Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Båndtvangbestemmelser

Generell båndtvang gjelder i tidsrommet 1. april – 20. august, jfr. Hundelovens § 6.

I forskrift om hundehold i Flå kommune er følgende bestemmelser:
  • Utvidet båndtvang av hensyn til husdyr på beite i tidsrommet 21. august – 1. oktober.

  • Båndtvang i alle tråkkemaskinpreparerte skiløyper i juleferie (24. desember - 1. januar), vinterferie (20. februar - 5. mars) og påske (lørdag før palmesøndag til 2. påskedag).

  • Båndtvang hele året i tettsteder, boligområder, område regulert til offentlig formål, på kirkegård og tilrettelagte friluftsområder.

  • I tettbygd strøk skal hund passes utendørs, slik at den ikke forstyrrer nabolaget med vedvarende støy.

  • Hundeholder plikter å fjerne avføring som hunden legger igjen i tettbygd strøk, langs offentlig vei, idrettsanlegg, skiløype og tilrettelagt friluftsområde, eller i andre områder som er tilgjengelig for allmennheten i tettbygd strøk.

  • Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleområder uten avtale mellom hundefører og den ansvarlige for skole eller barnehage. Bestemmelsen gjelder ikke førerhund for blinde eller svaksynte.

Utvidet båndtvang gjelder ikke hund når den brukes for jakt, jakthundtrening og jaktprøver mellom 20. august og 1. april.

En hund som nyttes som jakthund eller er under trening eller prøve for dette, kan slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet, når dette ikke er i strid med viltloven, naturmangfoldsloven eller regler om båndtvang (det vil si bestemmelsene om båndtvang fastsatt i forskrift om hundehold i Flå kommune, med unntak av utvidet båndtvang). Det samme gjelder for trening og prøving av ettersøkshunder. Det er en forutsetning at hundeeier har jaktrett eller grunneiers tillatelse til trening/jakt.

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke fra grunneier eller den som har allmenn bruksrett til eiendommen.

Det er unntak fra generell og utvidet båndtvang for:
  • Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit (gjelder også gjeterhunder i arbeid)

  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste

  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt

For mer informasjon se hundelovens § 9.

Forskrift om hundehold, Flå kommune

Hundeloven

Hundelovens § 4: Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund bære løs:

Hunder kan være løse bare når de

a)      Blir fulgt og kontrollert på aktsom måte, eller

b)      Er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for alminnelig ferdsel

Den som holder en hund i bånd, skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis de ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.

Hundeholderen skal vise særlig aktsomhet der det er barn, for å hindre slik kontakt mellom hund og barn som barnet eller voksne som følger barnet, ikke inviterer til, og for å forebygge at barn blir skremt. Om nødvendig skal hunden bli satt i bånd eller holdt tett inntil hundeholderen.

Hunder skal alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt, jf. likevel § 9 tredje ledd.

Hundelovens § 5: Forbud mot å gå fra bundet hund:

Hundeholderen skal ikke gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten eller ved lekeplasser.

Om løse hunder:

Enhver kan oppta hund som er i strid med bestemmelsene i hundelovens §§4, 6 eller 7, jamført § 9 (det vil si unntakene for båndtvang), eller i forskrift satt med hjemmel i disse paragrafene.

I utmark i jakttiden kan likevel bare rettighetshaver i området og politiet oppta hunder.

Hunden skal leveres hundeeier, eventuelt til politiet.