Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Språk og leseplan i Hallingdal 0-16 år

Et samarbeid mellom barnehage, skole, helsestasjon og bibliotek.

Barnehage-skoleeier har et særlig ansvar for å sikre at barnehagene og skolene arbeider systematisk og planmessig med språkstimulering og leseopplæring. Hallingdalskommunene har utarbeidet en felles Språk og leseplan.

Helsestasjon, barnehage, skole og bibliotek er alle viktige aktører når det gjelder språkstimulering og leseopplæring.  Sammen med hjemmet har de ansvar for, at  barn får mulighet til å utvikle et godt talespråk og gode leseferdigheter.

Rammeplan for barnehagen og læreplanen Kunnskapsløftet gir klare føringer og mål for arbeidet med språk, kommunikasjon og ulike typer tekst.

Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Skolen skal bygge videre på det arbeidet som barnehagen har startet opp. Leseopplæringen i skolen skal foregå i alle fag og på alle trinn. For å sikre at det blir helhet og sammenheng i språk- og leseopplæringen, valgte man å lage en plan som gjelder for hele læringsløpet fra 0-16 år. Planen skal være et grunnlag for det daglige arbeidet med språkstimulering og lesing i barnehage og klasserom. Den skal trekke linjer fra de overordnede målene til det praktiske arbeidet. Planen er delt i en barnehagedel, 0-5år og en skoledel, 1.-10.trinn. Planen er strukturert i hovedområdene: lytte/forstå, uttrykke seg muntlig, lese og skrive.

Det er satt opp mål for hva en forventer at barnet skal mestre på de forskjellige trinna, men det er viktig å huske at barn utvikler seg i ulikt tempo.   Det er ramset opp aktiviteter som en bør ha fokus på for å nå målene. Kartlegging og observasjon er en del av arbeidet i barnehage og skole.Planen har med obligatoriske kartleggingstester og forslag til annet kartleggingsmateriell. Nært samarbeid med foreldrene er viktig for at de skal kunne bidra til god utvikling for egne barn. Det er laget egne oversikter over samarbeid med bibliotek og helsestasjonen.   PPT er en viktig samarbeidspart i de tilfellene der en bekymrer seg over utviklingen av språk eller lesing. I planen finnes det også forslag til hjelpemidler som ulik litteratur eller materiell som kan være til hjelp og støtte for pedagoger og foreldre. Det er viktig å ha fokus på gode overganger mellom barnehage og skole og mellom klassetrinn.

Spørsmål rundt planen kan rettes til barnehage og skole.

Språk og leseplan