Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Erstatningsordninger for landbruk

Erstatningsordninger

Tilskudd ved produksjonssvikt

Erstatning for husdyr

Pensjon og avløsning ved sykdom:

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere

Generelt om søknader:

Klagemulighet:

Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Klageinstans er klagenemnda i kommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemnda. Meldingsskjema med nærmere informasjon skal følge vedtaket.