Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Betalingssatser (avgifter og gebyr)

Vann og kloakk 2021

I medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter § 3, og rammeforskrifter etter lovens § 2, samt Flå kommunes forskrifter for vann- og kloakkavgifter. 

Forskrift til vann- og kloakkavgifter.
Forskriften vil du få tilsendt ved henvendelse til Flå servicekontor, tlf. 32 05 36 00.

VANN:
Tilknytningsavgift: Minimumsavgift: kr. 25.000,- + mva.
For alle bygg regnes et tillegg på 10% pr. avgiftssats utover minstesatsen, jfr. kommunens forskrifter pkt. 7.
Abonnementsavgift for vann (fastavgift/år):

Forbruk < 300m3, vekting 1:  kr 2.193,- + mva

Forbruk > 300<500 m3, vekting 2: kr 4.386,- + mva

Forbruk >500< 1000 m3, vekting 3: kr 6.579,- + mva

Forbruk >1000 m3, vekting 5: kr 10.965,- + mva

I tillegg til fastavgiften faktureres forbruk ihht avlest vannmålerstand med kr 23,95 + mva pr m3.

Nytt: Tilleggsgebyr ved manglende avlesning av vannmåler. Etter oversittet frist av purring på vannmåleravlesning, må kommunen foreta avlesning. Det faktureres da et tilleggsgebyr kr 790,- + mva pr måler.

Alle avgifter er eksklusive merverdiavgift.

KLOAKK:
Tilknytningsavgift: Minimumsavgift: kr. 25.000,- + mva.
For alle bygg regnes et tillegg på 10% pr. avgiftssats utover minstesatsen, jfr. kommunens forskrifter pkt. 7.

Abonnementsavgift for kloakk (fastavgift/år):

Forbruk < 300m3, vekting 1:  kr 2.397,- + mva

Forbruk > 300<500 m3, vekting 2: kr 4.794,- + mva

Forbruk >500< 1000 m3, vekting 3: kr 7.191,- + mva

Forbruk >1000 m3, vekting 5: kr 11.985,- + mva

I tillegg til fastavgiften faktureres forbruksavgift  ihht avlest vannmålerstand med kr 19,70 + mva pr m3.

Alle avgifter er eksklusive merverdiavgift

Renovasjon

Gebyrregulativ for renovasjon 2021

I medhold av lov 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall ( forurensningsloven ) § 26 tredje ledd, § 30 annet og tredje ledd og § 34, samt Flå kommunes forskrifter for innsamling av forbruksavfall. 

 

Renovasjon 2021

Bringeordning for bolighus (cont.)
Henteordning for bolighus (dunk)
Renovasjon kompost

kr 2.537,- + mva
kr 2.911,- + mva
kr 2.328,- + mva

Renovasjon for fritidsbolig

kr 1.437,- + mva

 

Tilsyn med bedriftsrenovasjon 2021
Faktureres bedriftene etter forbruk kr 852,- pr time

 

 LEVERANDØRER FOR NÆRINGSAVFALL:

 

 

RETURA Val-Hall AS - et datterselskap av VKR i Valdres og Hallingdal Renovasjon i Hallingdal

 

 

Renovasjonsordning for bedrifter - ny ordning fra 1. juli 2004. Kommunen vil fra denne dato ikke lenger ha ansvar for innsamling av avfall fra næringslivet, og bedriftene må fra samme tid selv sørge for å ha en tilfredsstillende renovasjonsordning for sitt avfall. For å sikre at bedriftene fremdeles har en renovasjonsordning etter 1. juli 2004 vil abonnentene bli overført til Hallingdal Renovasjon IKS. Bedrifter som ønsker en annen renovatør må gi beskjed til Hallingdal Renovasjon IKS, tlf. 32086110. Landbruk har fra 1. juli 2004 de samme reglene for renovasjon som næringslivet.

Avd. Hallingdal: tlf: 32 08 61 11 - Kleivi, 3570 Ål Avd. Valdres: tlf: 61 36 38 77 - Postboks 149, 2901 Fagernes.

 

Slamgebyrer

Regulativ for slamgebyr i Flå kommune for 2021

Vedtatt av Flå kommunestyre i medhold av lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven), 13. mars 1981 nr.6, §34.

