Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flå kommunale barnehage

Flå barnehage

Flå har full barnehagedekning for alderen 0-6 år (dvs. 10 måneder til 6 år).
Flå kommune eier og driver Flå barnehage. En kan søke 3, 4 eller 5 dager pr. uke og selv velge hvilke ukedager en ønsker. 

Søknadsfrist er 1. mars.

Alle som skal søke barnehageplass, må søke via elektroniske skjema. Hvis du ikke har tilgang til internett, ta kontakt med barnehagen eller servicekontoret i kommunen for hjelp. I følge vedtektene for Flå kommunale barnehage har et barn plassen sin i barnehagen til det når skolepliktig alder, eller til plassen sies opp skriftlig.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til utfylling av søknaden, eller har spørsmål om opptaket og barnehagen i din kommune, kan du ta kontakt med enhetsleder barnehage tlf.  32 05 36 76 eller skolekontoret tlf. 32 05 36 35, eller send mail til: inger.iren.listoen@flaa.kommune.no 

Du kan også ta kontakt med servicekontoret, tlf 32 05 36 00.

Kontantstøtte

En kan få kontantstøtte for barn mellom ett og to år, og for adoptivbarn som ikke har begynt på skolen. Barnet kan ikke ha heiltidsplass i barnehage med offentlig driftstilskudd. En kan ikke få støtte for mer enn 11 måneder. www.nav.no

Nytt barnehageår

I Flå kommune starter barnehageåret i august måned. Fristen for å søke barnehageplass i forbindelse med hovedopptaket er 1. mars.

Alle søkere som ønsker å endre eksisterende plassering fra og med nytt barnehageår, må påføre dato i datofeltet på søknaden.

Plasser utenom hovedopptaket blir tildelt etter venteliste ved ledig kapasitet.

Opptak og opptakskriterier

Opptaket er et administrativt ansvar lagt til rådmannen. Vedtaksmyndighet er ved administrativ delegering lagt til enhetsleder barnehage. Hovedopptaket skjer en gang pr. år etter innstilling fra enhetsleder i Flå kommunale barnehage og etter de til enhver tid gjeldende opptaksregler.

Søknad om plass i løpet av barnehageåret blir avgjort av enhetsleder barnehage.

Retningsliner/regler og kriterier for opptak:

Opptakskretsen er Flå kommune.

For å få tildelt plass, må søkeren være bosatt i kommunen eller legge fram dokumentasjon på at vedkommende har flyttet til kommunen innen barnehageplassen tas i bruk. Det kan gis dispensasjon fra dette kravet der særskilte forhold taler for det.

Barnsom tildeles barnehageplass, har denne fram til skolestart eller til plassen sies opp.

 

Ved opptak blir følgende prioritert:
 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjeneste §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, jf. Lov om barnehager § 13. Det er krav om sakkyndig uttalelse i forhold til nedsatt funksjonsevne.
 2. Barn med spesielle behov for stimulering og miljøforandring og barn med spesielle behov grunnet sykdom. Her kreves det skriftlig dokumentasjon fra fagperson.
 3. Minoritetsspråklige barn over 3 år
 4. Barn til enslige forsørgere – her må totalsituasjonen sees på under ett
 5. Barn som søker barnehageplass de to siste år før skolestart
Utover dette blir følgende prioritert:
 1. Barn som søker utvidet plass
 2. Barn som har søsken i barnehagen fra før
 3. Tilnærmet lik fordeling på alder og kjønn  i den enkelte barnehage
 4. Barnas fødselsdato – de eldste først

Hvis barnet har funksjonshemming kreves det uttale fra sakkyndig instans. Med sakkyndig instans menes lege, helsestasjon, barnevern eller PPT.

Uttalelsen kan ikke legges ved den elektroniske søknaden, men må enten leveres servicekontoret eller sendes til Flå kommune, servicekontoret, 3539 Flå . Merk dokumentet med ”Vedlegg til søknad om barnehageplass".

Rett til barnehageplass

Lov om barnehager § 12 a sier følgende;

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen skal  ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommune.

I Flå kommune er det et hovedopptak i året. Søknadsfristen for å være med i hovedopptaket er satt til 1. mars.

For å ha rett til barnehageplass, må det søkes om plass i hovedopptaket. Det kan selvsagt også søkes om plass ellers i året, men søkeren må være oppmerksom på at retten til barnehageplass ikke kan kreves oppfylt.

Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist 1. mars.

Du må søke om barnehageplass fra høsten dersom du:

 • er ny søker
 • har plass og vil øke eller redusere denne
 • har plass og vil endre dagvalget for denne
 • står på venteliste for plass inneværende år og ikke har fått tildelt barnehageplas

Hvis du ønsker å videreføre barnehageplassen slik den er i dag, skal du ikke sende elektronisk søknad.

Rett til barnehageplass gjelder for barn som fyllet ett år senest innen utgangen av august det året som det blir søkt om barnehageplass og som har søkt i hovedopptaket.

