Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hva er forskjellen på slamtømmegebyr og tilsynsgebyr for avløpsanlegg?

Hva er forskjellen på slamtømmegebyr og tilsynsgebyr for avløpsanlegg?

Slamtømmegebyret dekker kostnader med å samle inn fra private avløpsanlegg.

Tilsynsgebyret dekker de kostnader vi har med å føre tilsyn med avløpsanlegg i kommunen.

Hva bruker vi pengene fra tilsynsgebyret til?

Pengene vi får inn, bruker vi til å dekke de utgiftene vi har for å gjøre tilsynsarbeidet. Å føre tilsyn med og rydde opp i spredte avløp, er en lovpålagt oppgave som alle kommunene i Norge må gjøre. Kommunene skal gjøre arbeidet etter selvkostprinsippet. Det betyr at vi ikke kan bruke pengene til noe annet enn det det koster å gjennomføre tilsynet. Utgiftene vi har, er blant annet nødvendige IT-løsninger, kartlegging av alle avløpsanleggene, møte opp på tilsyn, saksbehandling og rapportering til sentrale myndigheter.

Hvem skal betale tilsynsgebyr for avløpsanlegg?

 • De som eier eiendommer med bygninger som har innlagt vann og som ikke er tilknyttet et kommunalt avløpsrenseanlegg, skal ha et godkjent avløpsanlegg og betale et årlig tilsynsgebyr.
 • Alle som har et avløpsanlegg må betale tilsynsgebyr, også selv om vannet er avstengt eller bygget ikke har innlagt vann.  

Må jeg betale selv om bygningen ikke er i bruk?

Ja, du må betale tilsynsgebyr selv om bygningen ikke er i bruk. Du må også betale selv om tilstanden på bygningen er dårlig. I slike tilfeller kan du søke om fritak fra slamtømming for en tidsbegrenset periode.

Når slipper jeg å betale tilsynsgebyr for avløpsanlegg?

Du slipper å betale tilsynsgebyr hvis…..

 • Du eier et bygg som verken har innlagt vann eller avløpsanlegg
 • Du eier et bygg uten innlagt vann, men har miljømerket biologisk avløpsfritt toalett (for eksempel utedo, biologisk do, forbrenningsdo) som ikke bruker vann til spyling. Alle løsningene unntatt utedo må ha fordamping av urin hvis du skal slippe å betale.
 • Bygget er revet/brent ned. Husk at du må søke om å få rive et bygg. Hvis du får tillatelse til å rive bygget, kan det bety at du må sanere hele eller deler av avløpsanlegget også. Da må du også søke om en slik sanering. Før du kan slippe å betale tilsynsgebyr, må du dokumentere at avløpsanlegget er sanert.
 • Du sanerer avløpsanlegget og bygget ikke har innlagt vann. Husk at du må søke om å få sanere avløpsanlegget. Før du kan slippe å betale tilsynsgebyr må du dokumentere at avløpsanlegget er sanert.

Jeg har tett tank for toalettavløp og gråvannstank. Må jeg betale to gebyr?

Nei, det må du ikke. Bygninger som har avløpsanlegg som skiller svartvann (avløp fra toalett) og gråvann (alt det andre avløpsvannet), skal betale kun ett tilsynsgebyr. 

Jeg har kun utslipp av gråvann. Må jeg betale tilsynsgebyr?

 • Ja, hvis du har innlagt vann og utslipp av gråvann må du betale tilsynsgebyr. Hvis du har innlagt vann, må du også søke om utslippstillatelse for å slippe ut gråvann.
 • Du kan lese mer om hva som regnes som innlagt vann i artikkelen "Ord og begrep".

Jeg har minirenseanlegg, og servicepersonell ser til anlegget jevnlig. Hvorfor må jeg i tillegg betale for at kommunen skal kontrollere det?

 • Alle som eier et minirenseanlegg, skal ha en serviceavtale for anlegget sitt. Utslippstillatelsen er ikke gyldig uten en slik avtale. Serviceavtalen er en teknisk oppfølging av minirenseanlegget. Servicepersonellet sjekker blant annet
  - at alle de tekniske komponentene fungerer
  - beredskap med tanke på reservedeler
  - påfylling av kjemikalier
 • Kommunen sjekker ting som servicepersonellet ikke sjekker. For eksempel hvor restutslippet havner, slik at det ikke forurenser drikkevann, badevann/strender, fiskeplasser, steder der barn leker eller jordvanning i jordbruk.
 • Hvis servicefirmaet har rapportert om avvik, er det kommunen som følger det opp. 
 • Vi sjekker også at den som eier anlegget, har de tillatelsene som er nødvendige. Et eksempel på dette er utslippstillatelse.  

Jeg har felles avløpsanlegg med naboen – får vi ett gebyr hver? 

 • Nei, det er ett gebyr per anlegg. Hvis du deler avløpsanlegg med naboen(e), er det den som anlegget er registrert på som får regningen. Det er opp til dem som eier et anlegg sammen, å sørge for at gebyret blir riktig fordelt. Ta kontakt med oss hvis dere har felles avløpsanlegg og får flere tilsynsgebyr, så skal vi ordne opp i det. 
 • Du kan lese mer om hva som regnes som skillet mellom separate avløpsanlegg med felles avløpsledning og felles avløpsanlegg i svaret på spørsmålet nedenfor.

Hva regnes som et felles avløpsanlegg?

Skillet mellom felles avløpsanlegg og separate avløpsanlegg går ved om avløpene fra forskjellige eiendommer/bygninger samles før eller etter hovedrensetrinnet.
Hva som er hovedrensetrinnet i et avløpsanlegg varierer fra anlegg til anlegg og hvilke rensekrav som stilles der anlegget er etablert.

Eksempler:      

Hvis avløpsvannet samles før hovedrensetrinnet, regnes det som et felles avløpsrenseanlegg: 

- Flere parallelle avløp ledes til en stor slamavskiller før videre rensing.

- Flere parallelle slamavskillere der avløpsvannet samles før infiltrasjon eller
  annen hovedrensing.

Hvis avløpsvannet samles etter hovedrensetrinnet, regnes det som separate avløpsrenseanlegg: 

- Flere parallelle slamavskillere har felles ledning til senket utløp i sjø.
- Flere parallelle minirenseanlegg eller filterbedanlegg har felles infiltrasjon
  eller senket utløp til sjø/vassdrag for å lede bort avløpsvannet.

Hvordan bestemmes gebyrstørrelsen?

Det er de kostnadene som er knyttet til oppryddingsarbeidet som bestemmer størrelsen på gebyret. Kommunen skal ikke tjene penger på arbeidet.   

Har kommunen lov til å ta tilsynsgebyr?

Ja, det har vi. 

Det sentrale regelverket gir oss anledning til å ta gebyr:

forurensningsforskriftens § 11 – 4 står det at kommunene kan vedta en lokal forskrift om gebyr (gebyrregulativ) for kontrolltiltak. Kontrolltiltakene skal sikre at forurensningsforskriften blir fulgt.

forurensningsloven § 52a står det at forurensningsmyndigheten (kommunen) kan ta gebyrer for å sikre at loven eller vedtak etter loven blir fulgt.

I gebyrregulativet til Flå kommune finner du størrelsen på gebyret for tilsyn av separate avløpsanlegg.