Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Demensomsorg

Demensomsorg

Hva er demens?

Demens skyldes hjerneskader som kan forårsakes av flere forskjellige hjernesykdommer og kjennetegnes ved kognitiv svikt, endringer i følelser og personlighet, samt redusert evne til å fungere i dagliglivet.
Det viktigste kognitive kjennetegnet er redusert hukommelse. Demens er en kronisk og langvarig tilstand, som påvirker hele livssituasjonen både for de som er syke og deres pårørende gjennom flere år. I tillegg til redusert hukommelse, vil det vanligvis være svikt i språk og formulering, rom og retningsproblemer og redusert evne til å forstå og planlegge. Mange vil i startfasen kunne være deprimerte, engstelige, irriterte og trekke seg tilbake.
Lenger ut i forløpet vil det finne sted større endringer i personlighet og væremåte. Noen kan få hallusinasjoner og vrangforestillinger.
(Ref. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse)

Demensteam

Flå kommune har opprettet et kommunalt demensteam.
Teamet er sammensatt av 2 sykepleiere og 1 fagarbeider med kompetanse innen demens, samt lege.
Demensteamets hovedoppgave er å foreta kartlegging, utredning og oppfølging etter diagnose.
Teamet skal også arrangere pårørendeskole og drive opplysningsarbeid.
Er du bekymret for noen du er glad i, spørsmål du lurer på eller du ønsker noen å snakke med, evt. et hjemmebesøk, så ta kontakt.  - målet er å sikre at personer med kognitiv svikt, får tilbud om utredning så tidlig som mulig.

Målet med utredning:

  • er å sikre at personer med kongnitiv svikt, får tilbud om utredning så tidlig som mulig.
  • Diagnostisere demenstype og skille dette fra kognitiv svikt som kan opptre ved normal aldring, somatisk sykdom og/ eller psykisk sykdom.

  •  Sikre at personen blir henvist videre til spesialisthelsetjenesten. Dette vil være yngre personer med kognitiv svikt, personer med uklart symptombilde og personer med utfordrende atferd.

Det er viktig at riktig diagnose blir stilt tidlig, slik at personer med demenssykdom og deres pårørende får god oppfølging og tilrettelagte tjenester ut fra sitt individuelle behov. Dette kan bidre til økt trivsel, trygghet og en bedre hverdag for den syke og pårørende.

Demensavdeling i institusjon.

På Flåheimen er det 8 langtidsplasser for personer med demenssykdom

Kontaktpersoner:

Roger Hyldmo, telefon 32 05 36 27
Kari Rapp, telefon 32 05 36 60

Nasjonalforeningen

Demenslinjen

Aldring og helse