Det er lurt å registrere seg som bruker. Hvorfor? - du får en tilbakemelding/bekreftelse på at søknaden er mottatt - du kan ta kopi av søknaden din - dataene som du har lagt inn, ligger der, slik at du slipper å registrere    alt på nytt neste gang du skal søke plass

Oppstartsdato for barnehageplassen er ca. 15.august, og du vil få svar på søknaden innen utgangen av mars måned.

Søknadsskjema

Moderasjonsordninger

Informasjon vedrørende moderasjonsordningen;
For husholdninger med lav inntekt, vil det etter søknad være mulighet for å få innvilget redusert foreldrebetaling: 

 

1. Maksimalprosent av inntekten. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten for en barnehageplass begrenset opp til maksimalgrensen for foreldrebetaling. I 2019 har husholdninger med brutto inntekt under kr. 548 500 rett til redusert foreldrebetaling.

 

2. Gratis kjernetid for 2-, 3–, 4– og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart. Alle 2-,3-, 4-og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid per uke. Administrasjonen tilpasser tilbudet dersom man bare vil nytte 20 timer gratis. Fra 01.08.19 er inntektsgrensen er satt til kr. 548 500 brutto.

 

 

Foreldre/foresatte må søke om redusert betaling/gratis kjernetid via kommunens nettside. Søknadsfrist er 15.05. for påfølgende barnehageår. Ved søknader i løpet av barnehageåret vil vedtaket om reduksjon gjelde fra påfølgende måned.

 

Som hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjelde for ett barnehageår av gangen. For barnehageåret 2019/2020 vil skattemelding 2018 være grunnlag for vedtaket, evt. kan annen inntektsdokumentasjon legges ved søknaden i tillegg.

Foreldre som har fått innvilget reduksjon for inneværende barnehageår, må søke på nytt for å få reduksjon for barnehageåret 2019/2020.

 1. Søskenmoderasjon Det blir gitt 50 % søskenmoderasjon for barn nr 2.

 2.  Reduksjon i foreldrebetalingen pga lav inntekt.
  Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass begrenset opp til maksimalgrensen for foreldrebetaling. I 2019 har husholdninger med brutto inntekt under 548.500,- rett til redusert foreldrebetaling.

  Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

    3. Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart.
        Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis
        oppholdstid    pr uke. Administrasjonen tilpasser tilbudet dersom man bare vil nytte 20 timer gratis.
        Fra  01.08.19 er tilbudet økt til også å gjelde 2-åringer samt at inntektsgrensen er satt til
        kr 548.500,- brutto.

Søknadsskjema for redusert betalingssats

Søkere som har rett på begge ordningene, skal kun sende søknad en gang.

For begge ordningene gjelder:

 • Det er klageadgang i henhold til gjeldende lovverk
 • Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes rett.
 • De er søknadsbaserte. Det skal søkes for ett barnehageår om gangen.

Åpningstider og ferie

Barnehagen kan maksimalt ha åpningstid mellom kl. 06.45 - 16.45. Barnehagens åpningstid tilpasses foreldrenes behov og barnehagens bemanning slik at den faller innenfor nevnte grense. Ingen barn bør ha lengre oppholdstid enn 9 timer pr. dag.

Ferier og planleggingsdager

Alle barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Barnehagen holder stengt uke 29, 30og 31|.

Alle barn må ha 3 uker sommerferie i perioden 1. juni til 15. august, 2 av disse må være sammenhengende. Barnehagen holder stengt jule- og nyttårsaften, samt dagene mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag i påskeuken. Dette utgjør en ferieuke av de fire ukene barna er pålagt å ha.
Personalet skal ordne ferieavviklingen slik at det til enhver tid er personell til stede til forsvarlig drift.

Barnehagen er stengt når personalet har planleggingsdager. Planleggingsdagene er fastsatt til 5 dager pr. år. Planleggingsdagene skal tilrettelegges slik at det oppstår minst mulig problem for foreldrene, og helst på de samme dagene som skolen. Fastsettingen av planleggingsdagene blir avgjort av kommunestyret. Planleggingsdagene regnes ikke som ferie. 

Planleggingsdager 2020/2021

Dag og dato:

Plan for dagen:

 

Torsdag 13.08.20

Fredag 14.08.20

 

Tema: planlegge det nye barnehageåret, bli kjent med nytt personale og klargjøre avdelinger.

Nytt barnehageår starter mandag 17.08.20

 

Fredag 20.11.20

 

Regional kursdag for barnehager i Hallingdal.

(Skolene i Hallingdal har Regional kursdag 20.november. )

 

Onsdag 23.12.20

 

Tema: Evaluering av høsthalvåret og planlegging av vårhalvåret 2021

Dagen vil bli fordelt på to kveldsøkter i januar.

 

Fredag 14.05.21

 

Inneklemt fredag (Kr. Himmelfartsdag torsdag 13.05.21)

Tema: Evaluering av året og planlegging av nytt barnehageår.

Dagen vil bli fordelt på to kveldsøkter i mai/juni.

 

Besøksadresse:

Idrettsvegen 20
3539 Flå

Telefon: 32053676

Kontaktperson: Inger Iren Listøen

Tittel: Enhetsleder

Telefon: 32053676