Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skogbruk

Flå kommune følger opp skogfond, tilskuddordninger i skogbruket, landbruksveger, rentemidler, håndhevelse av skogbruksloven med forskrifter.

Sentrale lover og retningslinjer

Lov om skogbruk

Forskrift om skogfond o.a.

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvei

Skogfond

Alle skogseiendommer over 10 dekar produktiv skog skal avsette skogfond ved avvirkning.

Ved avvirkning på eiendommer under 10 dekar hvor det blir avsatt skogfond blir innestående midler betalt til skogeier uten opphold, jfr. Forskrift om skogfond o.a. § 13.

Det kan settes av mellom 4 og 40 % av brutto tømmerinntekt.

Skogfond kan brukes til følgende tiltak:

  • Skogkulturtiltak som planting og ungskogpleie
  • Nybygging om ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
  • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
  • Miljøtiltak, som pleieav kantsoner i skog
  • Skogbruksplanlegging
  • Bioenergianlegg og utstyr for varmeleveranse
  • Forsikring av skog
  • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
  • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene. Merk at dekking av merverdiavgift ikke gir skattefordel.

Kommunen godkjenner fakturabilag for utbetaling fra skogfond. Undertegnede fakturabilag godkjennes også som søknad for tilskudd.

Utbetaling av midler fra skogfondskonto og søknad om tilskudd kan gjøres via Altinn. Mer informasjon om dette finnes her

På denne siden finnes det også skjemaer for bruk dersom en ønsker å sende inn krav om utbetaling av skogfond direkte til kommunen. Dette sendes: Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.
Epost: postmottak@flaa.kommune.no

Tilskudd

NMSK - tilskuddene forvaltes etter felles tiltaksstrategi for Hallingdal. Satsene fastsettes årlig ut fra tiltaksbudsjettet ogtildelingen fra statsforvalteren. Pr i dag gis det tilskudd tilfølgende tiltak:

Tiltak Tilskuddssats
Ungskogpleie kr 175,- pr dekar
Markberedning kr 125,- pr dekar

Det gis nasjonale tilskudd tilfølgende klimatitak i skogbruket:

Tilskudd til tettere skogplanting som klimatiltak

Dette omfatter nyplanting over en viss tetthet og suppleringsplanting. Skjema og informasjon om tilskuddsordningen finnes her

Gjødsling av skog

Det gis tilskudd til nitrogengjødsling av skog som klimatiltak. Gjødsling av skog øker tilveksten som igjen øker CO2-fangsten i skogen.

Tilskuddssatsen er per i dag 50%.

Søknadsfrist for tilskudd til gjødsling er 15. september. Samme fristen gjelder for refusjonskrav fra skogfond til gjødsling.

Skjema og informasjon om tilskuddsordningen finnes her

Landbruksvei

Nyanlegg og utbedring/opprustning av landbruksveier og skogsbilveier skal godkjennes av kommunen. Her finnes skjema og informasjon for:

Søknad om bygging av landbruksvei

Søknad om tilskudd til veibygging i skog

Det finnes også en egen nettside om landbruksveier

Vernskog

Vernskogen er skog som skal tjene som vern for annen skog. Hogst i vernskog skal meldes til kommunen senest en måned før driften startes.

Tiltaket skalkartfestes.

Kart over vernskog finnes her 
Det ligger også tilgjengelig som kartlag på gårdskart

Melding om hogst i vernskog sendes på skjema til Flå kommune:

melding-om-hogst-i-vernskog-fla.pdf