Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skal du bygge?

Nå kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk.
Direktoratet for byggkvalitet`s veileder hjelper deg å finne ut om du slipper å søke eller må sende en byggesøknad til kommunen din.

Må du søke? Prøv veileder

Tiltak som kan føres opp uten å søke

Frittstående bygninger inntil 50m2 - ikke beboelse

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer eller annet regelverk og at:

 • maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 • bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller
 • bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue
 • bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. I følge sanitærforskriftens § 3.4 skal bebyggelse ha avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 4 meter.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Tilbygg inntil 15m2 - ikke beboelse

Det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler: balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til veglova og jernbanelovens bestemmelser.

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle

Andre enringer som er unntatt søknadsplikt

Levegg

 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense.

Antenner

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt.
 • Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet.
 • Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Mindre støttemur

 • Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter.
 • Støttemur på inntil 1,5 meter kan oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.

Mindre fylling eller planering av terreng

 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå.
 • I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter
 • Eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter.
 • Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter.

Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

Informsjon til naboer

Nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering.

Der tiltak er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd.

Dette innebærer følgende:

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje ledd, skal berørte registrerte grunneiere og festere og - så vidt mulig - andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken.

Frister for saksbehandlingstid

Byggesøknader som innebærer dispensasjon fra arealplaner skal behandles innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen innebærer som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke. Dette gjelder også separate søknader om dispensasjon.

Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp.

Informasjonsblader

Veiledning og informasjon fra Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke? (.pdf)

Forstøtningsmur (pdf)

Garasje, bod og lignende (pdf)

Tilbygg til bolig (pdf)

Gjerde og levegg (pdf)

Veranda, balkong og terrasse (pdf)

Byggeplaner: Hva er untatt og hva må du søke om? (pdf)

Bygge selv: Mindre byggearbeid på bebygd eiendom (pdf)

Situasjonsplan: Hva er en situasjonsplan og hvordan skal den utformes? (pdf)

Tegninger: Når må du legge ved tegninger i byggesøknaden og hvordan skal de utformes? (pdf)

Nabovarsel - innhold og varslingsmåter (pdf)

Dispensasjon: Hva er dispensasjon og hvordan søker du om å få dispensasjon? (pdf)

Skjema

Statens bygningstekniske etat tilbyr gratis søknadsblanketter i papirformat – byggesaksblanketter. Hvis du er i tvil om hvilke blanketter du trenger, ta kontakt med servicekontoret på telefon 32 05 36 00

Søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken

Hvordan søker du?
 • Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
 • Bestill naboliste på servicetorget
 • Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:

 • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt situasjonskart i målestokk 1:500
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100
Situasjonskart

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.
Kartet skriver du selv ut via Hallingkart`s kartbase, eller kontakt servicekontoret, tlf. 32 05 36 00.

Velg karttype: Basiskart

Velg søk: Eiendom

Kartet skal ha målestokk 1:500, og  skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset".

Gå til kartløsning

Situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn skal tydelig og nøyaktig vise

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning