Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lydfiler fra kommunestyre

2021

23.06.2021

80-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

81-21 Partnerskapsavtale mellom Regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune

17.06.2021

Åpning og opprop - Kommunestyretmøte

63-21 Godkjenning av innkalling og saksliste

64-21 Meldinger til kommunestyret 17. juni 2021

65-21 Delegerte vedtak - Kommunestyret 17. juni 2021

66-21 Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

67-21 Barnehagerute for 2021/2022

68-21 Sats på Hallingdal - Regional omstilling

69-21 Valg av nytt styremedlem til Flå Sti og Sykkel AS

70-21 Søknad om forskuttering av spillemidler - bygging av nytt klubbhus

71-21 Søknad om næringstilskudd til boligprosjekt Tunnelen II - Nyte AS

72-21 Tertialrapport nr 1 2021

73-21 Søknad om økning av bomavgiften på Stavnsvegen

74-21 Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av avløpsanlegg

75-21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19 - 2

76-21 Detaljreguleringsplan øvre del av sykkelstiene 6 og 7 i Gulsvikfjellet

77-21 Kommuneplanens samfunnsdel - Utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

78-21 Detaljreguleringsplan for BFR39 Turufjell

79-21 Partnerskapsavtale mellom regionrådet for Hallingdal og Viken fylkeskommune

Protokoll - Kommunestyremøte

20.05.2021

Sakene 47/21-57/21 ble det ikke tatt opp på lydfiler fra, grunnet teknisk feil.

58-21 Årsmelding 2020 - Flå kommune

59-21 Rv7 - Vegpakke Hallingdal og strekningen Ørgenvika-Kittilsviken.            Bompengefinansiering - Prinsippvedtak

60-21 Utbedring kirkepallen

61-21 Klage på vetak, reguleringsendring hytteområde del av gbnr 18/2 Flatvollen

62-21 Reguleringsendring Vikberget syd, videre planarbeid

29.04.2021

Åpning og opprop - kommunestyremøte

32/21 Meldinger til kommunestyret 29. april 2021

33/21 Delegerte vedtak april 2021

34/21 Delegasjon til valgstyret - Oppnevning av stemmestyre

35/21 Valg av nye medlemmer til råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Saken utsettes til kommunestyremøte 20. mai 2021.

36/21 Valg av styrerepresentant med vara til Hallingdal Kraftnett Holding AS og Hallingdal Kraftnett AS

37/21 Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Enkeler Hytteliv AS

38/21 Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Michaela Akantisova

39/21 Søknad om midler tilforprosjekt - utvikling av uteområde Flåheimen

40/21 Udeling fra infrastukturfondet vår 2021

41/21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19

42/21 Endring av stillingsomfang Teknisk

43/21 Endring av fartsgrense Heivegen og Heimoen

44/21 Endring av delegeringsreglement for PBL §12-14 reguleringsendringer

45/21 Detaljreguleringsplan BFR9 Turufjell

46/21 Oppstart av kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 

Protokoll - kommunestyremøte

25.03.2021

Åpning og opprop - Kommunestyretmøtet

26-21 Delegerte vedtak mars 2021

27-21 Søknad om midlertidig lån til finansiering av bygging klubbhus

28-21 Barnevernvakt for Hallingdal Krisesenter - Samarbeidsavtale Hallingdal Krisesenter

29-21 Endring av selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon IKS - Økt låneramme

30/21 Mindre endring av reguleringsplan for hytteområde del av gnr 18 bnr 2 ved Flatvollen

31/21 Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19

Protokoll og avslutting  - Kommunestyret

 

25.02.2021

Åpning og inhabilitet - kommunestyre

Protokoll -kommunestyremøte

13-21 Meldinger til kommunestyret 25. februar 2021

14-21 Delegerte vedtak februar 2021

15-21 Søknad om fritak fra politiske verv

16-21 Søknad om fritak fra politiske verv

17-21 Søknad om fritak fra politisk verv i kontrollutvalget

18-21 Behov for desinfeksjonsutstyr i Flå kommune

19/21 Reglement for planutvalget

20/21 Plan 2020-2024 for eierskapskontroll

21/20 Plan 2020-2024 for forvaltningsrevisjon

22/21 Årsrapport 2020 for kontrollutvalget

23/21 Undersøkelse om oppfølging av aktivitetsplaner ved Flå skole

24/21 Søknad om endring av Flå kommunes medlemsbeløp til Flå Vekst

25-21 Reguleringsplan - breddeutvidelse Rv7 Ørgenvika/Lindelien

28.01.2021

Åpning og informasjon - kommunestyremøte

1-21 Meldinger til kommunestyret 28. januar 2021

2-21 Hallingdal forliksråd - valg av lekdommere og varamedlemmer

3-21 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS, datert 21.12.2020

4-21 Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå

5/21 Innkjøp desinfeksjonsrobot

6/21 Hallingdal Kraftnett AS (HKN) - Oppfølging av grunngitt spørsmål

7/21 Deltakelse i Digiviken - Flå

8/21 Reglement for politiske utvalg

9/21 Delegeringsreglement - Flå kommune

10/21 Dispensasjon fra rekkefølgekrav i områdereguleringsplan fro Gulsvikfjellet  forhold til utbedring av Veterkrysset mellom Rv 7 og Fv 2902

11/21 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Flå kommune

2020

3.12.2020

92-20 Meldinger til kommunestyret 3. desember 2020

93-20 Delegerte vedtak til kommunestyret 3. desember

94-20 Søknad om økonomisk støtte 2.halvår 2020

95-20 Søknad om fritak fra politiske verv

96-20 Søknad om fritak fra politiske verv i ungdomsrådet/Valg av nye medlemmer til ungdomsrådet

97-20 Adgang til å avholde politiske fjernmøter i Flå kommune

98-20 Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet

99-20 Rullering av beredskapsplan for Flå kommune 2020

100-20 Aksjonæravtale Vardar AS

101-20 Videreføring av investeringsposter og balanseposter 2021 - avsetning/bruk av fond i regnskapet 2020

102-20 Handlingsprogram og økonomiplan 2021-2024 med årsbudsjett 2021

103-20 Reguleringsplan for riksveg 7 Ørgenvika-Lindelien

104-20 Søknad om dispensasjon frå rekkefølgjekrav - Områdeplan Turufjell, Veg til Skarsdalen

105-20 Flå kommune - planstrategi 2020-2023

22.10.2020

80-20 Meldinger til kommunestyret 22. oktober 2020

81-20 Delegerte vedtak til kommunestyet 22. oktober 2020

82-20 Oppnevning av nye dyrevernnemnder i Mattilsynet, region øst for perioden 2021-2024

83-20 Felles forliksråd i Hallingdal

84-20 Valg av medlemmer/varamedlemmer til forliksråd perioden 01.01.2021-01.01.2025

85-20 Søknad om støtte til beiteregistrering - Norefjell-Reinsjøfjell villreinutvalg

86-20 Ekstraordinær næringsstøtte etter statlig krisepakke 2020

87-20 Etabering av Flå sti og sykkel AS

88-20 Tertialrapport nr 2 2020 - Flå kommune

89-20 Søknad om deling og konsesjon på erverv av fast eiendom, gbnr 23, bnr 2, 6, 8 og gbnr 22/6, Trøstheim Øvre

90-20 Søknad om deling av landbrukseiendom gbnr 29/1 og 29/2, Søre Gulsvik og Kårmo

91-20 Flå kommune sitt kjøp av tomter gbnr 24/95 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 23 første ledd.

