Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ledige stillinger

Vi ekspanderer og søker revisormedarbeider og og oppdragsansvarlig
revisor til nyetablert avdelingskontor i Hallingdal!

Ønsker du å revidere samfunnsnyttige, store og interessante oppdrag?

Hvis du er den rette personen for oss, kan vi tilby:

 • konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, og fleksibel arbeidstid

 • gode kurs- og etterutdanningstilbud

 • et sosialt, humørfylt og uformelt fagmiljø med 26 medarbeidere

 • et sterkt og bredt fagmiljø hvor kompetanse, faglig dyktighet og leveringsdyktighet har høyt fokus. 

Høy integritet er en forutsetning i stillingen, og personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi ser etter en person som:

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

 • ønsker å ta ansvar og levere gode resultater

 • har evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk

 • overholder frister og definerte ressursrammer

 • har evne til å motivere og inspirere kolleger

 • har førerkort og disponerer egen bil 

Vi søker en revisormedarbeider og en oppdragsansvarlig revisor som vil få oppmøtested ved vårt nyetablerte avdelingskontor i Hallingdal.

Hos oss vil du revidere oppdrag både etter regnskapsloven og kommunale regnskaps- forskrifter, herunder revisjon av kommuner, interkommunale selskap, kommunale foretak, kirkeregnskap og stiftelser/legater.

Revisormedarbeideren vil inngå i et revisjonsteam for kommuner, men vil også få selvstendige oppdrag. Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen. Relevant erfaring er ønskelig.

Oppdragsansvarlig revisor vil få oppdragsansvar for flere kommuner og øvrige oppdrag, herunder kvalitetssikring og revisjonsberetninger, men vil også utføre revisjon selv. Du må ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen iht. Finanstilsynets krav til registrert revisor, og minimum tre års praksis fra regnskapsrevisjon. Fordel å være registrert eller statsautorisert revisor.

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaler. Det er ønskelig med tilsetting fra 1. september, men senere tiltredelse er aktuelt etter nærmere avtale. Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til daglig leder Inger Anne Fredriksen på telefon 91 39 05 18 eller leder for regnskapsrevisjon Marianne Elverum på telefon 91 58 93 94.

Søknad og cv sendes til post@vkrevisjon.no eller til Viken Kommunerevisjon IKS, Pb 4197, 3005 Drammen innen 10. august 2020.

Viken Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap eid av 15 kommuner. Fra 2020 har vi fått 4 nye kommuner fra Hallingdal i porteføljen. Våre oppgaver er regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll, undersøkelser, samt rådgivningstjenester for områder hvor vi har vår kjernekompetanse, så fremt dette ikke kommer i konflikt med selskapets oppgave som revisor. Selskapet er ett av landets fremste interkommunale revisjonsselskaper. Vi vektlegger å levere tjenester av høy faglig standard til konkurransedyktige priser, og vi skal være den beste revisjonsløsninger for kommuner og fylkeskommuner. For nærmere informasjon om selskapet, se www.vkrevisjon.no

Fagkoordinator for administrativ/økonomisk programvare i Hallingdal

Vi søker etter en fagkoordinator for administrativ/økonomisk programvare i 100 % fast stilling for Hallingdalskommunene. Kommunene i Hallingdal (Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol) samarbeider om innkjøp og drift/vedlikehold av felles programvare for økonomi, fakturering, lønn og personal. Nesbyen kommune vil som vertskommune være arbeidsgiver, og arbeidsstedet er på økonomikontoret i Nesbyen kommune. Fagkoordinator har oppfølgings- og koordineringsansvar innenfor fagområdet, overfor de samarbeidende kommunene i Hallingdal. Programvaren som benyttes er i hovedsak levert av Visma.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå kommunene ved oppstart av nye systemer/moduler

 • Samarbeide med kommunenes felles IKT-avdeling ved installasjoner/oppgraderinger

