Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Informasjon/saksgang forbruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig

I Flå kommune tillater vi endret bruk av fritidsboliger til helårsboliger der hyttebebyggelsen har høy standard.
Med høy standard menes bl.a. innlagt vann og avløp, strøm, vei, osv.
Lav standard er hytter i områder som ikke har innlagt vann og avløp, strøm, vei, osv.  

Følgende regler gjelder:
1. Flå kommune er positive til å vurdere dispensasjoner iht. plan og bygningslovens § 19-2 for bruksendring av fritidsbolig til bolig.  

2. Innenfor regulerte byggeområder i kommuneplanens arealdel avgjøres søknader om dispensasjoner administrativt etter delegasjon fra kommunestyret når følgende vilkår er oppfylt:
a. Enheten skal ha innlagt strøm  
b. Drikkevanns- og avløpsløsning skal tilfredsstille kravene til helårsbolig  
c. Adkomsten skal være vinterbrøytet  
d. Ligger enheten innenfor en bomveg skal nødvendige offentlige instanser ha gratis, nøkkelfri adgang til veien.  
e. Ytterligere vilkår kan settes etter vurdering i den enkelte sak.  

3. Dispensasjoner som gis skal være midlertidige iht. plan og bygningslovens § 19-3, og skal ikke knyttes til eiendommen men til personen(e) som søker. Dette innebærer at dispensasjon opphører ved fraflytting eller eierskifte på eiendommen.  

4. For å sikre at bruksendringen oppfylles settes følgende vilkår:
a. Eiendommer med midlertidig bruksendring skal benytte samme renovasjonsordning som tidligere, men vil på grunn av økt levert mengde faktureres som boligrenovasjon.    
b. Søker må innen en gitt frist endre bostedsadresse i folkeregisteret til den aktuelle eiendommen hvor bruksendring blir innvilget.
c. Ytterligere vilkår kan settes etter vurdering i den enkelte sak.  

5. For å kvalitetssikre at relevante hensyn er ivaretatt skal søknader om bruksendringer ved behov forelegges for eksterne samarbeidspartnere til uttalelse.  

6. Dersom det blir satt vilkår med tidsfrister i vedtaket, vil det kunne utstedes midlertidig brukstillatelse frem til vilkårene er oppfylt.  

7. Gebyr på dispensasjonssøknader om bruksendring vurderes i budsjettbehandlingen det enkelte år. Inntil videre tas det ikke gebyr for slike dispensasjonssøknader.

Skjema for søknad om bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig.pdf