Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd landbruk

Produksjonstilskudd

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid har
søknadsfrist 15. mars og 15. oktober.

Elektronisk søknad 

Det er ikke lenger mulig å søke om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid på papir

For mer informasjon se hjemmesiden til Landbruksdirektoratet: 

Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd

Gårdskart fra NIBIO viser arealoversikt på landbrukseiendommer:

Gårdskart på internett


Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Regionale miljøtilskudd i Buskerud har søknadsfrist 15. oktober.
Elektronisk søknadsskjema og veiledning til søknad:

Søknadsskjema

På statsforvalterens nettsider finnes mer informasjon om regionale miljøtilskudd i Oslo og Viken. Her ligger også miljøavtale og søknadsskjema på papir.

 

Tilskudd til organisert beitebruk

Søknadsfrist for søknader om organisert beitebruk er 1. November

Det er kun organiserte beitelag som kan søke om tilskuddet.

Informasjon om tilskuddsordningen


Tilskudd til tiltak i beiteområder

Søknadsfrist for søknader om tilskudd til tiltak i beiteområder er 15. februar

Det er hovedsakelig organiserte beitelag/sankelag eller andre organiserte samarbeid som kan søke om tilskuddet. Enkeltforetak kan søke hvis  naturlige forhold eller driftsmessige forhold gjør det naturlig at enkelte brukere ikke er medlem av beitelag.

Informasjon om tilskuddsordningen

Det kan gis tilskudd innenfor to ordninger:

 • Planlegging og tilretteleggingstiltak
 • Investeringer i utmarksbeite
SMIL (Spesielle miljøtiltak i landbruket)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket «SMIL» har som formål å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, og å redusere forurensingen fra jordbruket. Tiltakene som støttes er tiltak som går ut over det som forventes som vanlig jordbruksdrift.

Tilskuddene forvaltes ut fra en felles tiltaksstrategi for Hallingdal.

Søknadsfrist for SMIL tilskudd er 1. april og 1. oktober.

Vedlegg som skal være med til søknaden:

 • Plan med beskrivelse og kartfesting av miljøtiltaket

 • Gjødslingsplan

 • Sprøytejournal

 • Kart over jordbruksarealer (alt eid og leid jordbruksareal som foretaket til enhver tid disponerer)

Innovasjon Norge - Landbruk

Bygdeutviklingsmidler forvaltes av Innovasjon Norge.

Det finnes flere ordninger som Innovasjon Norge støtter I landbruket.

 • Investeringer I tradisjonelt landbruk

  • Tilskudd til investeringer, ombygging, produksjonsutstyr av varig karakter

  • Mindre investeringer ved generasjonsskifte

  • Lån til investeringer I landbruket

  • Lån til generasjonsskifte

   • Normalt til unge under 35 år, samt i områder der landbruket får dårlige vilkår av det private bankvesenet

 • Tilleggsnæring I landbruket

  • etablering av ny virksomhet

  • bedriftsutvikling

  • investeringer I produksjonsanlegg

  • Rentekostnader

  • Investering I økologisk fruktdyrkning

  • Investeringer I forbindelse med generasjonsskifte

 • Bolig på gårdsbruk

 • utvikling av lokalmat og opplevelser

 • Norwegian foodprints

 • Inn på Tunet: Bruk av gårdsbruk I omsorgsarbeid

 • Bioenergiprogrammet 

Innovasjon Norge støtter disse med enten tilskudd eller lån, samt at de gir råd om investering og satsing.  

Innovasjon Norge – landbruk.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon rundt ordningene.