 • Yte faglig bistand og brukerstøtte for IKT-systemer innenfor fagområdet

 • Bistå regionale faggrupper innenfor fagområdet

 • Koordinere mellom programvareleverandører, kommunene og IKT-avdeling

 • Oppfølging og samarbeid rundt integrasjoner mellom programvarer

 • Delta i regionale prosjekter for videreutvikling

 • Prosjektledelse

Krav til søker:

 • Utdanning innen økonomi/IKT

 • Det er en fordel med kompetanse innenfor kommunal forvaltning

 • Evne til å arbeide selvstendig, løsningsfokusert og strukturert

 • Være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner

 • Må ha førerkort for bil

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb med mange utfordringer

 • Muligheter for videreutvikling

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig

Avlønning og betingelser: Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Tiltredelse 01.10.2020 eller etter avtale. Søknadsfrist: 03.08.2020. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: IKT-koordinator Knut Jakob Larsen, tlf: 909 59 198 eller e-post: knut.jakob.larsen@hallingdal.no Fagkoordinator ØLF Krystyna Rudkovska, tlf: 320 68 303 e-post: krystyna.rudkovska@nesbyen.kommune.no
 

Søknad sendes: Søknad på stillingen sendes elektronisk via hjemmesiden til Nesbyen kommune: www.nesbyen.kommune.no – snarveier – ledige stillinger og velger aktuell stilling.

Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.    

Ledig stilling som kontormedarbeider/konsulent

PPT og OT nedre Hallingdal IKS
PPT og OT nedre Hallingdal IKS er en interkommunal PP-tjeneste for kommunene Hemsedal, Gol, Nes og Flå. Vi er også Viken fylkeskommunes PP-tjeneste og Oppfølgingstjeneste for Hallingdalsregionen. Vi har lokaler i Gol sentrum. Det er 10,1 fagstillinger inkl. lederressurs og kontorstøtte i selskapet.

40 % fast stilling og 60 % prosjektstilling (i perioden 1.9.20 – 31.08.21) er ledig, med mulighet for forlengelse. Ønsket tiltredelse 1.9.2020, eventuelt etter avtale.

Arbeidsoppgaver
Som kontormedarbeider/konsulent vil du være tjenestens ansikt utad og vi tilbyr en variert og spennende arbeidsdag. Vi oppgraderer nå vårt fagsystem inkl. journal-/arkivsystem og har behov for en medarbeider som bl.a. kan arbeide selvstendig og strukturert med arkivene våre.

De to stillingene vil innebære følgende hovedoppgaver:

 • Være vårt daglige bindeledd, innad og utad, ved å gi informasjon, veiledning, service til elever, foreldre/ foresatte, ansatte, samarbeidspartnere og andre.

 • Bidra i den daglige driften og bruke tjenestens ulike administrative systemer.

 • Bistå ledelsen administrativt og praktisk, inkl. ulike oppgaver når det gjelder lønn og personal.

 • Bestilling og innkjøp.

 • Ansvar for arkivfunksjon, inkl. utvikling av elektroniske og manuelle arkiver (prosjekt).

 • Ulike arbeidsoppgaver i forbindelse med etablering av nytt fagsystem (prosjekt).

Kvalifikasjoner

Vi ser etter en person som har:

 • Relevant utdanning, eventuelt høyere utdanning, gjerne innen arkiv, HR og/eller administrasjon.

 • God IKT-kompetanse og/eller kompetanse innenfor økonomifaget.

 • Kunnskap om fullelektronisk sak/arkivsystem og forståelse for digitale prosesser.

 • Erfaring fra arbeid i og med administrative fagsystem.

 • Erfaring fra liknende arbeid er en fordel.

 • Flytende kunnskaper i norsk og gode kunnskaper i engelsk, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • Kan jobbe selvstendig, men som også har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

 • Er inkluderende og lyttende.

 • Evner å motivere og engasjere.

 • Er utviklingsorientert.

 • Er strukturert, ryddig og løsningsorientert.

