Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Høring av forslag til mindre endring av reguleringsplan for HV 15 Vardefjell i Gulsvikfjellet

Reguleringsplanen for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet ble vedtatt 18.5.2017. I forbindelse med en rutinemessig gjennomgang har Flå kommune oppdaget noen feil i de vedtatte planbestemmelsene i detaljreguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet.

Det er i hovedsak mindre detaljer for utforming av bygg og enkelte presiseringer som blant annet samsvarer med andre reguleringsplaner i Gulsvikfjellet. Det er ikke gjort endringer i hvilke tomter der det tillates to etasjer. Det er heller ikke gjort endringer i plankartet.

Vedtak om begrenset høring av forslag til mindre endring av reguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet med vedlegg

I delegert vedtak 17.10.2018 vedtar Flå kommune å legge forslag til mindre endring av reguleringsplan for HV15 Vardefjell i Gulsvikfjellet, planid: 615_2015011, ut til begrenset høring. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens §12-14. Høringsfristen var 20.november 2018. Planen er nå under behandling.

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre

Flå kommunestyre har i møte den 21.9.2018, sak 58/18, vedtatt Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Bjørneparken kjøpesenter, gnr/bnr 24/33 m.fl i Flå kommune.

Planområdet ligger i Flå sentrum og er på ca. 47 daa. Reguleringsplanen ligger innenfor kommunedelplan for Flå tettsted. Vedtatt plan åpner for en utvidelse av eksisterende kjøpesenter med tilhørende parkeringsarealer og manøvreringsarealer. Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 23.400 m². Av dette utgjør parkeringsarealet ca 7.000 m2 slik at kjøpesenteret tillates utvidet fra dagens ca 10.000 m2 til ca 16.400 m2 BRA.  

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Vedtatt plankart 

Høringsfristen var 22. oktober 2018. Planen er nå under behandling.

Offentlig høring: detaljreguleringsplan for Bjørneparken Kjøpesenter, gbnr: 24/33 m.fl Flå kommune

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 4.7.2018, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Bjørneparken Kjøpesenter, gbnr: 24/33 m.fl til offentlig høring.

Reguleringsarbeidet for Bjørneparken kjøpesenter startet opp vinteren 2018. Det bla avholdt oppstartsmøte med Flå kommune den 23.1.2018. Varsel om oppstart ble sendt naboer og offentlige instanser 26.1.2018 og varslet med annonse i Hallingdølen 30.1.2018. Frist for merknader var 21.2.2018.

Planforslaget er utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter AS v/ Per Henrik Svalastog, på vegne av Thon Eiendom.

Bakgrunnen for reguleringsforslaget er at Thon Eiendom ønsker å utvide eksisterende kjøpesenter med tilhørende parkeringsarealer og nødvendige manøvreringsarealer. Tilstøtende ubebygde arealer i sør og areal for drive-thru i nordøst slås derfor sammen med eksisterende reguleringsplan for Bjørneparken kjøpesenter til en samlet regulering. Det planlegges ingen endringer av eksisterende bebyggelse eller avkjøringsforhold, ny bebyggelse kommer kun i sør, resterende bebyggelse opprettholdes.

Planområdet ligger i Flå sentrum og er på ca. 48 daa. Det er avgrenset delvis av elveområde og delvis av jordbruksland i nordøst, boliger i nordvest og sørøst og av landbruksområder i sørvest. I 2010 ble eksisterende kjøpesenter og hotell etablert med nytt kjøremønster, parkeringsplasser og varelevering i sørøst. I nyere tid er området utviklet med etablering av frittstående drive-thru, en bensinstasjon for Shell og et toalettanlegg og fjernvarmesentral tilstøtende eksisterende senter på sørvestsiden. Arealet som skal huse utvidelsen av eksisterende kjøpesenter er stort sett ubrukt og ikke dyrket.

Planområdet ligger innenfor Kommunedelplan for Flå tettsted 2009-2021. For Vikjordet (Felt Fe1) og Vassfartunet (Felt Fe2) gjelder: det skal videreføres og utvikles en blanding av forretninger, kontorer, hotell, overnatting serveringssteder, generell service og boliger. Det kan også anlegges virksomhet i disse områdene av mer allmennyttig karakter, som kulturvirksomhet, fjernvarmesentral eller lignende. Ny plan vil erstatte deler av Flå senter og rundkjøring PlanID 2009001, 08.10.2009. Reguleringsplan gjelder foran kommunedelplan for Flå tettsted.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Høringsfristen var 5. september 2018. Planen er nå under behandling.

Varsel - om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Gulsvik Hallingporten i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Rickfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no     Med kopi til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no     

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Høringsfristen var 25. mai 2018. Planen er nå under behandling.

Varsel -  om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg

Det varsles om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg i tråd med § 12-8. Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Ricfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Flå renseanlegg

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no    Med kopi til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no   

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Høringsfristen var 25. mai 2018. Planen er nå under behandling.

Offentlig gjennomsyn: varsel om søknad om ny og utvidet utslippstillatelse for Flå nye renseanlegg – byggetrinn 1

Nytt biologisk kjemisk renseanlegg for Flå og Turufjell er under planlegging, og vil erstatte eksisterende kjemisk renseanlegg bygget i 1982. Anlegget er planlagt å bli satt i prøvedrift høsten 2021 og ordinær drift fra 2022.

Søker og byggherre er Flå kommune.

Byggetrinn 1 vil bli dimensjonert for inntil 1990 pe, og det søkes utslippstillatelse etter forurensningslovens kapittel 13. Forbehandlingsenheter og bygg vil imidlertid bli tilpasset og dimensjonert for inntil 5 000 pe i byggetrinn 2, med tanke på senere utbygging av hyttefelt i Turufjell. Antall pe er beregnet ut fra maks. ukesbelastning.

Nytt renseanlegg bygges som et biologisk kjemisk renseanlegg av typen SBR for å innfri kravene til sekundærrensing som stilles i forurensningsforskriftens kap. 14. Rensekravene er her satt til minimum 90 % for fosfor, og minimum 70 % for BOF5 og minimum 75 % for KOF. Resipient er Hallingdalselva/Krøderen.

I denne forbindelse søkes det om revidert utslippstillatelse for Flå avløpsanlegg. Utslippssøknaden finnes her.

En eventuell uttale sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no ,innen 6. juli 2018.

Høringsfristen var 6. juli 2018. Planen er nå under behandling.