnskap må følge med søknaden.