Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Trygg oppvekst

Hva er Trygg Oppvekst?

Trygg Oppvekst er et interkommunalt prosjekt i Hallingdal, der man har som mål å lage en helhetlig, tverrsektoriell modell for arbeid med utsatte barn. Prosjektet startet med piloter i Ål og Hemsedal kommune våren 2018, og dette prosjektet ble avsluttet våren 2019. Ål og Hemsedal har nå gått over til å implementere modellen i de ulike etatene i kommunen, mens Flå og Hol har begynt med prosjektet fra august 2019.  I desember 2019 fikk kommunene Gol og Nesbyen beskjed om at de også har fått tilskudd til tilsvarende prosjekt, så fra og med våren 2020 er alle seks kommunene i Hallingdal i gang med Trygg oppvekst- BTI. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har gitt tilskudd til prosjektene, og det er helse- og omsorgslederne og oppvekstlederne i Hallingdal som fungerer som styringsgrupper.

Utvikling av tverrsektorielle modeller skal systematisere, forankre og samordne kommunen sitt arbeid med barn på tvers av tjenester og nivå. Gjennom en helhetlig modell og konkrete verktøy for identifikasjon og oppfølging skal flere barn få riktig, koordinert og langsiktig hjelp. Samhandling til beste for det enkelte barn står i sentrum. Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen.

Er du bekymret for et barn?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller kanskje jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne uro for et barn eller en ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdommen strever med noe, eller vi opplever signal fra foresatte som gjør oss urolige.

Dersom det er mistanke om vold eller overgrep skal man kontakte barneverntjenesten eller politiet direkte.

Telefon Hallingdal Barneverntjeneste: 91 11 46 00

Telefon Politi: 02800 (Du blir koplet automatisk til sentralbordet eller operasjonssentralen i ditt nærmeste politidistrikt.)

Meldeskjema til Hallingdal Barnevernteneste

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for å hjelpe deg som uroer deg for et barn.

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

1. Når bør jeg melde fra til barnevernet?

Uroer du deg for et barn? Tror du foreldrene ikke klarer å ta godt nok vare på barnet? Da bør du melde fra til barnevernet.

2. Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?

Er du urolig, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernet sin oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er nødvendig. 

3. Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir bekymringen din videreformidlet til barnevernet der barnet bor.

4. Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?

Sakshandsbehandleren skriver ned det du forteller. Innen en uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal legges bort. En undersøkelse varer vanligvis ikke lenger enn tre måneder.

5. Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barn (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan for eksempel være råd og rettledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

6.  Må jeg alltid si navnet mitt?

Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen.  

7. Får jeg beskjed dersom saken blir henlagt?

Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Det er annerledes for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding på om det blir satt i gang tiltak eller ikke.

8. Tida går og jeg er fremdeles urolig: Bør jeg ringe en gang til?

Ja. Du får ikke vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og fortelle hvorfor.

9. Må jeg vitne i retten eller fylkesnemnda?

Du kan bli kalt inn som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.

10. Hvor finner jeg ut mer om barnevernet?

Du kan lese mer om kva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettsidene:

www.barnevernet.no

www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/barnevern

www.bufetat.no/barnevern

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Hva er BTI?

BTI-modellen er en samhandlingsmodell til bruk i kommuner for å bedre den tverrfaglige innsatsen i og mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier. BTI skal bidra til at barn og unge med behov for ekstra støtte og hjelp blir sett så tidlig som mulig, og at de får god hjelp og oppfølging.

Gjennom tidlig innsats, bedre samordning av tjenester, økt kompetanse og involvering av barn, unge og deres foresatte, skal BTI bidra til å styrke kommunens arbeid med barn og unge.

BTI er for barn og unge i alder fra svangerskap til 18 år.

BTI for barn og unge

Av og til kan du trenge å snakke med voksne som vet hvordan de skal hjelpe barn og unge. Dette kan være voksne som jobber på skolen, helsestasjonen, barnehagen, PPT eller andre steder i kommunen. 

Hvis du har behov for ekstra støtte, oppmerksomhet og hjelp skal du få dette så tidlig som mulig, og du og dine foreldre skal være med å finne gode løsninger og mål, og ansatte i kommunen skal samarbeide til det beste for deg.

