Kontakt oss Ledige stillinger Min side

SFO

Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud til barn som går i 1.-4. klasse. Skolefritidsordningen i Flå drives etter de retningslinjer som er vedtatt i kommunestyret. SFO har lokaler i småskolebygget.

Søke SFO-plass

Alle som skal søke SFO-plass, må søke via elektroniske skjema. SFO plassen gjelder for et skoleår og blir regnet fra 15. august. 

Søknadsfrist for å søke SFO-plass i samband med hovedopptaket e 1. mars.

Søknad om SFO-plass

Veiledning til søknadsskjema

Dersom du ikke har tilgang til internett eller ønsker hjelp til å fylle ut den elektroniske søknaden, er barnehagen, skolekontoret og servicekontoret behjelpelig med dette.

Moderasjonsordning

Fra 1. august 2023 er det fastsatt tre modereasjonsordninger i SFO:

a) Alle elever på 1. trinn og 2. trinn med SFO-plass får 12 timer gratis SFO.        Dette trenger dere ikke søke om, det blir lagt inn av administrasjonen.

b) Inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for
    husstander med elever på 1. - 4. trinn. Ordningen skal sikre at ingen
    familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten til å
    betale for en SFO-plass.

c) Gratis SFO for elever på 5.-7.trinn med særskilt behov og som er tildelt
    SFO-plass (foreldre trenger ikke søke for denne ordningen)

Det må søkes om ordning B ved å sende inn elektronisk skjema. Det er samme linken som når du søker SFO-plass og logger på med  ID-porten.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Siste mottatte skattemelding skal legges med som dokumentasjon.

Dersom husstanden har en vesentlig eller varig endring av inntekten i forhold til hva skattemeldingen viser, må det i tillegg legges med lønnslipp, vedtak fra NAV eller annen dokumentasjon på endret inntekt. 

Som hovedregel skal søknad/vedtak om redusert betaling gjelde for ett skoleår av gangen. For skoleåret 2023/2024 vil skattemeldingen for 2022 være grunnlaget for vedtaket.  

Fristen for å søke for skoleåret 2023/2024 er satt til 1. august. 
Søknader som blir innvilget og som er mottatt innen fristen vil gjelde fra den 1. august. Søknader som kommer etter fristen vil ved et eventuelt vedtak om redusert sats, gjelde fra den 1. i måneden etter at søknaden er mottatt.  

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til utfylling av søknaden, eller har spørsmål om opptaket og SFO, kan du ta kontakt med leder SFO telefon 40 90 92 90 eller skolekontoret tlf. 32 05 36 35.

Betalingssatser - Foreldrebetaling pr. måned:
Tjeneste Pris 01.01.24-01.08.24
Skolefritidsordning

 

1 dag     pr. uke

Kr    500,- (før og etter/bare etter skoletid)

2 dager  pr. uke

Kr    1.000,- (før og etter/bare etter skoletid) 

3 dager  pr. uke

Kr  1.500,- (før og etter/bare etter skoletid) 

4 dager  pr. uke

Kr  2.000,- (før og etter/bare etter skoletid)

5 dager  pr. uke

Kr  2.500,- 

Ettermiddager utenom fast avtale

Differanse hel dag (brukes ved ferieavvikling og hele fridager) kr 130,- pr dag.

Kr 170,- pr ettermiddag

Hele dager utenom fast avtale

Kr 330,- pr dag

Morgentilbud mellom kl 07.00 og kl 08.30 for barn med SFO plass.

Morgentilbud mellom kl 07.00 og kl 08.30 for barn uten SFO plass. Pris pr dag

Gratis

 

kr 70,-

Mat 1 dag     pr. uke

Kr   90,- pr måned

Mat 2 dager  pr. uke

Kr  180,- pr måned

Mat 3 dager  pr. uke

Kr  270,- pr måned

Mat 4 dager  pr. uke

Kr  360,- pr måned

Mat 5 dager  pr. uke

Kr  420,- pr måned

Mat ekstra dag

Kr    60,- pr dag

 

Pris på SFO fra 01.08.2024
1.-2. trinn
Alternativ 1 Inntil 12 timer 0,- kroner pr mnd
Alternativ 2 Inntil 18 timer 1.750,- kroner pr mnd
Alternativ 3 Inntil 23 timer 2.250,- kroner pr mnd
   
3.-4. trinn
Alternativ 1 Inntil 8. timer 1.750,- kroner pr mnd
Alternativ 2 Inntil 12 timer 2.250,- kroner pr mnd
Alternativ 3 Inntil 18 timer 2.450,- kroner pr mnd
Alternativ 4 Inntil 23 timer 2.650,- kroner pr mnd

Kjøp av enkeltdag-morgen: 1 time kr 125,-
Kjøp av enkeltdag-ettermiddag: kr 200,-
Kjøp av en enkeltdag-ettermiddag for barn som ikke har ordinær SFO-plass: kr 375,-.

