Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Varsel - om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Gulsvik Hallingporten i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Rickfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no     Med kopi til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no     

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Høringsfristen var 25. mai 2018. Planen er nå under behandling.

Offentlig gjennomsyn: varsel om søknad om ny og utvidet utslippstillatelse for Flå nye renseanlegg – byggetrinn 1

Nytt biologisk kjemisk renseanlegg for Flå og Turufjell er under planlegging, og vil erstatte eksisterende kjemisk renseanlegg bygget i 1982. Anlegget er planlagt å bli satt i prøvedrift høsten 2021 og ordinær drift fra 2022.

Søker og byggherre er Flå kommune.

Byggetrinn 1 vil bli dimensjonert for inntil 1990 pe, og det søkes utslippstillatelse etter forurensningslovens kapittel 13. Forbehandlingsenheter og bygg vil imidlertid bli tilpasset og dimensjonert for inntil 5 000 pe i byggetrinn 2, med tanke på senere utbygging av hyttefelt i Turufjell. Antall pe er beregnet ut fra maks. ukesbelastning.

Nytt renseanlegg bygges som et biologisk kjemisk renseanlegg av typen SBR for å innfri kravene til sekundærrensing som stilles i forurensningsforskriftens kap. 14. Rensekravene er her satt til minimum 90 % for fosfor, og minimum 70 % for BOF5 og minimum 75 % for KOF. Resipient er Hallingdalselva/Krøderen.

I denne forbindelse søkes det om revidert utslippstillatelse for Flå avløpsanlegg. Utslippssøknaden finnes her.

En eventuell uttale sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no ,innen 6. juli 2018.

Høringsfristen var 6. juli 2018. Planen er nå under behandling. 

 

Per i dag er følgende planer under behandling:

 

•             Rv7 - Krødsh. grense til Lindelien

 

•             Søndre Viki

 

•             Lien - Kollenatten

 

•             Høgevarde HV16

 

•             Høgevarde Høgfjellspark

 

•             Høgevarde HV19

 

•             Grautebekken

 

•             Halllingporten

 

•             Turufjell BFR 7 og 38

 

•             Rv. 7 Lindelien-Kittilsviken

 

•             ABB 4-10 Tunnelen 2

 

•             Skarsdalen - Damtjernhallin 2 

 

De fleste planene under arbeid er også lagt inn i planarkivet, og omrisset av varslet planområde kan ses på www.kommunekart.com under Plan/Igangsatte reguleringsplaner.
Dersom ytterligere opplysninger om planene ønskes, ta kontakt på telefon 32 05 36 00.