Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Landbruk

Erstatningsordninger

Søknad om erstatning: Avlingssvikt - klimabetingede tap

Søknad om erstatning for husdyr drept av fredet rovdyr

Pensjon og avløsning ved sykdom:

Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom

Søknad om tidligpensjon til jordbrukere

Fylkesvise BU-midler:

Det er felles søknadsskjema for fylkesvise BU-midler forvaltet av Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA):

Søknadsskjema

Generelt om søknader:

Papirssøknaden med nødvendige vedlegg sendes til:
Flå kommune, Landbruksavdelingen, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Klagemulighet:
Enkeltvedtak kan påklages jfr Forvaltningslovens § 28. I henhold til Forvaltningslovens § 29 er klagefristen 3 uker regnet fra det tidspunkt søkeren har mottatt melding om vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette. Klageinstans er klagenemnda i kommunen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemnda. Meldingsskjema med nærmere informasjon skal følge vedtaket.

Jordprøver

Jordbor og pappesker til videre analyse kan nå fås på servicekontoret, Veksthuset.

Ny plantevernforskrift

1. Juni 2016 trådde by forskrift om plantevernmidler i kraft.

Veilederen til forskriften finnes her