Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Offentlig høring: Regulering av gang-/sykkelveg langs Fv. 203 fra Flå st. til Heie

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 15.12.2017, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs FV 203 fra Flå stasjon til Heivegen til offentlig høring.

Reguleringsarbeidet for gang/-sykkelveg langs Fv. 203, fra Flå st. til Heimoen i Flå kommune startet opp i 2013. Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser med brev datert 15.1.2013. På samme tid ble det satt annonse i lokalavisen «Hallingdølen». Frist for merknader var 15.2.2013. Materialet ble presentert for kommunestyret 30.5.2013 og det ble avholdt orienteringsmøte med berørte grunneiere 4.9.2013.

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS v/ arealplanlegger Allan Hjort Jørgensen. Oppdragsgiver er Flå kommune.

Planbeskrivelse

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Gang- og sykkelveg - vedtak om utleggelse til offentlig høring

Formålet med reguleringsplanen er å regulere en sammenhengende gang- og sykkelveg på ca. 1,3 km langs fylkesveg 203 fra Flå stasjon til avkjøring Heivegen. Etter gjennomføringen vil strekningen ikke lengre defineres som farlig skoleveg. Det er fokusert på trafikksikkerhet og brukervennlige løsninger

Planområdet ligger langs fylkesveg 203 øst for Hallingdalselva. Reguleringsplanen er avgrenset til de arealer langs fylkesvegen som blir berørt av tiltaket.

Den regulerte g/s-vegen er vist i kommunedelplanen for Flå tettsted, vedtatt av kommunestyret 18.2.2010.

Høringsfristen var 5.februar 2018 - Planen er nå under behandling.

Varsel - om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Gulsvik Hallingporten i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Rickfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no     Med kopi til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no     

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Høringsfristen var 25. mai 2018. Planen er nå under behandling.

Varsel -  om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg

Det varsles om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg i tråd med § 12-8. Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Ricfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Flå renseanlegg

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no    Med kopi til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no   

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Høringsfristen var 25. mai 2018. Planen er nå under behandling.

Offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for Turufjell

I samsvar med plan- og bygningsloven av 2008 § 17-4 legges forslag til utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn. Avtalen mellom Turufjell AS og Flå kommune omfatter teknisk infrastruktur i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan for Turufjell, vedtatt 17.8.2017, og detaljreguleringsplan for omlegging av Heivegen, vedtatt 22.2.2018.

Skisse til utbyggingsavtale Turufjell

Utbyggingsavtale Turufjell - utleggelse til offentlig høring

Utbyggingsavtale Turufjell - endelig utgave 

Høringsfristen var 11. juni 2018. Planen er nå under behandling.

Offentlig gjennomsyn: varsel om søknad om ny og utvidet utslippstillatelse for Flå nye renseanlegg – byggetrinn 1

Nytt biologisk kjemisk renseanlegg for Flå og Turufjell er under planlegging, og vil erstatte eksisterende kjemisk renseanlegg bygget i 1982. Anlegget er planlagt å bli satt i prøvedrift høsten 2021 og ordinær drift fra 2022.

Søker og byggherre er Flå kommune.

Byggetrinn 1 vil bli dimensjonert for inntil 1990 pe, og det søkes utslippstillatelse etter forurensningslovens kapittel 13. Forbehandlingsenheter og bygg vil imidlertid bli tilpasset og dimensjonert for inntil 5 000 pe i byggetrinn 2, med tanke på senere utbygging av hyttefelt i Turufjell. Antall pe er beregnet ut fra maks. ukesbelastning.

Nytt renseanlegg bygges som et biologisk kjemisk renseanlegg av typen SBR for å innfri kravene til sekundærrensing som stilles i forurensningsforskriftens kap. 14. Rensekravene er her satt til minimum 90 % for fosfor, og minimum 70 % for BOF5 og minimum 75 % for KOF. Resipient er Hallingdalselva/Krøderen.

I denne forbindelse søkes det om revidert utslippstillatelse for Flå avløpsanlegg. Utslippssøknaden finnes her.

En eventuell uttale sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no ,innen 6. juli 2018.

Høringsfristen var 6. juli 2018. Planen er nå under behandling.

Mindre endring av reguleringsplan for Solheimseter i Flå kommune - kunngjøring av vedtak

Rådmannen i Flå kommune har vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Solheimseter i Flå kommune, gbnr: 7/4 m.l, planid 615_2012003. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Den mindre endringen omfatter det areal som utgjør tomtene H51-H60 i opprinnelig plan. Endringen innebærer en reduksjon av antall tomter fra 10 til 8 (A1-A8). Dette medfører større tomter og endret arrondering av samtlige tomter. Planendringen innebærer også at vegarealet reduseres med ca 250 kvm, som følge av at adkomstvegen kortes ned. Dette arealet gjøres om til byggeområde.

Kart - planendring Solheimseter

Delegert vedtak - mindre endring reguleringsplan for Solheimseter

For ovennevnte vedtak gjelder:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet.

Høringsfristen var 3. august 2018. Planen er nå under behandling.

Melding planvedtak i Flå kommune - detaljreguleringsplan for gang-/ sykkelveg fra Flå st. til Heivegen

Flå kommunestyre har i møte den 21.6.2018, sak 43/18, vedtatt Detaljreguleringsplan for gang-/ sykkelveg fra Flå st. til Heivegen i Flå kommune.

Reguleringsplanen legger til rette for en sammenhengende gang- og sykkelveg på ca. 1,3 km langs fylkesveg 203 fra Flå stasjon til avkjøring Heivegen. Etter gjennomføringen vil strekningen ikke lengre defineres som farlig skoleveg. Det er fokusert på trafikksikkerhet og brukervennlige løsninger.

Planområdet ligger langs fylkesveg 203 øst for Hallingdalselven. Reguleringsplanen er avgrenset til de arealer langs fylkesvegen som blir berørt av tiltaket.

Arealdisponeringen framgår av plankart av 26.6.2018 med gang/sykkelveg, kjøreveg og annen veggrunn- grøntareal. Gangvegen er i den reviderte utgaven regulert fram til Heivegen. Reguleringsplanen grenser da mot planforslaget til «Reguleringsplan for omlegging av Heivegen», planid 2017002, som nylig er vedtatt. I denne reguleringsplanen er det regulert inn gangveg fra FV203 og opp til boligfeltet på Heimoen.

Vedtatte plandokumenter:

For ovennevnte vedtak gjelder: Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet.

Høringsfristen var 1. august 2018. Planen er nå under behandling.