Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedtekter - Flå barnehage

 

 § 1  EIER
Flå kommune er eier av barnehagen og ansvarlig for driften.

§ 2   FORVALTNING
Barnehagen skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, og de til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer, kommunale vedtak og plan for Flå kommunale barnehage.
Kommunestyret har det politiske ansvaret for barnehagen.
Administrativt styres barnehagen av styrer/enhetsleder for barnehage.
Barnehagens personell er underlagt enhetsleder for barnehage.
Sekretariatet er lagt til enhetsleder for barnehage.

§ 3   FORMÅL OG INNHOLD
Barnehagen i Flå skal gi barn ubnder opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, jf Lov om barnehager § 1.
Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet og skal gi omsorg, oppdragelse og læring.
Barnehagen er en naturlig del av lokalsamfunnet, og lokalt språk og lokal kultur må få sette sitt preg på virksomheten.
Barnehagen skal sikre at innholdet i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir ivaretatt og satt inn i en lokal ramme.
Barnehagen skal ha et nært samarbeid med skole og SFO.

§ 4   FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG
I samsvar med barnehageloven § 4 og forskriftene, skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg og et foreldreutvalg. Se vedlegg 1 og 2.

SU skal bestå av følgende medlemmer: to representanter fra foreldre, to representanter fra ansatte, samt en representant fra eier.

§ 5   ÅPNINGSTIDER
Barnehagen kan maksimalt ha åpningstid mellom kl. 06.45 – 16.45.  Barnehagens åpningstid tilpasses foreldrenes behov og barnehagens bemanning slik at den faller innenfor nevnte grense.  Ingen barn bør ha lengre oppholdstid enn 9 timer pr. dag.

§ 6   FERIER OG PLANLEGGINGSDAGER

 • Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret.
 • Barnehagen holder stengt ukene 29 – 30 – 31.
 • Barnehagen holder stengt jule- og nyttårsaften, samt dagene mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag i påskeuka. Dette utgjør en ferieuke av de fire ukene barna er pålagt å ha.
 • Personalet skal ordne ferieavviklingen slik at det til enhver tid er personell til stede til forsvarlig drift.
 • Barnehagen er stengt når personalet har planleggingsdager.
 • Planleggingsdagene er fastsatt til 5 dager pr. år.
 • Planleggingsdagene skal tilrettelegges slik at det oppstår minst mulig problem for foreldrene, og helst på de samme dagene som skolen.
 • Fastsettingen av planleggingsdagene blir avgjort av kommunestyret.
 • Planleggingsdagene teller ikke som ferie.

§ 7   PLASSER I BARNEHAGEN
Det kan søkes om følgende alternativer: 3, 4 eller 5 dage pr uke.
Det skal være mulig for barn som har fast plass i barnehagen å kjøpe plass på enkeltdager utenom ordinær plass ved spesielle anledninger.
Forutsetningen må da være at det er ledig plass i barnehagen.

§ 8   SØKNAD OM PLASS
Søknad om barnehageplass, og eventuell endring av plasstørrelse, skjer på fastsatt elektronisk skjema.
Søknaden sendes elektronisk til hovedopptaket i barnehagen innen 1. mars etter kunngjøring i lokalpressen.

Tildeling av plass skjer i mars/april. Ellers i året blir barnehageplasser tildelt fortløpende, en til to måneder før den skal tas i bruk (dersom det er ledig plass).
Nye barn fra høsten starter opp i løpet av august - oktober.
Styrer avgjør bytte av enkeltdager.

§ 9   OPPSIGELSE AV PLASS
Oppsigelse av barnehageplass skjer med 1 måneds varsel regnet fra 1. i påfølgende måned. 
Oppsigelsen må skje på fastsatt elektronisk skjema.
Ved hovedopptaket i mars er oppsigelsestiden 2 måneder.

Barn som skal begynne på skolen, slutter innen 01.08, og plassen blir automatisk sagt opp.
All ferie må være avviklet før denne dato.

§ 10   OPPTAK OG OPPTAKSKRITERIER
Opptaket er et administrativt ansvar lagt til rådmannen.
Vedtaksmyndighet er ved administrativ delegering lagt til enhetsleder for barnehage.
Hovedopptaket skjer en gang pr år etter de til enhver tid gjeldende opptaksregler.

Opptaket gjelder til barnet når skolepliktig alder, eller til plassen sies opp skriftlig.

Søknader om plass i løpet av barnehageåret blir avgjort av enhetsleder for barnehage. Helsesøster og barnevernsleder kan tas med på råd ved opptak.

Ved opptak vurderes barnets / familiens behov for plass på grunnlag av de opplysninger som er gitt i søknadsskjemaet. Søkeren må være bosatt i Flå kommune, men der hvor særskilte forhold taler for det, kan det gis dispensasjon fra dette kravet.

Barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett på plass fra måneden barnet fyller ett år.  Dette forutsetter at det søkes innen fristen for hovedopptaket 1. mars.

Ved opptak blir følgende prioritert:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om, etter Lov om barnevernstjeneste §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, jf. Lov om barnehager § 13. Det er krav om sakkyndig uttalelse i forhold til nedsatt funksjonsevne.
 2. Barn med spesielle behov for stimulering og miljøforandring og barn med spesielle behov grunnet sykdom. Her kreves det skriftlig dokumentasjon fra fagperson.
 3. Minoritetsspråklige barn over 3 år.
 4. Barn til enslige forsørgere – her blir totalsituasjonen vurdert
 5. Barn som søker barnehageplass de siste to år før skolestart.

