Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forskrifter og retningslinjer

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall

Vedtatt av Flå kommunestyre 21.3.2013.

Forskrift om innkreving av gebyr for tilsyn med besitter av næringsavfall.

Forskrifter for vann- og kloakkavgifter i Flå kommune

Følende forskrifter er vedtatt i Flå kommunestyre 14.02.2008 i sak 27/08 i medhold av lov av 10. januar 1974 om kommunale vass- og kloakkkavgifter § 3, og Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) av 01.07.04.

Forskrifter for vann- og kloakkavgifter

Retningslinjer - Fritak for kommunale avgifter

Kommunal avgifter er betaling for tjenester utført/levert av kommunen eller andre som har kontrakt med kommunen.

Kommunale avgifter er betaling for tjenester utført/levert av kommunen eller andre som har kontrakt med kommunen. Betaling for slike tjenester skal være etter selvkostprinsippet. Alle utgifter skal dekkes av brukerne.

Slike avgifter er renovasjonsavgift (hytter og boliger), feieavgift (boliger), slamavgift (for privat avløpsanlegg) samt vann- og kloakkavgift (kommunalt vannverk og kloakkrenseanlegg).

De fleste av disse avgiftene blir fakturert i 2 terminer med forfall 15. april og 15. oktober.

Faktureringen fordeler seg slik pr. termin:

Avgift 1. termin 2. termin

Vannavgift kommunalt vannverk

1/2 beløp + avregning fra fjoråret

1/2 beløp

Kloakkavgift kommunalt renseanlegg

1/2 beløp + avregning fra fjoråret

1/2 beløp

Renovasjon bolig

1/2 beløp

1/2 beløp

Slam bolig /*

1/4 beløp

1/4 beløp

Feiing

---

Hele beløpet

Renovasjon hytte

Hele beløpet

---

Slam hytte /*

1/4 beløp

---

/* Slam faktureres hver termin, mens slamtømming utføres hvert 2. år (hvert 4. år for hytter).

 

Fritak kan søkes der det er spesielle forutsetninger for det.

Avgift Fritak

Vannavgift kommunalt vannverk

Fritak gis vanligvis ikke da en stor del av kostnadene ligger til det å etablere og drifte ledningsnettet frem til brukerne.

Kloakkavgift kommunalt renseanlegg

Fritak gis vanligvis ikke da en stor del av kostnadene ligger til det å etablere og drifte ledningsnettet frem til brukerne.

Renovasjon bolig

Fritak kan vurderes dersom det kan dokumenteres at boligen ikke er i bruk (heller ikke sporadisk bruk som fritidsbolig).

Slam bolig

Fritak kan vurderes dersom det kan dokumenteres at boligen ikke er i bruk (heller ikke sporadisk bruk som fritidsbolig).

Imidlertid gis ikke fritak innenfor en slamperiode (2 år for boliger og 4 år for hytter) dersom bygget er benyttet (og dermed tilførsel av slam) siden sist tømming.

Feiing

Fritak kan vurderes dersom det kan dokumenteres at boligen ikke er i bruk (heller ikke sporadisk bruk som fritidsbolig).

Imidlertid gis ikke fritak innenfor en feieperiode dersom byttet er benyttet siden sist feiing.

Renovasjon hytte (inkl. skogshusvær, seterbu) Fritak gis vanligvis ikke.
   

Fritak gis for ett år om gangen (enkelte ganger kun for en termin). Fritak må søkes på nytt for hvert år.

Søknadsfrist settes til 15. februar.

Søknader som innkommer til kommunen etter denne fristen vil ikke bli behandlet.

Søknaden må sendes skriftlig til:

Flå kommune Tekniske tjenester 3539 Flå

For at søknaden skal behandles må følgende opplysninger være med:

  • Navn og adresse på søker (eier av eiendommen)
  • Gårds- og bruksnummer på eiendommen
  • Hvilken avgift det søkes fritak for
  • Begrunnelse for fritak for den enkelte avgift

 

Ovennevnte retningslinjer ble vedtatt av Utvalg for Næring, Miljø og Teknikk den 13.06.2006 i sak 13/06.

Felles retningslinjer for fritak av renovasjon i kommunene i Hallingdal og Krødsherad kommuner

Felles retningslinjer for fritak av renovasjon