Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Åpen brenning og avfallsbrenning i småovner

Kommunal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Vedtatt av Flå kommunestyre 10.12.2009 i medhold av lov 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9 jfr. Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19.juli 2001.

§1 Formål
Formålet med denne forskriften, er å motvirke forurensning og helseproblem i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i kommunen.

 §2 Virkeområde
Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

 §3 Definisjoner

I denne forskrift menes:

a)  Åpen brenning: All brenning som skjer utendørs

b)  Småovner: Forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens Forurensningstilsyn, eller       

     Fylkesmannen, eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

c) Tettbygd strøk: Husklynge med flere enn 7 bolig- og eller hytteenheter     der avstanden enhetene seg i mellom ikke overstiger 100 meter. 

§4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner
Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre noe annet følger av forskriftens §5

 §5 Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) Åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål.

b) Brenning av rent trevirke i vedovn.

c) Brenning av avispapir og lignende i vedovn, hjemme eller på hytta.

d) Bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tett bebygde strøk.

e) St. Hansbål i innmark.

f) Ranke- og flatebrenning i skogbruket.

g) Halmbrenning i jordbruket, der naboer er varslet på forhånd.

h) Øvelsesbrenning for brannvesenet. Det blir sett som vilkår at brannobjekt i forkant av

   øvelsen blir miljøsanert, samt at det blir gitt tillatelse til riving fra kommunen. For annet øvelsesbrenning, skal det benyttes rent trevirke.

Unntakene a-h fritar ikke den ansvarlige fra generell aktsomhet jfr. Brannloven §5, og avgjørelsen om bålforbud i tidsrommet 15.04 – 15.09 jfr. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §8.

§ 6 Dispensasjon
Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i §4 etter søknad.§ 7 Tilsyn
Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt.

 § 8 Klage
Vedtak truffet av kommunen i medhold av denne forskriften kan påklages etter Forvaltningslovens § 28.

§9 Straff
Brudd på denne forskriften kan føre til straffeansvar jfr. Forurensningslovens § 78.

§10 Iverksetting
Denne forskriften trer i kraft fra vedtaksdato

Merknad til forskrift om åpen brenning:

§ 5 i forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Flå kommune, Buskerud viser til bålforbud i tidsrommet 15. april-15. september jf. forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 8-2. Denne § 8-2 ble opphevet av ny forskrift om brannforebygging, bålforbudet er videreført i dennes § 3.