24.09.2020

67-20 Meldinger til kommunestyret 24. september 2020

68-20 Delegerte vedtak til kommunestyret 24. september 2020

69-20 Endring av stedfortreder etter alkoholloven § 1-7c for skjenkebevilling - Thon Hotell Bjørneparken

70-20 Endring av stedfortreder etter alkoholloven § 1-7c for skjenkebevilling - Hallingporten Cafe og Bistro AS

71-20 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag

72-20 Nyvalg - Kontrollutvalget i Flå

73-20 Felles forliksråd i Hallingdal

74-20 Søknad om støtte til Gulsvikskogen skytebaneanlegg

75-20 Søknad om motroferdsel i utmark - ATV

76-20 Leie av kontorer i Flå Veksthus

77-20 Ny selskapsavtale for Viken kommunerevisjon IKS og valg av representanter til representantskapet

78-20 Detaljreguleringsplan for Høgevarde Høgfjellspark - Klage

79-20 Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell - krav om at planen bringes inn til departementet for avgjørelse

26.08.2020

63-20 Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP

64-20 Avslutning av låneopptak til investeringsprosjekter

65-20 Innlån i 2020 og finansiering av prosjekter

66-20 Retningslinjer og overordna føringer - Ekstraordinær næringstøtte etter statlig krisepakke 2020

18.06.2020

36-20 Meldinger til kommunestyret 18. juni 2020

37-20 Delegerte vedtak til kommunestyret 18. juni 2020

38-20 Borgarting Lagmannsrett - Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2024

39-20 Valg av særskilt utvalg av jordskiftemeddommere i perioden 2021-2025

40-20 Hallingdal Tingrett - Valg av meddommere for perioden 2021-2025

41-20 Valg av nytt medlem til styret i Hallingdal brann- og redning IKS

42-20 Valg av nytt varamedlem til styret i Hallingdal Renovasjon IKS

43-20 Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer 2020-2025

44-20 Forlengelse av salgsbevilling for perioden 2020-2025

45-20 Forlengelse av skjenkebevillinger for perioden 2020-2025

46-20 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Hallingporten Cafe &Bistro AS

47-20 Planleggingsdager - Flå barnehage 2020/2021

48-20 Godkjenning av selskapsavtale for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS

49-20 IKA Kongsberg - endring av selskapsavtale 2021

50-20 Søknad om støtte til idriftsetting av Søre Heie Apartment AS

51-20 Søknad om underskuddsgaranti til drift av Meteorittparken Gardnos, sesong 2020

52-20 Søknad om støtte til MS Kryllingen

53-20 Årsmelding 2019 - Flå kommune

54-20 Regnskap 2019 - Flå kommune

55-20 Tertialrapport nr 1 2020 - Flå kommune

56-20 Prinsippsak - flyktninger - status og eventuelt nye mottak

57-20 Søknad om fradeling av bolighus på eiendommen gbnr 21/2 - behandling etter jordlova

58-20 Søknad om fradeling av bolighus på eiendom gbnr 10/11 - behandling etter jordlova

59-20 Sertifisering av Flå kommune som bærekraftig kommune gjennom sertifiseringsordningen miljøfyrtårn

60-20 Detaljreguleringsplan for Høgevarde Fjellpark - Fjellandsbyen

61-20 Detaljreguleringsplan for området ABB3b-ABB10, Tunnelen II, Flå kommune

62-20 Sak unntatt offentlighet

Utdeling av miljøfyrtårn til Høgevarde AS

 

14.05.2020

25og 26/20 Meldinger og delegerte vedtak til kommunestyret 14. mai 2020

27-20 TV-aksjon 2020 - WWF

28-20 Nyvalg - politiske verv i Flå kommune

29-20 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2025

30-20 Tildeling av kulturmidler 2020

31-20 Fellingstillatelse og fellingsavgift for elg, hjort og rådyr 2020

32-20 Støtte til Tråkk’n Roll SA

33-20 Tilskudd til gjennomføring av tiltak i forbindelse med strategiplan Norefjellregionen 2030

34-20 Opprettelse av arbeidsgruppe vedrørende vurdering av leksefri skole og innføring av skolemåltid

23.04.2020

18-20 Meldinger til kommunestyret 23. april 2020

19-20 Delegerte vedtak til kommunestyret 23. april 2020

20-20 Kontrollutvalgets årsrapport 2019

21-20 Søknad om økonomisk støtte - Hallingdal Forsvarsforening

22-20 Utdeling fra infrastrukturfondet vår 2020

23-20 Midlertidig finansiering av gang- og sykkelveg Flå Østside

24-20 Fagmidler til jord - og skogbruket – overføring av oppgaver
          på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene

02.04.2020

11-20 Delegerte vedtak til kommunestyret 2. april 2020

12-20 Hallingdal Kraftnett AS - Endring av selskapsstruktur for å oppfylle lovpålagte krav

13-20 Samarbeid om innkrevjing av kommunale krav - felles innkrevjingskontor i Hallingdal

14-20 Delegert myndighet til felleskontoret for spredt vannområde i Hallingdal

15-20 Søknad om motorferdsel i utmark - Veneli 18

16-20 Søknad om motorferdsel i utmark 2020 - Strukturtelling Villrein

17-20 Tiltaksstrategi SMIL-midler Hallingdal 2020-2023

Orientering ved rådmann og ordfører vedrørende coronasituasjonen

20.02.2020

1-20 - Meldinger til kommunestyret 20. februar 2020

2-20 - Delegerte vedtak til kommunestyret 20. februar 2020

3-20 - Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Turutunet as

4-20 - Søknad om fornyelse av Vinmonopolet salgsbevilling

5-20 - Søknad om motorferdsel i utmark - Høgevarde AS 

6-20 - Søknad om etablererstøtte - MA2MA AS

7-20 - Søknad om støtte til kortfilm Aktlaus

8-20 - Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - endring reglement

9-20 - Vurdering av solcellepanel/anlegg som taktekking på hytter

10-20 - Reguleringsplan Rv7 Ørgenvika/Lindelien - Høring

Hverdagsrehabilitering

2019

05.12.2019

På grunn av teknisk feil ble det ikke lydfiler på sakene 99/19-103/19.

