Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Grunnskoleopplæring for voksne

Du som er over opplæringspliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringsloven § 4A-1.

Søknad

Flå kommune tilbyr grunnskoleopplæring for alle voksne i samarbeid med Læringssenteret Gol.

Læringssenteret Gol

 

Du kan kontakte Flå kommune eller Læringssenteret Gol (tlf: 32029235) for å få hjelp til å søke.

Målgruppe
 • Alle voksne som ikke har fullført grunnskole, som ikke har karakter i alle fag eller som trenger bedre karakterer.
 • Minoritetsspråklige som ikke har grunnskole fra hjemlandet (eller bare noen år), eller som ikke har dokumentasjon på grunnskole.
 • Alle voksne som trenger å løfte sin basiskunnskap i et eller flere fag. Kanskje du mangler et fag, f.eks. engelsk, fordi det ikke var tilbud om engelsk da du var ung.
 • Voksne som har behov for og rett og slett har lyst til å lære mer
Kriterier

Du må være over 16 år, ikke ha rett til videregående opplæring (ungdomsrett), og du må ha behov for opplæring.

Læringssenteret gjennomfører også realkompetansevurdering på grunnskolens fag dersom det er aktuelt.

Innhold

Det ordinære tilbudet er et fulltidstilbud som strekker seg over 2 år.

For minoritetsspråklige med svake forkunnskaper fattes vedtak om et 3-årig løp, med ekstra norskopplæring og grunnleggende innføring i de andre faga det første året.

Alle søkere innkalles til samtale og testing i alle fag.

Du kan også søke om opplæring i grunnleggende ferdigheter: lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig og digitale ferdigheter.

Tilbudet dekker de 5 obligatoriske fagene som du må ha for å søke videregående opplæring. Det er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

 • Du blir vurdert og får karakter, og du kan gå opp til eksamen.
 • Du kan søke om å delta på et eller flere fag.
 • Du treng ikke å gå opp til eksamen dersom du ikke skal søke videregående opplæring.
 • Du kan også delta uten karakter.

Opplæringa følger læreplanene i Kunnskapsløftet.

Organisering

I det ordinære løpet går undervisningen alle 5 dagene fra kl.08:30 til 15:00, bortsett fra tirsdag. Da slutter undervisningen kl.11.45.

De andre dagene er det pause fra 11:45 til 12:30.

Det er sammenhengende økter i fag fram til pausen, med et avbrekk fra kl.10:00 til 10:15.

Øktene etter pausen er mer oppdelt og inneholder bl.a. fysisk trening og studietid.

Pris for tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Søknadsbehandling

 • Rektor for Læringssenteret Gol behandler alle søknader og fatter enkeltvedtak.
 • Vedtaket slår fast om du har rett til grunnskole eller ikke, og det beskriver innhold og omfang.
 • Søknader skal behandles og besvares innen tre måneder, jfr. forvaltningsloven.
 • Søknader om grunnskole for voksne kan fremmes hele året.
Klagemulighet

Enkeltvedtak kan påklages, jfr. Forvaltningslovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket.

Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket, dvs. Læringssenteret Gol. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette.

Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til Fylkesmannen