For å bli bedre på dette, jobber kommunen nå med å innføre en modell som heter BTI, som står for Betre Tverrfaglig Innsats. Dette betyr at voksne skal gi en skikkelig innsats for barn og unge som trenger oppfølging, og at en skal bli bedre på å snakke sammen på tvers av hvor man jobber.

Hvem kan jeg prate med?

Er det noe som er ugreit for deg, snakk med en voksen du stoler på. Det kan for eksempel være læreren din, helsesøster, foreldrene dine eller treneren din. Om den du snakker med, ikke er den som kan hjelpe deg best, kan han eller hun snakke med riktig person, og gjøre en avtale for deg. Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge, på telefon 116 111, mandag-fredag fra 15.00-08.00.

Barn og unge har rett til å bli hørt

Barn og unge har rett til å bli hørt. Har du hørt om disse lovene?

Barnekonvensjonen er en avtale mellom nesten alle land i verda. Den sier noe om hvordan alle barn i verda skal ha det. Norge har signert barnekonvensjonen og gjort den til norsk lov. Barnekonvensjonen sier at voksne skal gjøre det som er best for barn, og at barn har rett til å si sin mening. Barn og unge skal bli informert, hørt og tatt på alvor i alle avgjørelser som gjelder dem. Barnekonvensjonen sier også at:

 • alle barn har rett til      privatliv
 • alle barn har rett til ikke      å bli diskriminert
 • alle barn har rett til at      ingen skader eller misbruker dem

I Norge er det forbudt å slå barn. Ingen har lov å misbruke deg, eller gjøre deg vondt på noen måte, enten med kroppen din eller følelsene dine. Dette gjelder både foreldre og andre voksne, og andre barn og unge.

Barneloven er barn og unges egen lov. Den sier at jo eldre barnet er, jo mer må de voksne ta hensyn til barnet sin mening når de tar avgjørelser for barnet.

 • barn som har fylt 7 år har rett til å si sin mening. Yngre barn skal også få lov å si meningen sin.
 • når barn har fylt 12 år, skal meningen deres tillegges stor vekt.
 • barn som har fylt 15 år skal få bestemme enda mer, og fram til barnet fyller 18 år skal det få bestemme mer og mer selv.
 • når du er 18 år, er du myndig og bestemmer over deg selv.

Helsepersonell-loven sikrer at du blir tatt vare på om en av foreldrene dine blir alvorlig syk. Da har helsepersonell et ansvar for at du blir ivaretatt, og at du får vite hva som skjer.

BTI for foresatte

Av og til kan ditt barn ha behov for ekstra oppmerksomhet, støtte eller hjelp. Vi som jobber med barn og unge i Hallingdal vil gjerne hjelpe og samarbeide med dere foresatte om dette. Betre Tverrfaglig Innsats (BTI) handler om tidlig innsats, bedre samordning av tjenester og involvering av barn, unge og dere som foresatte. Arbeidet med å utvikle BTI-modellen i kommunene Ål og Hemsedal startet våren i 2018.  Det vil jobbes videre med innføring av modellen utover høsten 2019. Arbeidet med å utvikle BTI-modellen i kommunene Flå og Hol startet i august 2019, og vil fortsette utover året 2020, og prosjektet blir startet opp i kommunene Gol og Nesbyen i begynnelsen av 2020.

Hva betyr BTI for dere som foresatte?

Dere som foresatte kjenner alltid barna best, og det er derfor svært viktig for oss å ha en god og nær dialog med dere. Ansatte i Ål, Hemsedal, Flå, Hol, Gol og Nesbyen kommune skal ha lav terskel for å ta kontakt med foresatte dersom de lurer på noe ved barnet/ungdommen. Dere kan derfor oppleve at barnehage, skole, helsestasjon eller andre aktuelle tjenester inviterer til møter utenom de vanlige møtene. Det er viktig at begge foresatte møter til slike møter. Som foresatte er dere også velkommen til å be om ekstra møter og samtaler med de ulike tjenestene i kommunen.

BTI for ansatte

Hva betyr Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) for meg som ansatt i Ål, Hemsedal, Flå, Hol, Gol eller Nesbyen kommune? BTI er en modell kommunen innfører for å styrke arbeidet med barn, unge og familier fra svangerskap til 18 års alder.

