Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bolig, tilskudd/lån

Tomter/boliger/leiligheter

Det er etter hvert mange byggeklarte tomter i Flå.
Interesserte kan kontakte:

Tunnelen 2    Øystein Walle, tlf. 91 53 91 56
Vikberget      Kristen Gandrud, tlf. 91 13 06 79
Sørbygda      Karsten Ekeren, tlf. 99 28 98 10
Seterstøkroken/Kårmo  Hans H. Gulsvik, tlf. 90 16 23 44
Ødegårdsmoen Flå kommune, servicekontoret, tlf. 32 05 36 00

Renovasjon

Feie- og tilsynsavgifter

Med bakgrunn i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, kap.7, er det nå innført behovsprøvd feiing. Det vil si at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og minst hvert 4. år. I tillegg skal det føres tilsyn med fyringsanlegg og tilhørende installasjoner ved behov og minst en gang hvert. 4 år. Tilsynet blir utført vinterhalvåret mens feiing blir utført vær høst.

Det vil bli foretatt en slik løpende vurdering av feiebehovet etter hver feiing, noe som betyr at antall piper som skal feies kan variere noe fra år til år.

Det vil bli foretatt en slik løpende vurdering av feiebehovet etter hver feiing, noe  som betyr at antall piper som skal feies kan variere noe fra år til år.

 Avgiftssystemet er mest mulig rettferdig for brukerne samtidig som det er enkelt. Dette innebærer en grunnavgift for feiing pluss en mindre tileggsavgift  for hvert pipeløp.

Grunnavgiften inneholder største delen av alle basiskostnadene som for eksempel lønn, utdanning/opplæring, bil ,utstyr, administrasjon m.m. , mens tilleggsavgiften ivaretar ekstra kostnader med flere pipeløp på taket.

Grunnavgift pr enhet/hus:   
kr. 404,- + mva.  Avgift pr pipeløp:                 
kr. 125,- + mva. Tilsynsavgift:                       
kr.  161,- + mva. (a-konto)

Feieavgiften blir fakturert det året det blir feid. Tilsynsavgiften blir fakturert hvert år a-konto 

Boligtilskudd og startlån

Søknad om milder til å tilpasse boligen din

Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økomisk støtte til dette. Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette. Tilskuddet er en offentlig støtteordning  som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, - etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

Boligtilskudd til etablering Tilskuddet skal bidra til at grupper med svak økonomi blant funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte og unge førstegangs- etablerende skal kunne skaffe seg en nøktern og hensiktsmessig bolig. Normalt overstiger ikke tilskuddet 30 % av kostnadene. Tilskuddet skal gis til bygging av ny bolig og kjøp av brukt bolig. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd og husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjørende. Det legges vekt på om den vanskelige situasjonen er av mer varig karakter. Veiledende øvre inntektsgrense for enslige er 180.000-200.000 kroner. Inntektsgrensen økes med kr 20.000,- for hvert husstandsmedlem.

Startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig.

Startlån tildeles etter behovsprøving. Kommunen behandler søknadene og skal vurdere om søkeren

  • forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig
  • har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Den som får startlån må kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Startlån kan gis i disse tilfellene:

  • For å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid for husstander som har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Når husstander har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån vil kunne bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.
  • Når husstandens boligsituasjon hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet.
  • Når lånet vil bidra til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Merk: Gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter er ikke i målgruppen for startlån.
Husbanken har gitt ny forskrift fra april 2014. Det skal nå vektlegges om søkerne har (hatt) mulighet til å spare penger til egenkapital. Søkere kan ikke lenger regne med å få resterende 15 % i startlån for kjøp av bolig slik som tidligere.

Spørsmål og søknad om startlån rettes til NAV v/Inger G. Stavn. Ihht kommunens retningslinjer for tildeling av startlån er det satt en øvre beløpsgrense for startlån med kr 400.000,- pr bolig.