104-19 Nye varslingsrutiner i Flå kommune

105-19 Avvikling av Kommunenens opplæringskontor i Buskerud IKS og opprettelse av nytt opplæringskontor i offentlig sektor; OKViken

106-19 Etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte i Flå kommune

107-19 Valg av ungdomsråd

108-19 Søknad om etablering av nytt avløpsanlegg for 26 hytter på Øvre Kollen. Tillatelse til organisering som andelslag/samvirkeforetak (SA)

109-19 Oppretting av felles avløpskontor for spredt avløp og vannområde Hallingdal

110-19 Revidering av eiendomsskattevedtekter for sakkyndig nemnd i Flå kommune

111-19 Videreføring av investeringsposter og balanseposter 2020 - avsetning/bruk av fond i regnskapet 2019

112-19 Handlingsprogram og økonomiplan 2020-2023 med årsbudsjett 2020

113-19 Rullering av beredskapsplan for Flå kommune 2019

114-19 Ny kommunelov

115-19 Endring av selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon IKS - Økt låneramme

116-19 NOU 2019:16 - Skattlegging av vannkraftverk - Høringsuttalelse

117-19 Detaljreguleringsplan BFR7 og BFR38 i Turufjell

Utdeling av ny bok av Magne og Ola Akervold

24.10.2019

74-19 Meldinger til kommunestyret 24. oktober 2019

75-19 Delegerte vedtak til kommunestyret 24. oktober 2019

76-96/19 Valg av nemnder og utvalg

97-19 IKA-Kongsberg - endring av selskapsavtale 2020

98-19 Tertialrapport nr 2 2019 - Flå kommune

03.10.2019

På grunn av teknisk feil ble ikke konstituert møte i kommunestyret lagt ut på lydfil.

19.09.2019

56-19 Meldinger til kommunestyret 19. september 2019

57-19 Delegerte vedtak til kommunestyret 19. september 2019

58-19 "Gamle skogshytter og vassager i Flå" - Kostnader til trykking av bok

59-19 Søknad om endring av passeringsavgift for sameiet vegen Gulsvik-Volden

60-19 Utdeling fra infrastrukturfondet høst 2019

61-19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS

62-19 Økonomireglement - Flå kommune

63-19 Klage på avslag om fradeling av skogshusvære på gbnr 10/50 i Vassfaret

63-19 Høring av endringer i rovviltforvaltningen

20.06.2019

43-19 Meldinger til kommunestyret 20. juni 2019

44-19 Delegerte vedtak til kommunestyret 20. juni 2019

45-19 Søknad om økonomisk støtte 1. halvår 2019

46-19 Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020

47-19 Orientering om leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre.

48-19 Videreutvikling av Hallinghelse

49-19 Anmodning om budsjettøkning for tilsyn og kontroll

50-19 Tilleggsbevilgning - Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP

51-19 Tertialrapport nr 1 2019 - Flå kommune

52-19 Etablering av Viken kommunerevisjon IKS

53-19 Energi- og klimaplan for Flå kommune 2017-2021

54-19 Detaljreguleringsplan - Flå renseanlegg

23.05.2019

28-19 Meldinger til kommunestyret 23. mai 2019

29-19 Delegerte vedtak til kommunestyret 23. mai 2019

30-19 TV-aksjon 2019 - Care

31-19 Kulturmidler 2019

32-19 Endring i eierstruktur og styrer/stedfortreder - Hallingporten AS

33-19 Utvidelse av aksjekapitalen VINN AS Hallingdal

34-19 Enring av styrer og stedfortreder etter alkoolloven § 1-7C for skjenkebevilling - Thon Hotel Bjørneparken

35-19 Utdeling fra infrastrukturfondet vår 2019

36-19 Søknad om etablererstøtte - Sønsteby Foto

37-19 Søknad om støtte til prosjektet "Kulturarv Gulsvik"

38-19 Eierskapsmelding 2019 - Flå kommune

39-19 Årsmelding 2018 - Flå kommune

40-19 Regnskap 2018 - Flå kommune

41-19 Søknad om fradeling av hytte fra gnr/bnr 10/50 i Vassfaret

42/19 Fellingstillatelser og fellingsavgift for elg, hjort og rådyr 2019

21.03.2019

Lydfiler fra møtet i kommunestyret 21. mars er ikke lagt ut grunnet teknisk feil.

21.02.2019

1-19 Meldinger til kommunestyret 21. februar 2019

2-19 Delegerte vedtak til kommunestyret 21. februar 2019

3-19 Søknad om serveringsbevilling - serveringsvogn på hjul

4-19 Endring i bakenforliggende eierforhold av bevillingshaver - Flå Veiservice, Tiger AS

5-19 Endring i bakenforliggende eierstruktur av bevillingshaver - Mathuset Flå AS (KIWI Flå)

6-19 Søknad om motroferdsel i utmark fra Norefjell - Reinsjøfjell villreinutvalg

7-19 Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Rodegård Ingeriør AS

8-19 Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Reiersgår mur og flis

9-19 Eventuelt salg av bolig

10-19 Startlånsmidler til videre utlån

11-19 Revidert forskrifter for vann- og avløpsgebyrer i Flå kommune

12-19 Tannklinikken Rehabilitering 2019

13-19 Energi- og klimaplan for Flå kommune - Høring av forslag til plan

2018

6.12.2018

66-18 Meldinger til kommunestyret 6. desember 2018

67-18 Delegerte vedtak til kommunestyret 6. desember 2018

68-18 Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 med årsbudsjett 2019

69-18 Søknad om økonomisk støtte 2. halvår 2018

70-18 Søknad om fritak fra politiske verv i Flå kommune

71-18 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Cafe og restaurant Rumi AS

72-18 Preparering av lysløype - Kjøp av traktor

73-18 Søknad om kommunalt lån som etableringsstøtte

74-18 Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2019

75-18 Rullering av beredskapsplan for Flå kommune 2018

76-18 Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå 2018

77-18 Revidering av eiendomsskattevedtekter for sakkyndig nemnd i Flå kommune gjeldende fra og med 01.01.2019

78-18 Videreføring av investeringsposter og balanseposter 2019 - avsetning/bruk av fond i regnskapet 2018

79-18 Revidert branndokument

80-18 Sertifisering av Flå som bærekraftig reisemål

81-18 Organisering av NAV Hallingdal

25.10.2018

59-18 Meldinger til kommunestyret 25. oktober 2018

60-18 Delegerte vedtak til kommunestyret 25. oktober 2018

61-18 Søknd om tillatelse til motorferdsel i utmark

62-18 Reglement for Flå kommunes finans- og gjeldsforvaltning

63-18 Tertialrapport nr 2 2018 - Flå kommune

64-18 Revidert Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hallingdal 2018-2021

