Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Dysleksivennlig skole

Praktisk informasjon om dysleksi

Hva er dysleksi?

 

 • En spesifikk lærevanske.

 • Medfødt og livsvarig og skyldes ikke svake evner eller dårlig opplæring.

 • Det er ca. 5 % som har dysleksi.

 • Det er like mange jenter som gutter som har dysleksi.

 • Ordet dysleksi kommer fra “DYS” og “LEKSIA”, som betyr “vansker med ord”.

 • Dysleksi er arvelig. 

  Elever med dysleksi har ofte vansker med

 • Avkoding av ord og staving

 • Å lytte ut lyder i ord, automatisere bokstav-lydkombinasjon og med å stave ord korrekt.

  Det er vanlig å blande bokstavlyder som for eksempel b/d og b/p.

  Det er ofte vanskelig å rime.

 • Lesehastighet, lesing preget av gjetting og feillesing

 • Leseforståelse og leseflyt

 • Redusert språklig korttidsminne

 • Vedvarende vansker med rettskriving

 • Enkelt og lite variert språk i friskriving

 

Utredningsfasen

Når eleven starter på Flå skole, blir foresatte innkalt til en oppstartsamtale kort tid etter skolestart. Her blir det bl.a. spurt om forekomst av dysleksi i familien.

Flå skole har en kartleggingsplan. Elever med sen eller manglende lese- og skriveutvikling, meldes av kontaktlærer til spes.ped.koordinator. I samarbeid vurderes det om det bør foretas en utvidet kartleggingsprøve, og hvilke tiltak som skal iverksettes, f.eks. lesekurs. Ved fortsatt manglende leseutvikling drøftes eleven anonymt med PPT og utredning vurderes. Kontaktlærer formidler dette videre til foresatte. Eleven retestes etter endt tiltaksperiode, og dersom eleven fremdeles har manglende leseutvikling, henvises eleven til videre utredning ved PPT.

En dysleksidiagnose medfører ikke rettigheter etter § 5 - 1 i Opplæringsloven om rett til spesialundervisning. Opplæringslovens § 1 - 3 gir derimot alle elever rett til tilpasset undervisning. For elever med dysleksi forutsetter dette kompenserende bruk av PC med lese- og skrivestøttende programmer.

Tilrettelegging på skolen

Læringsmiljøet i klassen er viktig for å ivareta den enkelte elevs læreforutsetninger og sikre best mulig læringsutbytte. Det arbeides med holdninger på alle trinn med åpenhet rundt det å ha dysleksi. Det er viktig at det tilrettelegges for bruk av kompenserende hjelpemidler i møte med all tekst. Eleven skal få mulighet for å bruke digitale lærebøker eller lydbøker og skanning av tekst. Skolen vil tilby opplæring og oppfølging i bruk av kompenserende hjelpemidler. 

Skolen tilbyr

Ansvar

Intensive lesekurs

Lesekurslærer

Tilrettelagte lekser

Kontaktlærer/faglærere

Lydbøker og digitale bøker

Kontaktlærer bestiller bøker av skolens spes.ped. koordinator.

Opplæring for foresatte og elever i bruk av digitale verktøy, programvare, apper og retteprogram spesielt tilpasset dyslektikere.

Spes.ped. koordinator.

Opplæring i touch

Kontaktlærer/faglærere

Innmelding i NLB (Norsk lydbokforlag) for å få tilgang til skjønnlitteratur og fagbøker på lyd.

Foresatte. Informasjon fås ev. av kontaktlærer/spes.ped. koordinator.

Rettighetskort med informasjon til alle rundt eleven om hvilke rettigheter elever med dysleksi har.

Spes.ped. koordinator

Hjelp til å søke NAV om støtte til kjøp av digitale hjelpemidler, samt lese- og skrivestøttende hjelpemidler.

Spes.ped. koordinator

  

Rettighetskort til eleven

Samarbeid med hjemmet

Foresatte skal føle seg trygge på at barnet deres er godt ivaretatt, og at skolens personale tar læringen og eventuelle vansker på alvor. Det er viktig at foresatte er involvert, og skolen ønsker et tett samarbeid rundt eleven.

Kontaktlærer og foresatte skal være i dialog når det gjelder elevens skole- og hjemmearbeid, behov for oppfølging, tilrettelegging og ulike tilpassinger.

Dysleksi Norge

Organisasjonen jobber for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Både skoler og privatpersoner kan bli medlemmer. Flå skole er medlem. Alt du trenger av informasjon finner du på hjemmesiden til Dysleksi Norge. https://dysleksinorge.no/