Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Sykehjem (Flåheimen)

Korttidsopphold

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. Du må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

 • Du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon.
 • Du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold.
 • Du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå.
 • Du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål.

Korttidsopphold er også et tilbud om intensiv omsorg og lindrende behandling i livets siste fase.

Søknadsskjema - korttidsopphold

Pris for korttidsopphold: 180,- kroner pr. døgn
Du betaler for korttidsopphold maksimalt 100,- døgn pr. år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

Rehabiliteringsopphold

For å søke om rehabiliteringsopphold må du ha

 • behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
 • behov for vurdering av hjemmesituasjonen
 • potensiale og motivasjon for rehabilitering, og kunne samarbeide om opplegget. 

Søknadsskjema - rehabiliteringsopphold

Pris for rehabiliteringsopphold: 180,- kroner pr. døgn
Betaling for rehabiliteringsopphold gjelder i 100,- døgn pr år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.

Avlastningsopphold

For å søke om avlastningsopphold må du

 • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
 • trenge avlastning

Søknadsskjema - avlastningsopphold

Dagopphold

For å søke om dagopphold må du oppfylle ett eller flere av følgende kriterier;

 • Du er eldre og bor hjemme og har behov for sosial aktivitet og å komme i kontakt med andre.
 • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
 • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
 • Du har en demenssykdom

Søknadsskjema - dagopphold

Pris for dagopphold: 100,-kroner pr. dag

Langtidsopphold

For å søke om langtidsopphold i sykehjem må du

 • ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
 • ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg.

Pris for langtidsopphold Betaling for langtidsopphold regnes ut på følgende måte: 

 • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp
 • Fribeløpet fastsettes av departementet, og utgjør for tiden 7500 kroner pr. år
 • 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp, inkludert renteinntekter og annen formuesinntekt.

Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3 (ekstern lenke)

Søknadsskjema - langtidsopphold

Nytt dagsenter for personer med en demensorg

Dagsenteret "Solgløtt" ligger på baksiden av Flåheimen, og har egen vei og inngang her.

Dagsenteret er åpent mandag til fredag fra klokken 09.30-14.30.
Ved behov kan vi tilby henting mellom hjem og dagsenteret. Det tilbys to måltider i løpet av dagen.

Det må foreligge en søknad og diagnose tildeling av plass.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Kari Rapp, telefon 97 15 33 51,
e-post: kari.rapp@flaa.kommune.no