Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Konsesjon, bo- og driveplikt

Konsesjon

Flå kommune har fastsatt forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens §7. 

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense 

Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7 for Flå kommune, Buskerud. 

Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14. oktober 2010 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401 jf. delegeringsvedtak av 8. desember 2003 nr. 1479. 

I  I  Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 2 settes ut av kraft for Flå kommune for ubebygd tomt som er regulert til boligformål.  

II  Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 settes ut av kraft for Flå kommune for: 

  • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig. 

  • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, herunder eiendom med bebyggelse under oppføring, i områder som i reguleringsplanen etter plan- og bygningsloven er regulert til boligformål

III  Konsesjonsfriheten etter konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 1 settes ut av kraft for Flå kommune for eiendommer som omfattes av denne forskriftens punkt I og II.   
IV Denne forskriften trer i kraft straks.  

Skjema

Det betyr at det skal sendes egenerklæring om konsesjonsfrihet for eiendommer som vanligvis kan overtas konsesjonsfritt. 

For eiendommer som er bebygd og over 100 dekar eller har mer enn 25 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord skal følgende skjema brukes.

For eiendommer, bebygd eller ubebygd, som ikke faller inn under overnevnte skal følgende skjema brukes. 

For overtagelse av eiendom som faller utenom det som er nevnt i §§ 4 og 5 i konsesjonsloven, må det søkes om konsesjon.

Dette er eiendommer som enten er:

  • Ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven. Hvor eier ikke har planer om å bygge etter 5 år.
  • Bebygde eiendommer over 100 dekar, eller som har mer enn 25 dekar dyrka jord.
  • Ubebygde arealer som i arealplanen ligger i landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
  • Eiendommer som overtas etter konsesjonslovens § 5 hvor den som overtar eiendommen ikke har til hensikt å bosette seg på eiendommen.

For alle disse må det søkes konsesjon etter konsesjonslovens bestemmelser.

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.

Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt takst skal legges ved i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger.

Søknad om konsesjon skal være sendt til kommunen innen 4 uker etter at avtalen ble inngått eller erverver fikk rådighet over eiendommen.

Betalingssatser - Konsesjonssaker

Konsesjonssaker, enkle/kurante  kr 2.000,-
Konsesjonssaker, andre              kr 5.000,-

Bo- og driveplikt 

Når man overtar en landbrukseiendom med en størrelse på over 500 dekar eller 25 dekar fulldyrket mark, oppstår det som hovedregel bo- og driveplikt. Bo- og driveplikten innebærer normalt at man selv må bo på eiendommen i 5 år, driveplikten er en varig plikt. Begge er personlige plikter. 

Boplikt:


Bestemmelser om boplikt følger av konsesjonsloven. Det er to tilfeller av boplikt på en landbrukseiendom. Først og fremst følger det automatisk bo- og driveplikt når ny eier er i nær slekt med tidligere eier og har overtatt eiendommen konsesjonsfritt. For det andre kan landbruksmyndighetene sette det som vilkår når det gis konsesjon for en eiendom. Når en eiendom overtas i medhold av odelsloven, stilles det tilsvarende vilkår i lovverket om bo- og driveplikt. 

Driveplikt:


Formålet med driveplikten er å holde jordbruksareal i kontinuerlig drift. Driveplikten er en varig plikt som følger eieforholdet, slik at driveplikten varer til eiendommen blir solgt, da den overføres til ny eier. Ny eier av en landbrukseiendom har en frist på et år på å bestemme seg om vedkommende vil drive jorden selv eller leie den bort.

Driveplikten kan oppfylles ved å leie bort jordbruksarealet som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i minst 10 år. Avtalen kan ikke gi eier av arealet mulighet til å si opp, men leietaker kan gis mulighet til å si opp avtalen. Avtalen skal gi tilfredsstillende driftsmessige løsninger og skal være skriftlig.

Når det er inngått avtale for leie av areal over 5 dekar skal det sendes melding til kommunen, som dermed får mulighet til å ta stilling til om vilkårene for bortleie er oppfylt.

Søknad om fritak - avgjøres av kommunen

Det kan søkes om helt eller delvis fritak fra bo og/eller driveplikten. Søknad om fritak må sendes til kommunen. Kommunen fatter vedtak i saken og dette kan påklages til fylkeslandbruksstyret/fylkesmannen. Ved avgjørelsen av søknaden legges det bl.a. vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og søkers tilknytning til eiendommen. I saker om fritak fra driveplikten legges det også vekt på om det er interesse for jordbruksarealet som tilleggsjord og hvor viktig det er å holde arealet i hevd. I saker om fritak fra boplikten vektlegges ønsket om å styrke og opprettholde bosettingen i området.  Mislighold av bo- og driveplikten kan medføre offentlige pålegg som kan følges opp gjennom tvangssalg av eiendommen.