65-18 Videreføring av kommunehelsesamarbeidet (KHS)

20.09.2018

44-18 Meldinger til kommunestyret 20. september 2018

45-18 Delegerte vedtak til kommunestyret 20. september 2018

46-18 Søknad om støtte til nytt tak på Folkets hus, Gulsvik

47-18 Søknd om støtte til oppgradering av depoet - Flå Røde Kors Hjelpekorps

48-18 Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Flå Fjellsprenging AS

49-18 Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet - tømrer Morten Padderud

50-18 Søknad om støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Cafe og Restaurant Rumi AS

51-18 Utdeling fra infrastrukturfondet høsten 2018

52-18 Søknad om tilskudd til etablering av ny vannforsyning/brønnboring i Sæterstøkroken

53-18 Flå vannverk - ny reservevannkilde. Ekspropriering av rett til å foreta grunnundersøkelser

54-18 Høring - Selskapsstrategi for Kommunerevisjon IKS

55-18 Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP

56-18 Intensjonsavtale om interkommunalt legevaktsamarbeid i ny legevakt

57-18 Utbedring av låve på Grønvold

58-18 Detaljreguleringsplan for Bjørneparken Kjøpesenter

 

21.06.2018

28-18 Meldinger til kommunestyret 21. juni 2018

29-18 Delegerte vedtak til kommunestyret 21. juni 2018

30-18 Søknad om økonomisk støtte 1. halvår 2018

31-18 Tertialrapport nr 1 2018 - Flå kommune

32-18 Endring/overtagelse av drift for serverings- og skjenkebevilling for Jakt- og Fiskesenteret AS til  
Hallingdal Hotelldrift AS (Thon Hotel Bjørneparken)

33-18 Tildeling av kulturmidler 2018

34-18 Pan Innovasjon - Tilbud om kjøp av tjenester

35-18 Flå kirke - Søknad om tilskudd til vedlikehold/utbedring

36-18 Retningslinjer  for infrastrukturfond Flå kommune

37-18 Retningslinjer for garantifond kommunale/frivillige arrangement

38-18 Hallingdal Krisesenter - Vertskommunesamarbeid

39-18 Ivaretakelse av kommunens eierskap i Vestviken 110 IKS

40-18 Toalettanlegg i klokkerbolig

41-18 Risiko og sårbarhetsanalyse Flå kommune

42-18 Vedtak av nye vegnavn i Flå

43-18 Reguleringsplan for gang-/sykkelveg fra Flå st. til Heievegen

 

31.05.2018

11-18 Meldinger til kommunestyret 31. mai 2018

12-18 Delegerte vedtak til kommunestyret 31. mai 2018

13-18 Endring av styrer og stedfortreder etter Alkoholloven § 1-7c for skjenkebevilling -
          Thon Hotel Bjørneparken

14-18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

15-18 TV-aksjon 2018 - Kirkens Bymisjon

16-18 Tildeling av kulturmidler 2018

17-18 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med bygging

18-18 Fellingstillatelser og fellingsavgift for elg, hjort og rådyr 2018

19-18 Forvaltningsplan for hjortevilt - Flå kommune 2018-2021

20-18 Utvidelse av virkeområde for forurensingsforskriftens kapittel 1 - Nedgravde oljetanker

21-18 Valg av kontrollutvalgssekretariat

22-18 Plan for psykisk helsearbeid og rusarbeid i Flå kommune 2018-2021

23-18 Årsmelding 2017 - Flå kommune

24-18 Regnskap 2017 - Flå kommune

25-18 Innlån i 2018 og finansiering av prosjekter

26-18 Finansiering - oppgradering Flå skole

27-18 Detaljreguleringsplan masseuttak ved Sprentjern - gbnr 10/352 - Turufjell

22.03.2018

7-18 Meldinger til kommunestyret 22. mars 2018

8-18 Delegerte vedtak til kommunestyret 22. mars 2018

9-18 Startlånsmidler til videre utlån

10-18 Reglement for politiske utvalg og delegeringsreglement

22.02.2018

1-18 Meldinger til kommunestyret 22. februar 2018

2-18 Delegerte vedtak til kommunestyret 22. februar 2018

3-18 Vestviken IKS - Endring i selskapsavtalen fra 01.01.18

4-18 Omorganisering helse og omsorg og NAV

5-18 Strategisk næringsplan

6-18 Detaljreguleringsplan - omlegging av Heivegen

2017

7.12.2017

78-17 Meldinger til kommunestyret 7. desember 2017

79-17 Delegerte vedtak til kommunestyret 7. desember 2017

80-17 Søknader om økonomisk støtte 2. halvår 2017

81-17 Kommunalt tilsyn med stedlig salg av tobakksvarer mv. fra 01.01.2018

82-17 Oppnevning av ny styrer for salgsbevilling - KIWI 209 Flå

83-17 Endringer av selskapsavtale 2018 - IKA Kongsberg

84-17 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark

85-17 Reglement for kommunale vielser i Flå kommune

86-17 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018

87-17 Flytting av feriestengte uker fra ukene 28-29-30 til ukene 29-30-31 - Flå Barnehage

88-17 Enringer i vedtekter og betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO)

89-17 Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå 2017

90-17 Brannsamarbeid i Hallingdal - Flå kommune inn i Hallingdal Brann- og Redningstjeneste IKS

91-17 Trafikksikkerhetsplan Flå kommune 2018-2022

92-17 Rullering av beredskapsplan for Flå kommune 2018

93-17 Videreføring av investeringsposter og balanseposter til 2018 - avsetning/bruk av fond i regnskapet 2017

94-17 Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 med årsbudsjett 2018

95-17 Etablering av nytt avløpsanlegg for 47 hytter i Viki. Tillatelse til organisering som andelslag/samvirkeforetak (SA)

96-17 Detaljregulering av området Kollen gbnr 18/19 m.fl. - Øvre Kollen

26.10.2017

67-17 Meldinger til kommunestyret 26. oktober 2017

68-17 Delegerte vedtak til kommunestyret 26. oktober 2017

69-17 Tertialrapport nr 2 - 2017

70-17 Søknad om økning av bompenger for Skarsdalsvegen i vinterhalvåret

71-17 Innlån i 2017 og finansiering av prosjekter

72-17 Gatelys til Tunnelen II - Tilleggsbevilgning

73-17 Ombygging av brannstasjon etter pålegg fra Arbeidstilsynet - Tilleggsbevilgning

74-17 Mulig etablering av Tuftepark

75-17 Revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Flå kommune 2017-2020