Slamgebyrer

Pris pr år

Årlig fast gebyr for alle anlegg

kr 275,- + mva.

Pris pr m3 for slamavskillere/tette tanker/store anlegg o.l.

kr 215,- + mva.

Fast gebyr minirenseanlegg

kr 694,- + mva.

Pris pr m3 minirenseanlegg

kr 263,- + mva.

Fast gebyr store anlegg

kr 1.272,- + mva.

Rensegebyr for tette tanker/ekstra- og nødtømminger pr m3 

kr 263,- + mva

Oppmøte ved ekstratømminger kr 1.619,- + mva
Oppmøte ved nødtømminger  kr 4.048,- + mva
Pris pr m3 ved ekstra- og nødtømminger  kr 275,- + mva
Ikke utført ekstra- og nødtømminger kr 578,- + mva

 

Feie- og tilsynsavgifter 2021

Feiing/tilsyn Gebyrsatser 2021
Tilsynsgebyr pr tilsyn (ikke mva) kr 1.150,- + mva
Feiesats pr pipeløp kr 450,- + mva
Pipe nr 2 (samme tak) pr pipe kr 225,- + mva

Gebyr for manglende meldig før avtaletidspunktet om at det
ikke passer med tilsyn eller feiing ved 1. gangs varsel

kr 316,- + mva
Gebyr for manglende melding før avtaletidspunktet om at det
ikke passer med tilsyn ved 2. gangs varsel
kr 1.150,- + mva
Branntilsyn - tilsyn fritidsbolig kr 1.350,- + mva
Feeing fritidsbolig kr 450,- + mva
Pipe nr. 2 på samme fritidsbolig kr 225,- + mva
Ikke avlyst tilsyn/1 kr 316,- + mva
Ikke avlyst tilsyn/2 kr 1.350,- + mva
Timesats pr påbegynt time kr 667,- + mva

 

For mer informasjon

Avgift eiendomsoppgave

Fullstendig eiendomsoppgave kr 2.705,- + mva.

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for 2021

1.  Gebyrer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

1.1. Opprettting av matrikkelenhet
1.1.1. Oppretting av grunneiendom

areal fra 0 – 250 m²                                                         kr     7.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                     kr   11.000,-
areal fra 501 – 2000 m²                                                   kr   16.500,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                   kr      1.200,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

areal fra 0 – 250 m²                                                         kr   7.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                     kr 11.000,-
areal fra 501 – 2000 m²                                                   kr 16.500,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                   kr   1.200,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak areal fra 0 – 250 m²      kr     7.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                                   kr   11.000,-
areal fra 501 – 2000 m²                                                                 kr   16.500,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.                                 kr     1.200,-

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³                                                    kr   7.000,-
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.       kr   1.300,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.                                        
Minstegebyr:             kr   1.300,-

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

1.2.1 Avbrudd i oppmålingforretning eller matrikulering

Det skal faktureres 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1.1 og 1.2 dersom saken blir trukket før den er gjort ferdig eller at saken blir avvist eller at en ikke kan matrikkelføre den på grunn av endringer i hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan gjøre den ferdig.

1.2.2  Registreringsbrev for hel teig

Utarbeidelse av registreringsbrev:                                    kr 4.000,-

1.3 Grensejustering
1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m².  En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grense-justering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

areal fra 0 – 250 m²                                                            kr   5.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                        kr 10.000,-

           

1.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

volum fra 0 – 250 m³                                                           kr   5.000,-
volum fra 250 – 1000 m³                                                     kr 10.000,-

1.4 Arealoverføring

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn, jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal fra 0 – 250 m²                                                            kr    13.000,-
areal fra 251 – 500 m²                                                        kr    16.500,-
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: 
kr     3.500,-

1.4.2 Anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

volum fra 0 – 250 m³                                                   kr        13.000,-     
volum fra 251 – 500 m³                                               kr        16.500,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på:  
kr         3.500,-

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforrening

For inntil 2 punkter                                             kr   2.000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt         kr      800,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter                                                kr   5.000,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt            kr  2.000,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

1.7 Privat grenseavtale

Gebyr fastsettes etter medgått tid og minstesats er: kr   1.500,-

1.8 Timepris for medgått tid 

Timepris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser:

- feltarbeid                   kr   1.280,-
- kontorarbeid             kr    1.020,-

1.9 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.10 Betalingspunkt
Kommunen vedtar at gebyret kan kreves inn forskuddsvis.