Arbeidet med å utvikle og innføre BTI-modellen i Ål, Hemsedal kommune kom i gang våren 2018, Flå og Hol kom i gang høsten 2019, mens Gol og Nesbyen starter opp arbeidet våren 2020. Alle seks kommunene vil fortsette å implementere modellen i årene som kommer. Handlingsveiledere og ulike verktøy skal bidra til tidlig innsats og god samordning av tjenester. Etter hvert vil alle ansatte i Hallingdal som jobber med barn og unge få tilgang til verktøyene som finne innunder BTI-modellen.

Videreføring av godt arbeid

BTI bygger videre på det gode arbeidet som blir gjort i kommunen i dag. Modellen skal bidra til å klargjøre og presisere rutiner vi har, og gi mulighet for å oppdage områder vi kan bli bedre på. BTI-modellen er dynamisk og under kontinuerlig utvikling. Det er behov for at ansatte og ledere gir tilbakemelding om hva som fungerer, og hva som kan utbedres med BTI-modellen, slik at kart og terreng passer sammen.

Hvorfor BTI?

Forskning og erfaring viser at barn og unge ikke blir fanget opp tidlig nok, og at de ikke får den hjelpen de har behov for. Det er viktig at ansatte handler raskt og i samarbeid med den det gjelder og foresatte. Med innføring av BTI innfører vi begrepet "samtidighetsansvar" som gir alle ansatte i kommunene i Hallingdal ansvar for å følge opp en undring rundt et barn, også etter at det eventuelt er meldt videre til andre instanser. Dette ansvaret skal hindre oppfølgingsbrudd av barn og unge som trenger vår oppmerksomhet.

Involvere barn, unge og foresatte

Brukermedvirkning står sentralt i BTI - barn, unge og foresatte skal involveres på et tidlig tidspunkt. Foresatte kjenner barnet best, og hjemmet er en viktig arena for forebygging. Samtidig er det viktig at barn og unge blir hørt og får medbestemmelse i takt med økende alder og modning.

Handlingsveiledere

Disse er under utarbeidelse og vil bli digitalisert i løpet av 2020. Planen er at de ulike handlingsveilederne skal være tilgjengelig på kommunenes hjemmesider så snart de er ferdig utarbeidet.

Stafettlogg

Ål, Hemsedal, Flå, Hol, Gol og Nesbyen kommune greier i disse dager ut muligheten for å bruke stafettlogg som et verktøy i arbeidet med BTI. Stafettloggen er en elektronisk logg over hvem som gjør hva i det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge.  

Hva er en stafettlogg?

Når barn og unge får hjelp fra flere tjenester er det nyttig å ha et verktøy som gir oversikt over hvem som bidrar inn i samarbeidet, hvem som har ansvar og hva som er målene.

Dette er stafettloggen:

 • En elektronisk logg tilgjengelig for alle som deltar i samarbeidet. Dette inkluderer barn, unge og foresatte.
 • Gir oversikt over mål, hvem som gjør hva og evalueringer av tiltak.
 • Brukes aktivt i samarbeidsmøter/ansvarsgruppemøter og fungerer som møtereferat.
 • Blir opprettet etter samtykke fra foresatte/ungdom

Stafettlogg erstatter ikke fagsystem eller dokumentasjonskrav som ansatte har.

Målet med stafettloggen er å koordinere og dokumentere det tverrfaglige samarbeidet. Stafettloggen gir god oversikt, samordner tjenestetilbudet og hindrer brudd i hjelpetilbudet.

Stafettholder og stafettpinne

Når man tar i bruk stafettloggen er en medarbeider stafettholder og holder "stafettpinnen". Denne personen kan være en som for eksempel jobber i barnehagen, på skolen, helsestasjonen eller i barneverntjenesten. Å holde "stafettpinnen" innebær å innkalle inn til og lede tverrfaglige møter, samt loggføre innsatsen i stafettloggen. Om stafettpinnen blir overlatt til en annen i samarbeidsgruppa, er det koordineringsansvaret som skal overføres.

Når slutter en stafettlogg?

