Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Verneområder og utmark

Flå kommune har store utmarksareal og en del av dette er verneområder.

Vassfaret, Vidalen, Flenten og Stavnselva Store deler av Vassfaret ligger innen kommunen. Et sagnomsust område, hvor en av landets siste bjørnestammer hadde sitt tilholdssted.
Vassfaret og Vidalen ble vernet i 1985, og omfatter 260 km2. 89 km2 av det vernede areal ligger i Flå kommune.
Formålet er å ivareta en naturtype som er karakteristisk for indre deler av Østlandet samt kulturverdier knyttet til området.
- Vassfaret og Vidalen landskapsvernområde..............200 km2
- Indre Vassfaret landskapsvernområde........................42 km2
- Bringen naturreservat....................................................8 km2
- 8 mindre reservater.....................................................10 km2
Flenten naturreservat ble opprettet i 1993 med formål å bevare et myrområde som er typisk for høydelaget og regionen, areal 3 km2.


Utmarka
I alt er hele 98% av kommunens areal å regne som utmark. Det er bygd ca. 430 km med skogsbilveger, og de fleste av disse gir allmennheten adkomst til store friluftsområder.
I 1960-åra begynte salg/bygsling av hyttetomter. I kommunen er det ca. 1700 hytter. Flå har mange ledige hyttetomter i felt, spesielt er Skarsdalen, Flenten og Gulsvikfjellet attraktive. Jakt på elg og hjort blir stort sett tatt hånd om av skogeierne, mens jakt på rein, rådyr og småvilt oftest leies ut. Fiske er godt organisert i flere områder bl.a. Hallingdalselva og Flå Østre Grunneierlag.

Stavnselva naturreservat
1.100 daa ble opprettet i 2002. Formålet med fredningen er å bevare et skogsområde som Økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at område består av en stor bekkekløft med et urørt preg, og som har et stort antall truede sopp- og lavarter.