76-17 Områdereguleringsplan Turufjell - klage på kommunestyrets vedtak

17.08.2017

57-17 Områdereguleringsplan Turufjell - Kommunestyrets sluttbehandling

22.06.2017

45-17 Meldinger til kommunestyret 22. juni 2017

46-17 Delegerte vedtak til kommunestyret 22. juni 2017

47-17 Søknad om økonomisk støtte 1. halvår 2017

48-17 Søknad om serveringsbevilling - Shell Flå

49-17 Fellingstillatelse og fellingsavgift for elg, hjort og rådyr 2017

50-17 Forskrift om tildeling av lagntidsopphold i sykehjem i Flå kommune

51-17 Søknad om støtte til opprettelse av stilling i idrettslaget

52-17 Klokkerbolig - Utvendig istandsetting

53-17 Organisering av NAV kontorene i Hallingdal

54-17 Tertialrapport nr 1 2017 - Flå kommune

55-17 Utsatt sak: Revidert Smitteplan, Flå kommune 2017

56-17 Detaljregulering for del av Reinsjøfjell hytteområde - gbnr 18/176 m.fl. i Flå kommune

 

18.05.2017

31-17 Meldinger til kommunestyret 18. mai 2017

32-17 Delegerte vedtak til kommunestyret 18. mai 2017

33-17 Oppnevning av ny styret etter alkoholloven § 1-7C for skjenkebevilling - Jakt- og Fiskesenteret AS, Flå

34-17 TV-aksjon 2017 - INICEF

35-17 Delegasjon til valgstyret - oppneving av stemmestyrer

36-17 Planleggingsdager barnehagehåret 2017/2018

37-17 Utsettelse av årsmøte for frivilligsentralen

38-17 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Høgevarde AS

39-17 Tildeling av kulturmidler 2017

40-17 Fastsetting av planprogram for revidering av energi- og klimaplan for Flå kommune 2017-2021

41-17 Revidert smittevernsplan, Flå kommune 2017

42-17 Årsmelding 2016 - Flå kommune

43-17 Regnskap 2016 - Flå kommune

44-17 Detaljreguleringsplan for HV15 i Vardefjell - Høgevarde

 

28.03.2017

18-17 Meldinger til kommunestyret 28. mars 2017

19-17 Delegerte vedtak til kommunestyret 28. mars 2017

20-17 Søknad om serveringsbevilling - matvogn

21-17 Hallingporten AS - Endring av eiere og styrer/stedfortreder for perioden 2016-2020

22-17 Hallingporten AS - Søknad om salgsbevillingfor perioden 2016-2020

23-17 Eiendomsskatt - valg av verdsettelsemåte

24-17 Opprettelse av sakkyndig eiendomsskattenemnd og klagenemnd

25-17 Eiendomsskatt - Eiendomssskattevedtekter sakkyndig nemnd

26-17 Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell - valg av medlem til styringsgruppe

27-17 Salg av eiendom gbnr 11/53 Elvemo

28-17 Endring av takst- og rabattsystemet for bompengefinansiering av Rv 7 Sokna-Ørgenvika

29-17 Detaljregulering for områdene B24-B26 (Sauvallia) i reguleringsplan for Høgevarde HV3, del av gbnr 28/1m 28/69 og 30/18 m.fl. i Flå kommune

30-17 Kommunedelplan for Gulsvik - Sluttbehandling

 

23.02.2017

1-17 Meldinger til kommunestyret 23. februar 2017

2-17 Delegerte vedtak til kommunestyret 23. februar 2017

3-17 Rullering av plan for tverrfaglig samarbeid i Flå kommune 2017-2020 - vedrørende barn og unge

4-17 Lavterskelarbeid og aktivitetstiltak - fra prosjekt til ordinær drift

5-17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - valg av leder til utvalget

6-17 Søknad om fritak fra politiske verv i Flå kommune

7-17 Skolerute skoleåret 2017/2018

8-17 Prinsippsakbrannsamarbeid i Hallingdal

9-17 Lokal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

10-17 Revidering av energi og klimaplan for Flå kommune - oppstart og godkjenning av planprogram

11-17 Fastsetting av planprogram for revidering av kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

12-17 Ny barnehage - plassering

13-17 Kjøp av boliger

14-17 Kommunedelplan for Gulsvik. Anmodning om megling i forbindelse med Vegvesenets innsigelse

15-17 Områdereguleringsplan for Turufjell - delegering av myndighet for utlegging til offentlig høring

16-17 Detaljreguleringsplan for området Eitjernhaugen i reguleringsplanen for Høgevarde HV4-HV5, gbnr 29/75 og 29/5 m.fl.

17-17 Reguleringsplan Hallingportenområdet. Spørsmål om å sette igang ny prosess

2016

15.12.2016

107-16 Meldinger til kommunestyret 15. desember 2016

108-16 Delegerte vedtak - kommunestyret 15. desember 2016

109-16 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017

110-16 Rullering av Beredskapsplan for Flå kommune 2016

111-16 Flå kommune - planstrategi 2016-2019

112-16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 med årsbudsjett for 2017

113-16 Delegeringsreglement og reglement for politiske utvalg

01.12.2016

94-16 Meldinger til kommunestyret 1. desember 2016

95-16 Delegerte vedtak - kommunestyret 1. desember 2016

96-16 Søknad om økonomisk støtte 2. halvår 2016

97-16 Søknad om fritak fra verv som leder av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

98-16 Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Flå Byggeservice v/Alexander Ness

99-16 Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til 2017 - avsetning/bruk av fond i regnskapet 2016

100-16 Tilstandsrapport for grunnskolen i Flå 2016

101-16 Etablering av frivillighetssentral

102-16 Omlegging av renovasjonsordningen. Områdevurdering

103-16 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) rv 7 og rv 52 Gol-Voss

104-16 Høring - Forslag til effektivisering av lokal struktur - Nærpolitireformen i Sør-Øst politidistrikt

105-16 Rentemiddelbudsjett 2017

106-16 Forslag til detaljreguleringsplan for perkering P2, Høgevarde Fjellpark

27.10.2016

Fremleggelse av handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 med årsbudsjett 2017

Sak 79-16 Meldinger til kommunestyret 27. oktober 2016

Sak 80-16 Delegerte vedtak - kommunestyret 27. oktober 2016

Sak 81-16 Søknad om motorferdsel i utmark - Amund E. Gulsvik

Sak 82-16 Søknad om motorferdsel i utmark - Høgevarde AS

Sak 83-16 Søknad om godkjenning av bomavgift på Solheimsvegen

Sak 84-16 Oppnevning av dyrevernnemnder for perioden 2017-2020 - forslag til kandidat

Sak 85-16 Strategisk næringsplan

Sak 86-16 Forvaltningsrapport vedrørende den interkommunale barneverntjenesten i Hallingdal