Stafettloggen slutter når samarbeidsgruppa sammen med foresatte og ungdom ser at målene er nådd, og det ikke lenger er behov for tiltakene. Foresatte og ungdom kan til enhver tid avslutte loggen ved å trekke samtykket tilbake.

Samhandlingsmodell

Samhandlingsmodellen er utviklet for systematisere arbeidet rundt barn og unge i kommunene. Den er delt inn i tre nivå, som er beskrevet i teksten under bildet.

Du finn modellen her. 

Kommunenivå

Kommunenivå er samhandlingsmodellens øverste nivå, og skal vise lovverk, interkommunalt samarbeid og planer kommunen jobbar etter for å støtte oppunder tverrfaglig samarbeid, tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn.

Lovverk

Arbeidet rundt barn og unge er regulert av flere lover. Lenker finner du her:

Lov om barneverntjenester

Opplæringslova

Barnehageloven

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helsepersonelloven

Pasientrettighetsloven

Interkommunalt samarbeid

 

Hallingdal har lange tradisjoner for samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Hallingdal Barneverntjeneste er et interkommunalt samarbeid mellom barnevernstjenestene i Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå. Ål kommune er vertskommune. 

HER kan du lese mer om Hallingdal Barneverntjeneste.

Regionrådet for Hallingdal er et politisk samarbeidsorgan for de 6 kommunene i Hallingdal.

HER kan du lese mer om Regionrådet for Hallingdal.

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeidstiltak for de seks kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Hallinghelse skal ta initiativ til å koordinere samhandlingstiltak innen helse og omsorg mellom de seks kommunene. Hallinghelse skal også fremme samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten (Vestre Viken Helseforetak (VVHF)).

HER kan du lese mer om Hallinghelse, og her finner du også oversikt over faglige nettverk og samarbeidsgrupper i Hallingdal.

Planer

Planer for Hallingdal og for den enkelte kommune i arbeidet med barn og unge:

Fagetatsnivå

Fagetatsnivået skal vise hva slags tjenester, tiltak og tverrfaglig samarbeid kommunen har for gravide, barn og unge. Dette nivået skal vise hvilke verktøy og prosedyrer man bruker på ledernivå for å sikre identifikasjon og oppfølging av barn som trenger det.

Lenker til hlelpeinstansene i Flå:

Hallingdal Barnevertjeneste

PPT nedre Hallingdal og oppfølgingstjenesten

Familievernkontoret i Hallingdal

Flå helsestasjon

Flå barnehage

Flå skole

Individnivå

Individnivå beskriver BTI, Betre Tverrfaglig Innsats, og viser til handlingsrettledere for undring eller bekymring rundt gravide, barn og unge. Du kan lese mer om dette nivået under BTI i venstremenyen.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning handler om at de kommunale tjenestene legger til rette for at gravide, barn og unge og deres foresatte blir involvert i samarbeid så tidlig som mulig. Kommunene ønsker også å legge til rette for at gravide, barn, unge og deres foresatte enkelt kan ta kontakt med den aktuelle tjenesten for rettledning og støtte, eller for å melde ifra om bekymring for eget eller andres barn. Kommunen ønsker at tjenestene skal være oversiktlige og forutsigbare for den enkelte bruker. 

Brukerne har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning innebærer at brukeren blir sett på som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår han eller henne.

Evaluering

Kommunen evaluerer jevnlig tiltakene og samarbeidsrutinene som gjelder gravide, barn og unge. Ansvarlig for denne evalueringen er ledere fra de aktuelle tjenestene.

Tiltak og kurs

Skjema

Verktøy

Aktuelle lenker

For barn og ungdom

Alarmtelefonen for barn og unge

Nullmobbing.no

Ung.no

Barneombudet

Ungsinn.no

BRIS (Buskerudregionens incestsenter)

For voksne

Snakkemedbarn.no

Nullmobbing.no

Barneombudet

Foreldrekvardag

Ungsinn.no

BRIS (Buskerudregionens incestsenter)

Pårørendesenteret

En trygg skoledag uten mobbing (Fylkesmannen)

For ansatte

Snakkemedbarn.no

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Utdanningsdirektoratet

RVTS

Korus-sør

Forebygging.no (BTI)

BRIS (Buskerudregionens incestsenter)

Nullmobbing.no