Utover dette blir følgende prioritert:

 1. Barn som søker utvidet plass.
 2. Barn som har søsken i barnehagen fra før
 3. Tilnærmet lik fordeling på alder og kjønn
 4. Barnas fødselsdato – de eldste først

§ 11   KLAGEBEHANDLING
Dersom ikke alle får tildelt plass ved hovedopptaket, skal det stå igjen ledige plasser til klagebehandling. Etter avsluttet klagebehandling gis barn som evt har fått medhold i klagen plass.
Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagefristen er 3 uker. I klagen skal det angis hva man ønsker endret i vedtaket, og begrunne dette.
Klageinstans er klagenemnda i kommunen. Før klagen sendes dit, skal instansen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klagenemda.

§ 12   ALDERSGRENSE
Barnehagen tar i mot barn i alderen 0-6 år, dvs. fra 10 måneder til 6 år, men unntak av utsatt skolestart.

§ 13   FORELDREBETALING

 • Barnehageåret starter 15. august.
 • Kommunestyret fastsetter foreldrebetalingen for plass i Flå kommunale barnehage.
 • Foreldrebetalingen følger de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.
 • Det gis 50 % søskenmoderasjon fra og med 2. barn. Moderasjonen gis på den rimeligste plassen.
 • Fosterbarn: Ansvarskommunen betaler for barnehageplassen.
 • Barna får mat, drikke og frukt mot et månedlig tillegg i oppholdsbetalingen.
 • Det betales for 11 måneder i året, juli er betalingsfri.
 • Redusert betaling kan innvilges etter gjeldende moderasjonsordninger for husholdninger med lav inntekt
 • Søknad om redusert betaling gjøres elektronisk via kommunens nettsider.
 • Søknadsfrist er 15.05 for påfølgende barnehageår. Ved søknader i løpet av barnehageåret vil vedtaket om reduksjon gjelde fra påfølgende måned.

 

Foreldrebetalingen skal skje innen 20. i hver måned. Det betales kun for hele og halve måneder. Ved manglende foreldrebetaling i mer enn 2 mnd., sendes varsel fra kommunen om oppsigelse av plassen.

Samboerpar betaler likt med ektepar.

Oppstart mellom 1.-15. i måneden - full betaling, oppstart mellom 16.-31. i måneden - halv betaling.

§ 14   FRAMMØTE/FRAVÆR
Barna skal følges til barnehagen, og det skal gis beskjed om at de er kommet / hentet.
Ved avvik fra normalt frammøte skal det gis beskjed på forhånd. 
Skal andre enn den / de som har den daglige omsorg for barnet hente i barnehagen, skal dette være avklart med barnehagen.  Ved fravær skal de foresatte gi beskjed om dette på forhånd.

Ved lang tids sykdom, utover 2 måneder, kan oppholdsbetalingen reduseres etter søknad. Legeattest må fremlegges.
Ved ønske om annen permisjon fra barnehagen med redusert betaling, må det sendes skriftlig søknad til enhetsleder.

§ 15   POLITIATTEST
De som skal arbeide i barnehagene, må legge fram tilfredsstillende politiattest. 
Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, jfr. Lov om barnehager § 19, samt forskrifter om politiattest.

§ 16   HELSETILSYN
Helsetilsyn skjer i samsvar med § 23 i Lov om barnehager og i kapittel 7 i forskriftene.
Foreldrene skal si fra til personalet i barnehagen dersom barnet / barna har fått en smittsom sykdom. Ved mistanke om hodelus skal personalet kontakte helsestasjon.

§ 17   TAUSHETSPLIKT
Personalet i barnehagen har taushetsplikt i alle forhold vedrørende barna og deres hjemmemiljø, jf. § 20 i Lov om barnehager og Forvaltningsloven § 13.

§ 18   OPPLYSNINGSPLIKT
Alle som arbeider i barnehage skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra sosial- og barnevernstjenesten.  De ansatte har opplysningsplikt i forhold til dette, jf. Lov om barnehager §§ 21 og 22.

§ 19   AREALNORMER
Arealutnytting som gjelder for barnehagen:

 • Barn under 3 år: 5,3 m2 pr. barn i leike- og oppholdsrom
 • Barn over 3 år: 4 m2 pr. barn i leike- og oppholdsrom
 • Uteområdet: om lag 6 ganger leike- og oppholdsarealet inne.

Enhetsleder for barnehage vurderer ved hvert opptak den praktiske arealutnyttingen. Det vil i vurderingen bli tatt hensyn til funksjonshemmede og antall barn under 3 år angående oppholdsareal.

§ 20   INTERNKONTROLL
Barnehagen er en del av internkontrollsystemet til Flå kommune

§ 21   ENDRINGER AV VEDTEKTENE
Vedtektene for den kommunale barnehagen kan kun endres etter vedtak i kommunestyret.

 

FORSKRIFT OM BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG.

§ 1.      Oppgaver.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.
Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet

§ 2.      Valg av representanter.
Foreldrerådet og de ansatte velger hver det antallet representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg.

§ 3.      Funksjonstid.
Representantene for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier.

§ 4.      Konstituering.
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
Styrer innkaller til konstituerende møte om høsten.

§ 5.      Avstemning.
Dersom det må foretas avstemning i samarbeidsutvalget, har hver representant én stemme, og vanlig flertalssvalg gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 6.      Rettigheter.
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

§ 7.      Forholdet til eier og tilsynsmyndigheter
Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammer som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

8.       Styrers rettigheter.
Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

 

FORSKRIFT OM BARNEHAGENS FORELDRERÅD.

§ 1.      Oppgaver.
Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa skaper et godt barnehagemiljø

§ 2.      Rettigheter.
Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

§ 3.      Avstemning.
Ved avstemning i foreldrerådet gis det 1 stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.