Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Nydyrkning og drenering

Drenering

Det er mulig å få tilskudd til drenering av jordbruksjord.  

Tilskuddet gis kun til tidligere grøftet areal. 

Satser:

  • For systematisk grøfting, profilering og omgraving: 1000 per dekar 
  • Ved annen grøfting, usystematisk grøfting, gis det kr 15,- pr løpemeter grøft, begrenset til kr 1000 pr dekar. 

Skjema for drenering av jordbruksjord

Til søknaden skal det følge: 

  • Plan for drenering av arealet 
  • kart over dreneringsarealet, med avmerking for kjente kulturminner og biologiske verdier 
  • Kart over eiendommen 
  • Miljøplan for det arealet som det blir søkt tilskudd om. 

Nydyrking: 

Nydyrkning av fulldyrket eller overflatedyrket jord skal godkjennes av kommunen. Dyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i 30 år regnes også som nydyrkning. 

Opparbeiding av overflatedyrka til fulldyrka mark regnes ikke som nydyrkning. 
Nydyrkning er regulert gjennom egen forskrift 

Skjema for nydyrkning

Søknaden skal inneholde: 

Kart over planlagte nydyrkningsareal, adkomst til nydyrkningsareal , eiendommen og området omkring. 

Plan for grøfting av nydyrkningsarealet (med beskrivelse av deponering av stein/stubber)