Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Høsten 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg
Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september.
Flå har en stemmekrets og valglokalet på valgdagene er på Flå skole.
Hvis du ikke har anledning til å stemme på valgtinget kan du forhåndsstemme.
Du kan lese mer om valg på denne siden eller på valg.no

Informasjon om listeforslag - kommunestyrevalget 2019

Alle partier/grupper som stiller til valg må levere valgliste og vedlegg til listeforslag.
Partiet/grupper som ikke er registrert i Partiregisteret må i tillegg levere liste med underskrifter tilsvarende 2 % av antall stemmeberettigede ved forrige kommunestyrevalg.

Det er valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019.

Forslag til valgliste

Vedlegg til listeforslag

Liste for underskrifter

Frist for innlevering av listeforslag er kl 12.00 mandag 1. april 2019, jf Valgloven § 6-1, 1.ledd.
Fristen er absolutt. Listeforslaget må være levert til valgstyret innen fristen.

Stemmerett

Stemmerett har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår (§2.1)
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2019
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30 juni i valgåret.

For å kunne stemme ved valget i Flå må du være innført i manntallet for Flå.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr 30. juni 2019.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført på valgdagen, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Bor du i utlandet, og ikke har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Valgstyret

Alle kommuner har et valgstyre valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å tilrettelegge og avvikle kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Flå kommune sitt valgstyre for perioden 2015-2019
Tor Egil Buøen
Kristin Gullingsrud
Karsten Ekeren
Merethe Elisabeth Høntorp Gandrud
Sigrid Ingeborg Gislerud

Valgstyrets adresse:
Valgstyret i Flå kommune
Sentrumsvegen 24
3539 Flå