Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Omdisponering og deling

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Jordlova legger føringer for bruk av dyrka og dyrkbar jord gjennom § 9.

§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord

Hvis arealer med dyrka jord skal brukes til annet enn jordbruksproduksjon må det søkes om omdisponering av arealene.

Tilsvarende gjelder for dyrkbar jord hvis arealene skal brukes til et formål som gjør de uegnet for jordbruksproduksjon i fremtiden. Eksempelvis gjelder dette uttak av torv fra myr som er klassifisert som dyrkbart areal.

Kommunen kan gi tillatelse til omdisponering hvis en samlet vurdering tilsier at jordbruksinteressene bør vike.

Søknad om omdisponering sendes kommunen.

Merk at reglene i jordlovas § 9 ikke gjelder for områder som:

 1. I reguleringsplan er lagt ut til anna føremål enn landbruk eller hensynssone som med tilhørende bestemmelse fastlegger faresone, jf. plan- og bygningsloven § 12-6.

 2. I bindande arealdel av kommuneplan er lagt ut til

  1. bebyggelse og anlegg, eller

  2. landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift der grunnutnyttinga er i samsvar med føresegner om spreidd utbygging som krev at det ligg føre reguleringsplan før deling og utbygging kan skje.

Spørsmål rettes til landbruksavdelingen ved kommunen.

Deling av landbrukseiendom:

Alle grunneiendommer i en kommune som er på samme eierhånd skal registreres i landbruksregisteret som en landbrukseiendom.

Jordlovas § 12 legger føringer for deling av landbrukseiendommer.

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.»

Som for omdisponering gjelder ikke jordlovas § 12 for områder som:

 1. I reguleringsplan er lagt ut til anna føremål enn landbruk eller hensynssone som med tilhørende bestemmelse fastlegger faresone, jf. plan- og bygningsloven § 12-6.

 2. I bindande arealdel av kommuneplan er lagt ut til

  1. bebyggelse og anlegg, eller

  2. landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift der grunnutnyttinga er i samsvar med føresegner om spreidd utbygging som krev at det ligg føre reguleringsplan før deling og utbygging kan skje.

For eiendommer som ikke faller under punkt a eller b over må det søkes om fradeling etter jordlova.

Fradeling etter jordlova er uavhengig av fradeling etter matrikkelloven. Det betyr at landbruksforvaltningen i kommunen også må behandle en fradeling.

Gebyr for behandling av saker om fradeling er gitt i Flå kommunes gebyrregulativ.

Søknader om fradeling kan sendes til
Flå kommune, landbruksavdelingen
Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Spørsmål rettes til landbruksavdelingen ved kommunen.