Sak 87-16 Forvaltningsrevisjon vedrørende PP-tjenesten i Nedre Hallingdal

Sak 88-16 Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2020

Sak 89-16 Søknad om tilskudd/lån - overbygd trapbane med flomlys på Flå skytebane

Sak 90-16 Kjøp av brukt brannbil

Sak 91-16 Tertialrapport nr 2 - 2016 - Flå kommune

Sak 92-16 FIG-lager for alle Hallingdalskommunene lokalisert på Torpomoen

Sak 93-16 Høringsuttalelse - Regional planstrategi for Buskerud 2017-2020

 

22.9.2016

Sak 65 og 66 -16 Meldinger og delegerte vedtak til kommunestyret 22. september 2016

Sak 67-16 Søknad om motorferdsel i utmark - Hans H. Gulsvik

Sak 68-16 Søknad om motorferdsel i utmark - Håkon Elvevoll

Sak 69-16 Søknad om motorferdsel i utmark - Stein Amund Gulsvik

Sak 70-16 Søknad om motorferdsel i utmark - Øvre Reinsjøfjell Hytteforening

Sak 71-16 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Tollefsrudfjellet og omegn skiløypelag

Sak 72-16 Søknad om støtte - Innovasjonsløft Hallingdal

Sak 73-16 Strategisk næringsplan - Flå kommune

Sak 74-16 Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse KLP

Sak 75-16 Utbedring av fordelerskap Flåheimen - tilleggsbevilgning

Sak 76-16 Asfaltering veg til Tunnelen II - Omdisponering av investeringsmidler

Sak 77-16 Detaljregulering for Grøslandsmoen, gbnr 21/1 og 21/7 m.fl. i Flå kommune. Kommunestyrets sluttbehandling.

Sak 78-16 Fastsetting av planprogram for områderegulering Turufjell

 

23.6.2016

Sak 44-16 Meldinger - kommunestyret 23. juni 2016

Sak 45-16 Delegerte vedtak - kommunestyret 23. juni 2016

Sak 46- 16 Søknad om økonomisk støtte 1. halvår 2016

Sak 47-16 Borgarting Lagmannsrett - Valg av meddommere for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020

Sak 48-16 Valg av særskilt utvalg av jordskiftemeddommere i perioden 2017-2020

Sak 49-16 Hallingdal Tingrett - valg av meddommere for perioden 2017-2020

Sak 50-16 Valg av forliksråd for perioden 2017-2020

Sak 51-16 Valg av medlemmer til utvalg av faste møtefullmektiger i forliksrådet for perioden 2017-2020

Sak 52-16 Forlengelse av salgsbevillinger for perioden 2016-2020

Sak 53-16 Forlengelse av skjenkebevillinger for perioden 2016-2020

Sak 54-16 Budsjettendringer - integreringstjenesten

Sak 55-16 Tilbygg Flåheimen. Tilleggsbevilgning

Sak 56-16 Tertialrapport nr 1 2016 - Flå kommune

Sak 57-16 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hallingdal 2016-2019

Sak 58-16 Fellingstillatelse og fellingsavgift for elg, hjort og rådyr 2016

Sak 59-16 Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

Sak 60-16 Hovedplan veibelysnign 2015-2027

Sak 61-16 Revidering av avfallsplan 2015-2019

Sak 62-16 Kommunereformen - endelig vedtak

Sak 63-16 Søknad fra Småkraft AS om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til bygging av Grøsland kraftverk

26.5.2016

26-16 Meldinger til kommunestyret 26. mai 2016

27-16 Delegerte vedtak - kommunestyret 26. mai 2016

28-16 TV-aksjon - Røde Kors "Sammen får vi hjelpen helt frem"

29-16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - Fastsetting av valgdag

30-16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2017-2020

31-16 Endring av vedtekter - Flå barnehage

32-16 Utleie og depositum for boliger til vanskeligstilte

33-16 Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Holistisk behandling Nano

34-16 Selskapsavtale for IKA Kongsberg - endringer

35-16 Endringer i selskapsavtalen for Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks

36-16 Tildeling av kulturmidler 2016

37-16 Årsmelding 2015 - Flå kommune

38-16 Regnskap 2015 - Flå kommune

39-16 Etablering av nytt privat vann- og avløpsanlegg for 32 hytter i reg.planen for Trøgaset. Tillatelse til organisering som andelslag/samvirkeforetak (SA)

40-16 Detaljreguleringsplan for ny Austvoll bru - kommunestyrets sluttbehandling

41-16 Kommuneplanens arealdel. Rullering av utmarksdelen for Flå. Fylkesutvalgets innsigelse

42-16 Områderegulering Turufjell - Område H710_5 Turufjell

43-16 Valg av medlem/varamedlem til styret i Hallingdal Renovasjon

20.4.2016

25-16 Kommuneplanens arealdel. Rullering av utmarksdelen for Flå. Kommunestyrets sluttbehanding

17.3.2016

16-16 Meldinger til kommunestyret 17. mars 2016

17-16 Delegerte vedtak - Kommunestyret 17. mars 2016

18-16 Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark i forbindelse med befaring

19-16 Søknad om motorferdsel i utmark - Sten Tore Bakken

20-16 Antall styremedlemmer i legat til beste for verdige trengende i Flå kommune

21-16 Detaljregulering for området N1 i reguleringsplan for Høgevarde HV1 (Brennåsen), del av gbnr 28/1 i Flå kommune. Kommunestyrets sluttbehandling

22-16 Detaljregulering for Dollhus Fjelltak (M1), gbnr 28/1 i Flå kommune - sluttbehandling

23-16 Detaljregulering for Mellomseter Fjelltak (M2), gbnr 29/1, 29/5, 30/1 m.fl. i Flå kommune. Kommunestyrets sluttbehandling

24-16 Kjøp av leiligheter i Sørgardsvegen 15 og 17 - Unntatt etter offentlighetsloven § 23 første ledd

 

18.2.2016

3-16 Meldinger til kommunestyret 18. februar 2016

4-16 Delegerte vedtak - kommunestyret 18. februar 2016

5-16 Søknad om endring av bevillingshaver Tiger AS, Flå Veiservice - Søknad om ny serveringsbevilling

6-16 Revidering av alkoholpolitiske retningslinjer 2016-2020 - Forlengelse av bevillingsperioden

7-16 Skolerute 2016/2017

8-16 Forslag til endringer av vedtekter SFO

9-16 Planleggingsdager barnehageåret 2016/2017

10-16 Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Flå Fotklinikk

11-16 Søknad om endring av bomavgift på Tollefsrudsetervegen

12-16 Tiltaksstrategi for skobruket og fordeling av tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