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten, under sakens gang, forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider                            kr  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider                             kr  350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

1.13 Tidsfrist for gjennomføring av saker
Dersom kommunen oversitter fristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, 1. ledd for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19 i forskrift om eiendomsregistrering. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet.

Med hjemmel i matrikkelforskriftens §18, tredje ledd, fastsetter Flå kommune at tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, første ledd, ikke løper i perioden 15. oktober til 15. mai.

1.14 Betalingsbestemmelser

  • Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å utsette oppmålingsforretningen, beregnes gebyret etter satsene det året oppmåling skjer.
  • Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter.
  • Evt. tinglysingsgebyr etter gjeldende sats kommer i tillegg til gebyret.
  • Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene (jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene).
  • Gebyrregulativet indeksreguleres automatisk hvert år i henhold til Statens kartverks indeks, med unntak av gebyr etter pkt 1.12 som reguleres av Statens kartverk.

Betalingssatser plan- og bygningsloven for 2021

1. Søknadspliktige bolighus i maks 2 etasjer, jf PBL § 20-1, 20-2:

a

Nybygg (med 1 bruksenhet)

kr. 12.000,-

b

Tillegg pr. bruksenhet ved flere bruksenheter

kr. 2.000,-

c

Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA

kr. 5.500,-

 d

Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2 

kr. 3.000,- 

 

2. Søknadspliktige fritidsboliger jf PBL § 20-1, 20-2:

a

Nybygg

kr. 15.500,-

b

Tilbygg over 50 m2 BYA/BRA

kr.  6.000,-

 c

Tilbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2 

kr.  3.000,- 

 

3. Søknadspliktige driftsbygninger etter PBL § 20-2:

a

Nybygg

kr. 6.200,-

b

Tilbygg/påbygg over 1000m2 BRA

kr. 5.000,-

 c

Tilbygg/påbygg under 1000m2 BRA SAK10 §3-2 

kr. 3.000,- 

 

4. Søknadspliktig frittstående bygg (garasje uthus, anneks, mm.) jf PBL § 20-1, 20-2:

a

Nybygg over 70m2 BYA

kr. 6.000,-

 b

 Nybygg under 70m2 BYA

kr. 3.000,- 

c

Tilbygg over 50m2

kr. 5.500,-

 d

Tilbygg under 50m2 

kr. 3.000,- 

 

5. Industribygg, hoteller og andre større bygg til serviceformål etc., nybygg, påbygg og ombygging jf PBL § 20-1:

a

Bebygd areal inntil 100 m2

kr. 9.300,-

b

Bebygd areal inntil 200 m2

kr. 12.400,-

c

Bebygd areal inntil 300 m2

kr. 18.000,-

d

Deretter for hver påbegynt 100 m2 bebygd areal

kr. 3.100,-

 

6. Endring av tillatelse jf PBL § 20-1:

kr. 3.000,-

 

7. For arbeid etter PBL § 20-1 som ikke går under pkt. 1-5:
 

kr. 4.000,-

 

8. For arbeid etter PBL §§ 20-1, bokstav f, g, h, i , j, k og l og 20-2, bokstav c og d (andre konstruksjoner eller anlegg, terrenginngrep, midl. bygninger, skilt, reklame, etc.)

kr. 4.000,-

9. Fornyelse av tillatelse etter bortfall, jf  PBL § 21-9

kr. 3.000,-

 

10. Bruksendring jf  PBL § 20-1, bokstav d

kr. 4.000,-

 

11. Behandling av ulovlige byggearbeider jf PBL §§ 32-1 jf 32-8
Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 15.000,-. Pris pr. time: kr 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste.

