Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kommunale retningslinjer:

 1. Hvem prioriteres ved tildeling av parkeringskort?
  1. Søkere som har behov for parkeringslette i forbindelse med bosted eller arbeid.
  2. Søkere som har behov for parkeringslette i forbindelse med regelmessig(e) aktivitet/er (det må opplyses konkret hvor(adresse)dette foregår og hvor ofte du er der). Eks. på aktiviteter er møtevirksomhet, nødvendige ærender, fritidsaktiviteter ol.
  3. Søkere som har rullestolheis eller rampe i bilen.
  4. Søkere med hyppige helserelaterte besøk til behandlingsstedene uten mulighet for å bruke helseekspressen og/eller mulighet til å bruke ordinære parkeringsplasser ved behandlingsstedene .  Eks tannlegespesialist, besøk hos spesialisthelsetjenesten utenfor Helseekspressens vanlige kjørerute.
 1. 2.       Hvem prioriteres ikke?
  1. Søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette.
  2. Søkere som primært har behov for parkeringslette i forbindelse med innkjøp av varer. Flå kommune har gode parkeringsmuligheter ved flere butikker som har kort avstand til inngangen. Det anses at det er hver enkeltes ansvar å handle der hvor parkeringsforholdene er best mulig tilrettelagt.
  3. Søkere som har problemer med å bære varer. Dette bør i hovedsak kunne løses ved muligheten for av- og pålessing og ved å bruke egnet hjelpemiddel til å transportere med seg varene.
  4. Søkere som reiser til behandlingsstedene hvor Helseekspressen kan benyttes (det at det enkelte ganger medfører lang ventetid på sykehuset, kvalifiserer i seg selv ikke for å få utstedt parkeringstillatelse).
  5. Søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette i forbindelse med legebesøk. Flå legekontor har gode parkeringsmuligheter med kort avstand til inngangen.
  6. Søkere som har behov for parkeringslette i andre kommuner, med mindre det foreligger en viktig årsak til dette.

Søker du som passasjer?
Forflytningshemmet passasjer med særlig behov for parkeringslettelser, kan også innvilges parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Dette gjelder passasjerer som ikke kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks sterkt psykisk utviklingshemmede, barn og andre som ikke kan ta vare på seg selv. Dette må dokumenteres.

Forflytningshemmede som ikke kjører bil selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass.

Din søknad:
I søknadskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det er i selv søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslette. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. Det anbefales at du fyller ut dette nøye og beskrivende, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang til på behandling av søknaden.

Søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Tenk godt gjennom:

 1. Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn oppgis).
 2. Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
 3. Hva slags parkeringsplasser finnes her?
 4. Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
 5. Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 6. Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege, prøv å få dokumentasjon på dette.

Søknader med manglende opplysninger blir enten avslått eller returnert.

Denne veiledende informasjonen bygger på føringer fra sentralt hold, som angitt innledningsvis. Med utgangspunkt i dette blir søkerens individuelle situasjon lagt til grunn ved behandlingen.

Vedlegg til søknaden:

 • Legeerklæring
 • Passfoto av deg selv.
 • Kopi av førerkort dersom du søker som fører av bil (kopi av begge sider av førerkortet). Førere over 80 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen eller fremlegg av helseattest.

Søknad med vedlegg sendes til:
Flå kommune
Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Samferdselsdepartementet har fastsatt særskilte bestemmelser vedrørende parkering for forflytningshemmede, se forskrift av 18. mars 2016(FOR-2016-03-18-264) med ikraftsettelse fra 1 januar 2017, om parkering for forflytningshemmede.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. Vurderingen av særlig behov for parkeringslette, skal gjøres i forhold til de steder hvor vedkommende normalt parkerer, dvs faktiske forhold og jevnlig forekommende parkeringsbehov, og ikke tenkte behov. Parkeringstillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning og skal ikke vektlegges i behandlingen av søknaden. Det understrekes at det er forflytningshemmede som skal nyte godt av ordningen, ikke funksjonshemmede generelt.

Legeerklæring:

Er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Den skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Det er ikke nok å vise til hva legen har svart i legeerklæringen. Det er i selve søknaden du må framlegge opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslette.

Parkering for forflytningshemmede er et knapphetsgode. Søkere med begrenset gang evne og et reelt parkeringsproblem prioriteres ved tildeling av parkeringstillatelse.