13-16 Vinn AS Hallingdal - enring av vedtekter/aksjonæravtale

14-16 Høringssvar fra Flå kommune - nytt intntektssystem

15-16 Kommunereform - status - videre arbeid

16-16 Forslag til kommuneplanens arealdel for Flå kommune 2015-2027. Utlegging til ny 2. gangs off. ettersyn

7.1.2016

1-16 Delegerte vedtak - kommunestyret 7. januar 2016

2-16 Forslag til kommuneplanens arealdel for Flå kommune 2015-2027. Utlegging til 2. gangs off. ettersyn

Orienteringssak

2015

3.12.2015

120-15 Meldinger til kommunestyret 3. desember 2015

121-15 Delegerte vedtak - kommunestyret 3. desember 2015

122-15 Oppnevning av ny stedfortreder for skjenkebevilling etter
Alkoholloven § 1-7c - Thon Hotel Bjørneparken

123-15 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet 2016

124-15 Anmodning om bosetting av flyktninger

125-15 Kommunerevisjonen IKS - Endring av selskapsavtalen

126-15 Søknad om tillatelse for motorferdsel i utmark, Hallingporten

127-15 Tiltaksstrategi SMIL-midler Hallingdal 2016-2019

128-15 Rentemiddelbudsjett 2016

129-15 Videreføring av prosjektperioden for vannområder Hallingdal,
2016-2021

130-15 Nytt driftsovervåkningssystem for VA

131-15 Søknad om tilskudd til privat vannforsyning - gbnr 28/7

132-15 Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til
2016-2019 med årsbudsjett for 2016

133-15 Flå kommune - handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019
med årsbudsjett for 2016

134-15 Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Rodegård Interiør

135-15 Kjøp og salg av areal på Elvemo/Næringsstøtte

136-15 Rullering av beredskapsplan for Flå kommune

137-15 Evaluering av Hallingdal barneverntjeneste

138-15 Kommunestyrets sluttbehandling: Detaljregulering for området
Høgevarde HV6b-Fyrisjø

 

28.10.2015

89-15 Meldinger til kommunestyret 28. oktober 2015

90-15 Delegerte vedtak - kommunestyret 28. oktober 2015

91-115/15 Valg av nemnder, råd og utvalg for kommunestyreperioden 2015-2019

116-15 Søknad om fritak fra politiske verv i perioden oktober 2015 til og med mai 2016

117-15 Endring av bevillingshaver MCDonalds Flå

118-15 Klage i fbm. overtakelse av renseanlegg I1 for hyttefelt H12, Damtjernhallin

119-15 Tertialrapport nr 2 2015 - Flå kommune

24.09.2015

70-15 Meldinger til kommunestyret 24. september 2015

71-15 Delegerte vedtak - kommunestyret 24. september 2015

72-15 Søknad om forhøyelse av festeavgiftene på Flå kirkegård

73-15 Søknad om tilleggsbevilgning - Flå menighetsråd

74-15 Selskapskontroll - Retura Val-Hall AS

75-15 Vinn AS Hallingdal - Endring av vedtekter/aksjonæravtale

76-15 Klage fra Hans Hermansen på kommunestyrets vedtak i sak 68/15 vedrørende organisering og drift av VA-anlegg på Høgevarde

77-15 Klage fra Høgevarde Vel på kommunestyrets vedtak i sak 63/15 vedrørende organisering og drift av VA-anlegg på Høgevarde

78-15 Klage fra Høgevarde Vel på kommunestyrets reguleringsvedtak i sak 64/15 - detaljreguleringsplan for HV3-b, Fjellseterhaugen

02.07.2015

65-15 Delegerte vedtak - kommunestyret 2. juli 2015

66-15 Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP

67-15 Kjøp av Flå Menighetshus

68-15 Klage fra Hans Hermansen på kommunestyrets vedtak den 4. desember 2014, sak 80/14 vedrørende godkjenning av vann- og avløpsanlegg, organisering, drifts- og eierforhold i Høgevarde

69-15 Forslag til kommuneplanens arealdel for Flå kommune 2015-2027- Utlegging til offentlig ettersyn

PS! På grunn av strømbrudd er ikke siste sak (69-15) fullstendig.

 

18.06.2015

54/15 Meldinger til kommunestyret 18. juni 2015

55/15 Delegerte vedtak - kommunestyret 18. juni 2015

56/15 Søknad om økonomisk støtte 1. halvår 2015

57/15 Søknad om serverings- og skjenkebevilling - Hallingporten AS

58/15 Fellingstillatelse og fellingsavgift for elg, hjort og rådyr 2015

59/15 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

60/15 Kjøp av kirkegårdsgraver

61/15 Ny vannkilde Gulsvik vannverk. Klausulering

62/15 Hovedplan vann, avløp og miljø 2015-2020

63/15 Klage fra Høgevarde Vel på kommunestyrets vedtak den 4.12.2014, sak 80/14 vedrørende godkjenning av vann- og avløpsanlegg - organisering, drifts- og eierforhold på Høgevarde

64/15 Detaljreguleringsplan for Høgevarde HV3b - Fjellseterhaugen. Kommunestyrets sluttbehandling

 

28.05.2015

41/15 Meldinger til kommunestyret 28. mai 2015

42/15 Delegerte vedtak - kommunestyret 28. mai 2015

43/15 Godkjenning av ny daglig leder for serveringsbevilling etter serveringsloven § 4

44/15 TV-aksjon 2015, NRK Rengskogfondet - oppnevning av kommunekomitee

45/15 Utbygging av sykehjemsplasser på Flåheimen. Valg av entreprenør og finansiering

46/15 Oppgradering av Flatsjøvegen med fast dekke

47/15 Årsmelding 2014 - Flå kommune

48/15 Regnskap 2014 - Flå kommune

49/15 Tertialrapport nr 1 2015 - Flå kommune

50/15 Mindre endringer av rekkefølgebestemmelse for områdereguleringsplan Gulsvikfjellet

51/15 Planprogram for detaljregulering av Grøslandmoen - kommunestyrets fastsetting av planprogram

52/15 Detaljregulering av byggeområdet ABB 2 i områdeplan for Tunnelen II - kommunestyrets sluttbehandling

53/15 Utviklingsprogrammet for byregioner, gjennomgang av samfunnsanalyse Hallingdal og søknad fase 2

30.04.2015

På grunn av teknisk feil finnes det ikke lydfiler for kommunestyremøte den 30. april 2015.

26.03.2015

13/15 Meldinger til kommunestyret 26. mars 2015

14/15 Delegerte vedtak - kommunestyret 26. mars 2015

15/15 Delegasjon til valgstyret - oppnevning av stemmestyrer

16/15 Forskuttering av Austvoll bru

17/15 Ny vannkilde Gulsvik vannverk

18/15 Hovedplan Vann, Avløp og Miljø 2015-2020

19.02.2015

På grunn av teknisk feil finnes det ikke lydfiler for kommunestyremøte den 19. februar 2015.