12. Diverse
Avfall-/saneringsplan kr 2.600,-.
13. Lokal godkjenning etter foretak etter PBL § 22-3
a) 1. gangs godkjenning og utvidelse av godkjenningsnr: kr 3.100,-
b) Senere godkjenninger uten andre endringer: kr 930.-

14. Forslag til detaljreguleringsplan som ikke fremmes av det offentlige jf PBL § 12-3
a) Fast sum: kr. 43.000,-
b) Tillegg pr. regulert tomt eller enhet: kr. 3.500,-
c) Tillegg pr. arealenhet: - inntil 10.000 m2: kr. 3.600,-
- tillegg for 10.000-30.000 m2: kr. 250,- pr påbegynte 1.000m2 
- tillegg for areal over 30.000 m2: kr. 35,- pr påbegynte 1.000m2
d) For fradelte tomter innen planområdet (pris pr tomt) kr 600,-
Endelig plangebyr utregnes etter summen av punkt a+b+c+d

15. Tilsyn i byggesaker etter PBL §§ 25-1, 25-2 og sak 10 § 15
Tilsyn utover den ordinære saksbehandlingen (f.eks uloveligheter, osv. jfr punkt nr 11) settes til kr 875,- pr time.

16. Endring av detaljreguleringplan jf PBL § 12-14
a) Vesentlig reguleringsendring: samme satser som ovenfor under pkt. 14.
b) Mindre reguleringsendring: kr. 15.000,-.

17. Fradeling av enkelttomter der det ikke er krav om reguleringsplan jf PBL 20-1, bokstav m

kr. 2.500,-

18. Dispensasjoner jf PBL § 19-1:
a) Fra overodnet plan (kommuneplan/kommunedelplan): kr 12.000,-
b) Fra andre planer (reg.plan/detalj- og områdereguleringsplan): kr 10.000,-
c) Fra plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser: kr 8.000,- 
 

19. Behandling av konsekvensutredning jfr PBL § 14:
Faktureres etter medgått tid, timesats kr 875,-, minimumsbeløp kr 27.100,-.

Alle gebyrer betales til økonomiavdelingen i Flå kommune etter oppgave fra bygningsavdelingen
Gebyrene omfatter eventuell forhåndskonferanse, befaring, tilsyn ihht. PBL §§ 20 og 25 samt arbeid med befaringer og utstedelse av midl. brukstillatelse og ferdigattest. Ved 2-trinns behandling vil gebyrer bli fakturert ved søknad om rammetillatelse og vil gjelde for behandling av både rammetillatelsen og igangsettingstillatelse.

Det er en forutsetning at søknaden er fullstendig og godt dokumentert.

I forbindelse med private planer (jfr. pkt. 14og 15 ovenfor) vil det være tiltakshavers ansvar å betale gebyrer fakturert fra andre offentlige instanser ( for eksempel Fylkeskommunens kulturavdeling) samt annonsekostnader ved oppstart av planarbeidet (før 1. gangs behandling i planutvalget).

Gebyr etter forurensingslovens § 52a i PBL § 33-1 for 2020

1. Anlegg 0 - 15 PE
a) 1 bruksenhet: kr. 4.500,-
b) Større anlegg under 15 PE: kr. 7.500,-.
c) Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring samt utvidelse av eksisterende anlegg: kr. 4.500,-.

2. Anlegg15 - 1000 PE
a) 15 - 50 PE: kr. 15.000,-.
b) 50 - 100 PE: kr. 20.000,-.
c) 100-1000 PE: kr. 50.000,-.
Gebyrene under dette punkt dekker ikke kostnadene til annonsering av slike anlegg. Slike kostnader må tiltakshaver dekke selv.

3.  Behandling av ulovlig utslipp
Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 10.800,- og maksimumsbelp på kr. 24.700,-.
Pris pr time: kr. 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste.

Tilsyn av private avløpsanlegg (over 15 PE)
Minimumsgebyr kr 4.650.- + mva
Maksimumsgebyr kr 17.000,- + mva

Alle gebyrene betales til økonomiavdelingen i Flå kommune etter oppgave fra bygningsavdelingen.

Gebyrene dekker ikke tilsyn med drift av slike anlegg.

Gebyr - landbruk

Tjeneste Pris 2021
Gebyr for delingssaker etter jordloven kr 2.000,-
Konsesjonssaker  
Konsesjonssaker, enkle/kurante kr 2.000,-
Konsesjonssaker, andre

kr 5.000,-

Fellingsavgift for elg og hjort  
Voksen elg kr 562,-
Elg kalv kr 331,-
Elg ungdyr i bestandsplan kr 462,-
Voksen hjort kr 430,-
Hjort kalv kr 261,-