Hvis det er flere søsken i skolefritidsordningen eller kombinasjonen SFO-barnehage, skal den som har størst plass betale fullt, fra barn 2 innvilges 50 % søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon gis ikke på ekstradager.

Ved bruk av SFO-plass i ferier blir plassen belastet med ekstra betaling for bruk av tilbudet.
Se betalingssatsene.

Søskenmoderasjon kan ikke kombineres med redusert foreldrebetaling.

Betaling av mat kommer i tillegg.                                        

Ny forskrift i opplæringsloven gjeldene f.o.m 1.august:

§1B-4 Gratis skolefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn. Kommunen skal gi fritak fra foreldrebetaling for 12 timer pr.uke for elever på 1. og 2. årstrinn som har plass i skolefritidsordningen. Kommunen kan kreve betaling for kost. Dersom kommunen tilbyr skolefritidsordning i feriene til skolen, gjelder fritaket også i disse periodene. Kommunen avgjør hvilke dager og når på dagen ordningen gjelder. Kommunen kan ikke regne om de 12 timene til gjennomsnitt over lengre tid enn ei uke.    

Regningen for SFO oppholdet sendes ut hver måned, med forfall den 20.
Det er mulig å kjøpe ekstradager, hvis det er forsvarlig i forhold til antall personale på jobb. Tilbudet gjelder både fast påmeldte barn og barn som vanligvis ikke er brukere av SFO. Eventuelle ekstra dager blir ført på neste regning.

Vi må presisere at gratis tilbudet om morgenen gjelder for barn som har plass på SFO om ettermiddagen. Har de ikke plass om ettermiddagen må det betales for morgentilbudet.

Prioritet til plass i SFO

Inntak foretas av rektor i samarbeid med daglig leder. Skolefaglig ansvarlig får en samlet oversikt over årets inntak. Samarbeidsutvalget ved Flå skole er klageinstans ved opptak.

Hvis det er flere søkere enn skolefritidsordningen har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:

 • Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som fører tilsyn med barnet.
 • Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller utdanning.
 • Yngre barn bør til en viss grad gå foran eldre barn, men det skal tilstrebes en viss aldersspredning.
 • Barn med særlige vansker kan tas inn foran andre søkere dersom det foreligger en faglig vurdering fra sakkyndig instans som dokumenterer behovet.

Hvis barnet har funksjonshemming kreves det uttale fra sakkyndig instans. Med sakkyndig instans menes lege, helsestasjon, barnevern eller PPT.

Uttalelsen kan ikke legges ved den elektroniske søknaden, men må enten leveres servicekontoret eller sendes til Flå kommune, servicekontoret, 3539 Flå . Merk dokumentet med ”Vedlegg til søknad om plass i SFO”.

Vedtekter SFO

Retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordningen i Flå kommune gjeldende for Flå skole.

 § 1 Retningslinjer
Skolefritidsordningen (SFO) drives etter:

De retningslinjer som er vedtatt av kommunestyret
De føringer som ligger i Opplæringsloven § 13-7 om skolefritidsordninger Rammeplanen for SFO gjeldende fra 1. august 2021
Lov og forskrifter om skolefritidsordningen

§ 2 Definisjon og mål
SFO er et omsorgs- og fritidstilbud.
SFO skal ha ei målsetting og en årsplan som er i tråd med «Rammeplan for SFO»

Målsettingen avspeiles i den daglige virksomheten på en slik måte at barns behov for fri lek, hvile, organiserte aktiviteter, inkludering og sosial læring ivaretas.

Opplæringsloven kapittel 9A - Elevenes skolemiljø, gjelder for SFO.

§ 3 Ansvarlig styringsorgan og ledelse
Samarbeidsutvalget ved Flå skole er skolefritidsordningens styre.
Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rektor på Flå skole.
Rektor har det overordnede pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen.

Ansvaret for den daglige driften av skolefritidsordningen tillegges en daglig leder.
Daglig leder skal ha pedagogisk utdanning eller annen relevant kompetanse.
Daglig leder i skolefritidsordningen har møte- og talerett i samarbeidsutvalget.

§ 4 Bemanning
Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 12 barn.
I forhold til barn med spesielle behov tilsettes det ekstrahjelp etter behov og sakkyndig tilråding.
De som ansettes i SFO skal legge fram politiattest. Personalet i SFO har taushetsplikt i alle forhold vedrørende barna og deres hjemmemiljø, jf lov om taushetsplikt av 10. februar 1967 i forvaltningsloven

§ 5 Inntak av barn
Hovedopptaket av barn skjer i vårsemesteret og gjelder for 1 skoleår.

