Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Betalingssatser

Satser for betaling og moderasjoner

Oppholdsbetaling

Kommunestyret har vedtatt at Flå kommune følger makspris på oppholdsbetaling i barnehage vedtatt i statsbudsjettet hvert år.

Oppholdsbetaling 01.01.22

Antall dager

Ny oppholds-betaling fra 01.01.2020

Ny oppholds-betaling fra 01.01.2021

Økning  i antall kroner

Ny oppholds-

betaling fra

01.01.2022

Økning  i antall kroner

Kost pr måned (uendret)

5 dager

3.135,-,-

3.230,-

95,-

3.315,-

85,-

340,-

4 dager

2.850,-,-

2.950,-

100,-

3.000,-

50,-

272,-

3 dager

2.400,-

2.500,-

100,-

2.550,-

50,-

204,-

Kjøp av en dag

350,-

350,-

0,-

350,-

0,-

0,-

Det betales for 11 måneder i barnehageåret. Juli er betalingsfri måned. Manglende betaling kan føre til at barnet mister plassen.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon 50 % for barn nummer 2, 3 og fler.

Kjøp av dag

Kjøp av dag i barnehagen koster 350,- pr dag. Det må være ledig kapasitet og tilstrekkelig personell i barnehagen den aktuelle dagen. Styrer avgjør spørsmål om eventuell ledighet.

Redusert foreldrebetaling

Ingen familier skal betale mer enn 6% av inntekten sin for barnehageplass. En familie eller husholdning som kan dokumentere en samlet skattepliktig kapital- og personinntekt som er mindre enn 607.750,- (Januar 2022) jf. Siste skattemelding, kan søke om redusert betalingssats.

Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal betalingen fra foreldrene være beregnet ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregistrertadresse som barnet.

Søknadsfrist 15.juni hvert år om du vil ha søknaden behandlet innen nytt barnehageår i august. Søknader mottatt etter 30.juni vil være gjeldende fra september.

Etter søknadsfristen blir søknadene behandlet fortløpende. Søknader mottatt før den 20 hver mnd. Vil være gjeldende fra måneden etter.

Søknad gratis kjernetid

Søknad om redusert foreldrebetaling

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5åringer

2, 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt har rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Fra 1.august settes inntektsgrensen for familier og husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn kr 583.650,- jfr. Siste skattemelding, kan søkes om redusert betalingssats.

 Det skal søkes om redusert betalingssats elektronisk.

Søknadsfrist er 15.juni hvert år om du vil ha søknaden behandlet innen nytt barnehageår i august. Søknader mottatt etter 30.juni vil være gjeldende fra september.

Etter søknadsfristen blir søknadene behandlet fortløpende. Søknader mottatt før den 20. hver mnd. vil være gjeldende fra måneden etter.

Søknad om gratis kjernetid

Søkere med rett til begge ordningene skal bare sende inn en søknad.