Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skoleskyss

Viken fylkeskommune har ansvar for skoleskyssen. Den daglige driften er delegert til et eget forvaltningsorgan, Brakar. Det er også Brakar som leier inn transportørene i den enkelte kommune.

Rett til gratis skoleskyss

Retten til fri skyss er nedfelt i opplæringslovens § 7 - 1 der det heter:

"Elevar i 2. -  10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda. 

I veiledende retningslinjer for skoleskyss fra Brakar er skoleskyssen definert som:
"Som skoleskyss regnes den daglige skyssen mellom hjem og skole til skolens maksimale start- og sluttider.

Skoleskyss - Brakar

Særlig farlig skoleveg eller riksveg som skoleveg

Foresatte som mener at barnet deres har rett på skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg, må søke Flå kommune om slik skyss. Begrunnet søknad sendes kultur- og oppvekstetaten i god tid og søknaden behandles administrativt. Eventuell klage på administrativt vedtak sendes Statsforvalteren Oslo og Viken som fatter endelig vedtak.

Trygg Trafikk har laget en veileder om temaet ’’særlig farlig eller vanskelig skoleveg’’, som kan lastes ned ved å følge linken under:

Veileder Trygg Trafikk