Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Forskrifter og retningslinjer

Kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Vedtatt av Flå kommunestyre 10.12.2009 i medhold av lov 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9 jfr. Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19.juli 2001.

§1 Formål
Formålet med denne forskriften, er å motvirke forurensning og helseproblem i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i kommunen.

 §2 Virkeområde
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

 §3 Definisjoner

I denne forskrift menes:

a)  Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs

b)  Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn, eller       

     Fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

c) Tettbygd strøk: Husklynge med flere enn 7 bolig- og eller hytteenheter     der avstanden enhetene seg i mellom ikke overstiger 100 meter. 

§4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre noe annet følger av forskriftens §5

 §5 Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

b) Brenning av rent trevirke i vedovn.

c) Brenning av avispapir og lignende i vedovn, hjemme eller på hytta.

d) Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tett bebygde strøk.

e) St. Hansbål i innmark.

f) Ranke- og flatebrenning i skogbruket.

g) Halmbrenning i jordbruket, der naboer er varslet på forhånd.

h) Øvelsesbrenning for brannvesenet. Det blir sett som vilkår at brannobjekt i forkant av

   øvelsen blir miljøsanert, samt at det blir gitt tillatelse til riving fra kommunen. For annet øvelsesbrenning, skal det benyttes rent trevirke.

Unntakene a-h fritar ikke den ansvarlige fra generell aktsomhet jfr. Brannloven §5, og avgjørelsen om bålforbud i tidsrommet 15.04 – 15.09 jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §8.

§ 6 Dispensasjon
Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i §4 etter søknad.§ 7 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt.

 § 8 Klage
Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskriften kan påklages etter Forvaltningslovens § 28.

§9 Straff
Brudd på denne forskriften kan føre til straffeansvar jfr. Forurensningslovens § 78.

§10 Iverksetting
Denne forskriften trer i kraft fra vedtaksdato

Merknad til forskrift om åpen brenning:

§ 5 i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flå kommune, Buskerud viser til bålforbud i tidsrommet 15. april-15. september jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. Denne § 8-2 ble opphevet av ny forskrift om brannforebygging, bålforbudet er videreført i dennes § 3.

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall

Vedtatt av Flå kommunestyre 21.3.2013.

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall.

Forskrifter for vann- og kloakkavgifter i Flå kommune

Følende forskrifter er vedtatt i Flå kommunestyre 14.02.2008 i sak 27/08 i medhold av lov av 10. januar 1974 om kommunale vass- og kloakkkavgifter § 3, og Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 01.07.04.

Forskrift for vann- og avløpsgebyr i Flå kommune.pdf

Retningslinjer - Fritak for kommunale avgifter

Kommunal avgifter er betaling for tjenester utført/levert av kommunen eller andre som har kontrakt med kommunen.

Kommunale avgifter er betaling for tjenester utført/levert av kommunen eller andre som har kontrakt med kommunen. Betaling for slike tjenester skal være etter selvkostprinsippet. Alle utgifter skal dekkes av brukerne.

Slike avgifter er renovasjonsavgift (hytter og boliger), feieavgift (boliger), slamavgift (for privat avløpsanlegg) samt vann- og kloakkavgift (kommunalt vannverk og kloakkrenseanlegg).

De fleste av disse avgiftene blir fakturert i 2 terminer med forfall 15. april og 15. oktober.

Faktureringen fordeler seg slik pr. termin:

Avgift

1. termin

2. termin

Vannavgift kommunalt vannverk

1/2 beløp + avregning fra fjoråret

1/2 beløp

Kloakkavgift kommunalt renseanlegg

1/2 beløp + avregning fra fjoråret

1/2 beløp

Renovasjon bolig

1/2 beløp

1/2 beløp

Slam bolig /*

1/4 beløp

1/4 beløp

Feiing

---

Hele beløpet

Renovasjon hytte

Hele beløpet

---

Slam hytte /*

1/4 beløp

---

/* Slam faktureres hver termin, mens slamtømming utføres hvert 2. år (hvert 4. år for hytter).

 

Fritak kan søkes der det er spesielle forutsetninger for det.

Avgift Fritak

Vannavgift kommunalt vannverk

Fritak gis vanligvis ikke da en stor del av kostnadene ligger til det å etablere og drifte ledningsnettet frem til brukerne.

Kloakkavgift kommunalt renseanlegg

Fritak gis vanligvis ikke da en stor del av kostnadene ligger til det å etablere og drifte ledningsnettet frem til brukerne.

Renovasjon bolig

Fritak kan vurderes dersom det kan dokumenteres at boligen ikke er i bruk (heller ikke sporadisk bruk som fritidsbolig).

Slam bolig

Fritak kan vurderes dersom det kan dokumenteres at boligen ikke er i bruk (heller ikke sporadisk bruk som fritidsbolig).

Imidlertid gis ikke fritak innenfor en slamperiode (2 år for boliger og 4 år for hytter) dersom bygget er benyttet (og dermed tilførsel av slam) siden sist tømming.

Feiing

Fritak kan vurderes dersom det kan dokumenteres at boligen ikke er i bruk (heller ikke sporadisk bruk som fritidsbolig).

Imidlertid gis ikke fritak innenfor en feieperiode dersom byttet er benyttet siden sist feiing.

Renovasjon hytte (inkl. skogshusvær, seterbu) Fritak gis vanligvis ikke.
   

Fritak gis for ett år om gangen (enkelte ganger kun for en termin). Fritak må søkes på nytt for hvert år.

Søknadsfrist settes til 15. februar.

Søknader som innkommer til kommunen etter denne fristen vil ikke bli behandlet.

Søknaden må sendes skriftlig til:

Flå kommune Tekniske tjenester 3539 Flå

For at søknaden skal behandles må følgende opplysninger være med:

  • Navn og adresse på søker (eier av eiendommen)
  • Gårds- og bruksnummer på eiendommen
  • Hvilken avgift det søkes fritak for
  • Begrunnelse for fritak for den enkelte avgift

Ovennevnte retningslinjer ble vedtatt av Utvalg for Næring, Miljø og Teknikk den 13.06.2006 i sak 13/06.

Felles retningslinjer for fritak av renovasjon i kommunene i Hallingdal og Krødsherad kommuner

Info om renovasjonsavgift.pdf

 

Lokal forskrift om tømming av avløpsanlegg inkludert tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr

Lokal forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl tette tanker og bestemmelser om betaling av gebyr.pdf