2014

20.02.2014

1/4  Meldinger til kommunestyret 20. februar 2014

2/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 20. februar 2014

3/14 Innkjøp av LIFEPAC 15 til legekontor

4/14 Planleggingsdager barnehageåret 2014/2015

5/14 Skolerute 2014/2015

6/14 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper

7/14 Konsolidering av museene i Buskerud - samarbeidsavtale

8/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

9/14 Støtte til oppstart av drosjevirksomhet i Flå kommune

10/14 Søknad om midler til forprosjekt for bygging av energi- og klimapark og isbjørnanlegg

11/14 Hallingdal Kraftnett AS - Endring av selskapsavtaler pkt. 5

12/14 Etablering av nytt privat vann- og avløpsanlegg for 140 hytter i reg.planen for Solheimseter.
Tillatelse til organisering som andelslag

13/14 Vegen Tunnelen - Suserudbekken. Valg av dekketype

14/14 Etablering av nærings- og reiselivsselskap i Flå kommune

24.04.2014

16/14 Meldinger til kommunestyret 24. april 2014

17/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 24. april  2014

18/14 Årsbudsjett 2014 - Flå kommune. Korrigering av gebyrregulativ

19/14 Disponering av investeringsmidler

20/14 Startlånsmidler til videre utlån

21/14 Utviklingsprogram for byregioner, fase 1

22/14 IKT samarbeid i Hallingdal

23/14 Legevaktsamarbeid

28.05.2014

24/14 Meldinger til kommunestyret 28. mai 2014

25/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 28. mai 2014

26/14 Oppnevning av ny styrer og stedfortreder for skjenkebevilling etter alkohollovens § 1-7c - Thon Hotel Bjørneparken

27/14 Oppnevning av ny styrer og stedfortreder for skjenkebevilling etter alkohollovens § 1-7c - Jakt- og Fiskesenteret AS, Flå

28/14 TV-askjon 2014 - Kirkens nødhjelp "Vann forandrer alt"

29/14 Ny organisering av skoledagen fra og med skoleåret 2014/2015

30/14 Budsjettendring enhet helse

31/14 Fellingstillatelse og fellingsavgift for elg, hjort og rådyr 2014

32/14 Registrering og tilsyn av oljetanker - Fastsetting av virkeområde

33/14 Søknad om kulturmidler 2014

34/14 Tertialrapport nr 1 2014 - Flå kommune

35/14 Kommuneplanens araldel - forslag til planprogram for rullering av utmarksdelen for Flå

36/14 Høringsuttalelse: Småkraft as - Søknad om tillatelse til å bygge Øre Grøslandselva kraftverk og Nedre Grøslandselva kraftverk i Flå kommune

19.06.2014

37/14 Meldinger til kommunestyret 19. juni 2014

38/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 19. juni 2014

39/14 Søknad om økonomisk støtte 1. halvår 2014

40/14 Kjøp av gulvvaskemaskin til flerbrukshall

41/14 Selskapsavtale IKA Kongsberg - endringer

42/14 Overtagelse av drift for servering- og skjenkebevilling i Vassfaret Bjørnepark - Hallingdal Hotelldrift AS (Thon Hotell Bjørneparken)

43/14 Lovframlegg om statleg godkjenning av kommunale låneopptak - høringsuttalelse fra Flå kommune

44/14 Rusmiddelpolitisk handlingsplan Hallingdal - Lokale tiltak Flå

45/14 Forslag til vegnavn i Flå kommune

46/14 Årsmelding 2013 - Flå kommune

47/14 Regnskap 2013 - Flå kommune

48/14 Støtte til oppstart av næringsvirksomhet - Seterstøen Bygg AS

18.09.2014

49/14 Meldinger til kommunestyret 18. september 2014

50/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 18. september 2014

51/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - Fastsetting av valgdag

52/14 Søknad om tilskudd til fiskeundersøkelse i Hallingdalselva

53/14 Søknad om opptak av lån i eierkommunene - Visit Hallingdal AS

54/14 Søknad om støtte til næringsutvikling - Grøslandmoen AS

55/14 Flå kommune - handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018

56/14 Budjsettendring enhet helse

57/14 Tilleggsbevilgning - egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse - KLP

58/14 Tertialrapport nr 2-2014 - Flå kommune

59/14 Revidert områdereguleringsplan for Tunnelen 2 - kommunestyrets sluttbehandling

23.10.2015

60/14 Meldinger til kommunestyret 23. oktober 2014

61/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 23. oktober 2014

62/14 Videreføring av vannområder i Hallingdal

63/14 Ny vannkilde Gulsvik Vannverk

64/14 Renseanlegg 1 for hyttefelt H11 og H12 i Damtjernhallin. Tillatelse til organisering som andelslag og overføring av utslippstillatelse.

65/14 Renseanlegg 2 for hyttefelt H22 i Damtjernhallin. Tillatelse til organisering som andelslag og overføring av utslippstillatelse.

66/14 Felles kirkelig fellesråd for Nes og Flå - anbefaling fra kommunestyret

67/14 Forpliktende, felles samhandlingstiltak i Hallingdal med bakgrunn i Samhandlingsreformen og Hallingdal Lokalmedisinske Tjenester

68/14 Rentemiddelbudsjett 2015

04.12.2014

69/14 Meldinger til kommunestyret den 4. desember 2014

70/14 Delegerte vedtak - kommunestyret 4. desember 2014

71/14 Søknad om økonomisk støtte 2. halvår 2014

72/14 Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivietet 2015

73/14 Revidert Plan for helsemessig og sosial beredskap Flå kommune 2014

74/14 Utbygging av sykehjemsplasser på Flåheimen

75/14 Revidert samarbeidsavtale om Hallingdal Barneverntjeneste

76/14 Tilstandsrapport for grunnskolen 2013-2014

77/14 Ny plan for overgang mellom barnehage og skole i Flå kommune

78/14 Søknad om tilskudd til privat vannforsyning - gbnr 20/1

79/14 Høring: Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

80/14 Søknad fra Høgevarde AS om godkjenning av vann- og avløpsanlegg - organisering, drifts- og eierforhold

81/14 Fastsetting av planprogram for kommuneplanens arealdel - Flå kommune

82/14 ROS analyse Flå kommune - oppstartsarbeid med ny helhetlig ROS

83/14 Rullering av Beredskapsplan for Flå kommune

84/14 Kommunereform -Lokale og regionale prosesser - KS sin medvirkning

85/14 Reglement for Flå kommune finansforvaltning (finansreglement)

86/14 Videreføring av investeringsprosjekter og balanseposter til 2015

87/14 Budsjettendringer - bruk og avsetning til fond i 2014

88/14 Flå kommune - årsbudsjett 2015