Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Valg 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Høsten 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg
Valgdagene er søndag 8. og mandag 9. september.
Flå har en stemmekrets og valglokalet på valgdagene er på Flå skole.
Hvis du ikke har anledning til å stemme på valgtinget kan du forhåndsstemme.
Du kan lese mer om valg på denne siden eller på valg.no

Informasjon om listeforslag - kommunestyrevalget 2019

Alle partier/grupper som stiller til valg må levere valgliste og vedlegg til listeforslag.
Partiet/grupper som ikke er registrert i Partiregisteret må i tillegg levere liste med underskrifter tilsvarende 2 % av antall stemmeberettigede ved forrige kommunestyrevalg.

Det er valgstyret som har ansvaret for godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019.

Forslag til valgliste

Vedlegg til listeforslag

Liste for underskrifter

Frist for innlevering av listeforslag er kl 12.00 mandag 1. april 2019, jf Valgloven § 6-1, 1.ledd.
Fristen er absolutt. Listeforslaget må være levert til valgstyret innen fristen.

Innkomne listeforslag

Forslag til valgliste for Senterpartiet

Forslag til valgliste for Ap og KrF samarbeidet

Forslag til valgliste for Bygdelista for Flå

Behandling av listeforslag

Frist for tilbakekalling av listeforslag er mandag 20. april kl. 12.00. Sidan fristen faller på en lørdag, blir fristen forskjøvet tirsdag 23. april 2019 kl. 12.00.

Om listeforslag ved innlevering ikke oppfyller alle lovkrav, vil valgstyret gjennom forhandlinger med partiets tillitsvalgte arbeide for å bringe listeforslaget i samsvar med lovens krav, § 6-6.

Sekretær for valgstyret underretter samtlige kandidatar på listeforslagene om at de er ført opp på listeforslag og opplyser om retten til å søke om fritak. Valstyret oppfordrer alle parti/grupper som vil fremme listeforslag om å gjøre kandidater kjent med at de vil bli satt opp på listeforslag og hva det innebærer å blir valg inn i kommunestyre, råd og utvalg.

Godkjente valglister legges ut til offentlig ettersyn så fort de er godkjent av valgstyret og senest 1. juni 2019.

Klage med krav om endring av valstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremmest innen 7 dagar etter offentliggjøringen.

Godkjente valglister - Kommunestyrevalget 2019

Flå valgstyre har i møte den 13. mai 2019 godkjent disse listeforslagene som offisielle valglister til kommunestyrevalget 2019 i Flå kommune: 

• Ap og KrF samarbeidet

• Bygdelista for Flå

• Senterpartiet

De godkjente listene ligger til gjennomsyn på servicekontoret, Flå Veksthus, og på www.flaa.kommune.no

Hvor og når kan du forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme i perioden fra og med 10. august 2019 til og med 6. september 2019 på Flå servicekontoret, Veksthuset i åpningstiden 09.00-15.00.

I tillegg holdes servicekontoret åpent for forhåndsstemmegivning lørdag 10. august kl 10.00-14.00.

Hvis din forhåndsstemme skal sendes til annen kommune, vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemme så tidlig at stemmegivningen når frem til det valgstyret der du er manntallsført innen valgdagen 9. september kl 21.00.

Forhåndsstemmegivning på institusjon - Flåheimen
Det kan også mottas forhåndsstemmer hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboligene med umiddelbar tilknytning til Flåheimen.

Tidspunkt for forhåndsstemmegivingen ved Flåheimen blir onsdag 4. september kl 10.00-14.00.

Ambulerende stemmegivning:
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg. Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet inn til valgstyret innen 2. september 2019.

Stemmerett

Stemmerett har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår (§2.1)
a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av 2019
b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og
c) vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom de

a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30 juni i valgåret.

For å kunne stemme ved valget i Flå må du være innført i manntallet for Flå.

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt pr 30. juni 2019.

Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Det er i kommunen du er manntallsført på valgdagen, kan du forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet.

Velgere som bor i utlandet

Bor du i utlandet, og ikke har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Her kan du stemme på valgdagene

Flå skole, gymsalen, Sentrumsvegen 33, 3539 Flå.

  • Søndag 8. september kl 14.00-18.00
  • Mandag 9. september kl 09.00-20.00

Valgstyret

Alle kommuner har et valgstyre valgt av kommunestyret. Valgstyret er ansvarlig for å tilrettelegge og avvikle kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Flå kommune sitt valgstyre for perioden 2015-2019
Tor Egil Buøen
Kristin Gullingsrud
Karsten Ekeren
Merethe Elisabeth Høntorp Gandrud
Sigrid Ingeborg Gislerud

Valgstyrets adresse:
Valgstyret i Flå kommune
Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Fylkestingsvalget

Valg til Fylkestinget blir avholdt samtidig med valg til kommunestyret, og skal speile den nye fylkesinndelingen som trår i kraft fra 1. januar 2020.
 
Valget i 2019 skal avholdes som om grenseendringen allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og deling. Det betyr at innbyggere i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.
 
Du kan lese mer om valg til fylkestinget her:
Buskerud fylkeskommune: www.bfk.no
Viken fylkeskommune: www.viken2020.no