Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vintervedlikehold av kommunale veger

Flå kommune vedlikeholder kommunale veger. Med vintervedlikehold menes brøyting, snørydding, strøing og salting. Vintervedlikeholdet skal på best mulig måte ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle trafikantene (Vegloven).

Det kommunale vegnettet fordeler seg slik:

  • Hovedveger
  • Boligveger
  • Gang- sykkelveger/fortau
  • Parkeringsplasser Hovedveger og gang-/sykkelveger blir priorietert først.

Det brøytes hovedveger, boligveger, gang- og sykkelveger og prioriterte fortau innen kl. 08.00 på hverdager, kl. 08.00 på lørdager og kl. 10.00 på søndager og helligdager.  Veger og gater skal være fremkommelige for fotgjengere og vinterutrustede kjøretøy. Flå kommune holder kasser med strøsand som "hjelp til selvhjelp" på vanskelige steder (kun til bruk på offentlig veg).

Kommunen kan heller ikke påta seg erstatningsansvar utover det som fremgår av vegtrafikk-lovgivningen og alminnelig rettspraksis.