Søknadsfrist 1. mars
For øvrig behandles søknadene fortløpende, og barn tas inn når det er ledig plass.

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.

SFO-året starter 1. august.
Endring av SFO-plass (endring av dagvalg, utvidelse av SFO-plass og redusering av SFO-plass) skal skje via Visma. Oppsigelse av hele SFO plassen skal skje via Visma og må være registrert en måned før sluttdato, regnet fra den første påfølgende måned.

Søknad om endring må skje minst en måned før endring kan foretas.
Permisjon i en måned eller lenger, må avtales med rektor ved skriftlig søknad.
Oppsigelse av plass etter 1. april, må betales ut skoleåret.
Hvis det er plass, kan SFO ta imot barn for kortere perioder.

§ 6 Inntakskriterier

Hvis det er flere søkere enn skolefritidsordningen har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:

 • Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller
  under utdanning, og som fører tilsyn med barnet.
 • Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller
  utdanning.
 • Yngre barn bør til en viss grad gå foran eldre barn, men det skal
  tilstrebes en viss aldersspredning.
 • Barn med særlige vansker kan tas inn foran andre søkere dersom det
  foreligger en faglig vurdering fra sakkyndig instans som dokumenterer
  behovet.

§ 7 Inntaksmyndighet
Inntak foretas av rektor i samarbeid med daglig leder.
Oppvekstsjef får en samlet oversikt over årets inntak.
Samarbeidsutvalget ved Flå skole er klageinstans ved opptak.

§ 8 Betaling for oppholdet
Det betales for oppholdet i henhold til betalingssatsene og retningslinjene som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret.

§9 Leke og oppholdsareal
SFO har eget lokale i småskolen. Sammen med 1. trinn rommet, hems og grupperom utgjør det bruksarealet etter skoletid for SFO. Ved behov kan det avtales bruk av spesialrom.
Utearealet er foran småskolebygget, men med mulighet til å bruke skoleplassen og ballbingen.
Oppholdsarealet innendørs settes til 4 m2 pr barn.
Oppholdsarealet utendørs settes til 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne.

§10 Åpningstider
SFO holdes i utgangspunktet åpent mandag–fredag kl. 07.00 – 16.30 (skoletiden innbefattet) Dersom behovet ikke er til stede kan åpningstiden reduseres. SFO holder stengt uke 29 og 30.

SFO kan holde stengt på skolens kursdager/planleggingsdager. Planleggingsdagene regnes ikke som ferie, og personalet som også er engasjert i skolen kan delta på disse.

SFO kan holde stengt på skolens avslutningsdager, inneklemte og skolefrie dager hvis det er færre enn 5 påmeldte barn.

Ferieavvikling:
Det avholdes minst 3 ukers sammenhengende ferie for barna i løpet av skoleferien, i ukene 29 og 30, i tillegg velger en mellom uke 28 og /eller 31

Skoleferien regnes fra siste skoledag til skolen begynner igjen. Nytt SFO år blir regnet fra 1. august.
SFO holder stengt juleaften, i romjula, nyttårsaften og i påsken.

Foreldre/foresatte må sette opp barnets ferie ut over de ukene SFO har stengt senest 25.april. Ferieoversikt for personalet skal være fastsatt innen 1.mai hvert år.

I feriene kan SFO–tilbudet samordnes med barnehagen.

§ 11 Mislighold av plass i SFO
Flå kommune skal gi skriftlig varsel om oppsigelse før en kan si opp plassen med 30 dagers varsel dersom:

 • Vedtekter og reglement for SFO ikke overholdes
 • Oppholdsutgiftene ikke blir betalt til fastsatt tid.

§ 12 Gyldighet
Endring av disse vedtektene må vedtas av samarbeidsutvalget ved Flå skole og godkjennes av kommunestyret.

For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.

Åpningstider og ferie
Åpningstider:

Mandag 07.00-08.30-14.00-16.30
Tirsdag  07.00-08.30-12.15-16.30  
Onsdag 07.00-08.30-14.00-16.30
Torsdag 07.00-08.30-12.15-16.30
Fredag   07.00-08.30-12.15-16.30   
Det samarbeides med avvikling av ferie med barnehagen. Påmelding meldes inn i forkant av ferier.

Ved bruk av SFO-plass i ferier blir plassen belastet med ekstra betaling for bruk av tilbudet. Se betalingssatsene.

SFO er stengt jul og påske.