Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag har som formål, ut fra et samfunnsmessig helhetssyn, å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivsel.

Lov om motorferdsel i utmark

Brosjyren "Kjenner du reglene"

Hallingkart

Søknadsskjemaer:


Tillatelse etter forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag § 5 kan kun gis for kjøring med snøskuter. ATV påmontert belter er i forhold til vegtrafikkloven registrert som enten traktor, motorsykkel eller moped, mens en snøskuter er registrert som beltemotorsykkel. Påmontering av belter på ATV gjør ikke at kjøretøyet blir en beltemotorsykkel, dermed kan det ikke gis tillatelse etter § 5 for kjøring med slikt kjøretøy.

Søknadsskjema motorferdsel i utmark (utskriftsskjema)

Søknadsskjema motorferdsel i utmark (elektronisk skjema)

Det skal ligge vedlagt kart til søknaden som viser kjøretrasseen det søkes om. 

I henhold til gjeldende lovverk har grunneier eller den bruksberettigede rett til å nekte eller begrense motorferdsel på egen eiendom, uavhengig om tillatelse gis fra kommunale myndigheter. For å unngå eventuelle misforståelser ser kommunen det som ryddig å innhente tillatelse fra grunneier/ vegsstyre før søknaden om motorisert ferdsel i utmark blir behandlet. 

Denne tillatelsen skal ligge vedlagt søknaden. 

Skjema tillatelse fra grunneier