 • Er ærlig og redelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Om oss
Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling. I tillegg til interessante arbeidsoppgaver, har Hallingdal et rikt tilbud innenfor kultur- og friluftsaktiviteter, og er et knutepunkt mellom øst og vest. Ansettelse skjer på kommunale vilkår, med konkurransedyktig lønn og tjenestepensjon i KLP.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vurderer du å søke og har spørsmål til stillingen, kontakt daglig leder Gry E. Bjerknes, tlf. 32029520 / 97486183.

Søknad sendes ppt@gol.kommune.no. Søknadsfrist: fredag 10. juli 2020

Interkommunal prosjektmedarbeider: Implementering av Feedback Informerte Tjenester i Hallingdal

De seks Hallingdalskommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Hol og Ål søker etter en prosjektmedarbeider for å bidra inn i arbeidet med implementeringen av Feedback Informerte tjenester i de psykiske helse og rus tjenestene i Hallingdal. Prosjektet heter "Implementering av Feedback Informerte Tjenester i Hallingdal".

Kommunene vedtok januar 2020 et regionalt samarbeidsprosjekt for å implementere Feedback Informerte Tjenester (FIT). For at FIT skal bli en integrert del av tilbudet innen utvalgte helse tjenester ønsker man en prosjektmedarbeider som skal bistå med implementeringsprosessen og forankring i de seks kommunene.

Prosjektet fikk innvilget tilskudd fra Helsedirektoratet til å ansette en prosjektmedarbeider i en 40 % midlertidig stilling over et år fra annsettelsesdato. Prosjektet er inne i sitt 1 år. Stillingen er tilknyttet Hallinghelse, som er en interkommunal organisering av samhandlingstiltak i Hallingdal. Hallinghelse er lokalisert på Torpomoen. Hemsedal kommune er administrativ vertskommune for prosjektet.

Hva er Feedback Informerte Tjenester?

Feedbackinformerte tjenester handler om å innhente systematisk tilbakemelding fra mennesker som mottar helsehjelp i kommunene, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Feedback informerte tjenester setter mennesket, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum. Kontinuerlig og umiddelbar tilbakemelding satt i system på denne måten gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer stor grad av brukermedvirkning. Dette gjelder ikke bare for samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelper, men ikke minst også for utvikling av helsetjenestene i sin helhet i kommunene.

Arbeidsoppgaver

- Bidra med tjenesteinnovasjon og tjenestedesign i prosjektet
- Arbeide med å synliggjøre gevinstene av aktiv bruk av FIT
- Medvirke til forankring av FIT i helsetjenestene i kommunene
- Involvere og engasjere prosjektgruppen, de lokale arbeidsgruppene og brukergrupper
- Bidra til å styrke kompetansen om FIT i helse- og omsorgstjenesten
- Formidle og rapportere resultater og kunnskap om prosjektet
- Dialog og samarbeid med andre relaterte prosjekter

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig med:

- relevant utdanning på høgskolenivå
- erfaring fra prosjektledelse, prosjektarbeid, utviklingsarbeid
- interesse og engasjement for innovativt utviklingsarbeid
- sertifikat: Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Vi søker en som

- er strukturert og har god gjennomføringsevne
- har gode kommunikasjons- og formidlingsevner både muntlig og skriftlig
- har evne til å jobbe både selvstendig og i team
- personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

- stort ansvar og spennende arbeidsoppgaver
- tverrfaglig arbeidsmiljø
- fleksibel arbeidshverdag

Send søknad

Tiltredelse august/september
Det søkes digitalt gjennom Hemsedals kommunes søknadsportal, www.hemsedal.kommune.no - ledige stillinger.

Kontaktperson
Spørsmål om stillingen kan rettes til Christin Wangen Sjølie, kommunepsykolog Hallinghelse/Hemsedal, christin.wangen.sjolie@hemsedal.kommune.no, tlf: 906 54 921 eller daglig leder Iselin Haugo i Hallinghelse, tlf 954 44908 iselin@hallingdal.no 
Hallingdal barneverntjeneste

Hallingdal barnevernteneste er ei interkommunal teneste for kommunane Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå, med Ål som vertskommune. Barneverntenesta er lokalisert sentralt på Ål.

Ledige spennende stillinger i Hallingdal Barnevern - se her