Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planer under behandling

Varsel om oppstart av detaljregulering Flå renseanlegg – Elvemo

Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Flå renseanlegg, ved Elvemo, i tråd med PBL §12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Rickfelt AS er konsulent for arbeidet. Varselet erstatter varsel for detaljregulering/utvidelse av Flå renseanlegg, sendt april 2018.

Mer informasjon finnes i varselbrev.

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, i brevpost til O.H.Holtasgt. 29, 3678 Notodden eller epost til firmapost@sras.no. Med kopi til: Flå Kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no eller Flå kommmune: postmottak@flaa.kommune.no

Høringsfristen var 23.desember 2018. Planen er nå under behandling.

Reviderte Forskrifter for Vann- og Avløpsgebyrer i Flå kommune – HØRING

Flå kommune har revidert «Forskrifter for Vann- og Avløpsgebyrer i Flå kommune» og disse legges ut til offentlig ettersyn. 
Utkast til forskrifter 

Eventuelle merknader sendes skriftlig til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ
Eller på e-post til:Postmottak@flaa.kommune.no

Høringsfrist var 23.12.2018. Planen er nå under behandling. 

Varsel - om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Det igangsettes arbeid med detaljregulering av Gulsvik Hallingporten i tråd med PBL § 12-8. Det er Flå kommune som er forslagstiller for plansaken. Søndergaard Rickfelt er konsulent for arbeidet.

Varselsbrev - Gulsvik - Hallingporten i Flå kommune

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, I brevpost eller epost: firmapost@sras.no     Med kopi til: Flå Kommune Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller epost: postmottak@flaa.kommune.no     

Spørsmål kan rettes til epost: firmapost@sras.no  

Høringsfristen var 25. mai 2018. Planen er nå under behandling.

Offentlig gjennomsyn: varsel om søknad om ny og utvidet utslippstillatelse for Flå nye renseanlegg – byggetrinn 1

Nytt biologisk kjemisk renseanlegg for Flå og Turufjell er under planlegging, og vil erstatte eksisterende kjemisk renseanlegg bygget i 1982. Anlegget er planlagt å bli satt i prøvedrift høsten 2021 og ordinær drift fra 2022.

Søker og byggherre er Flå kommune.

Byggetrinn 1 vil bli dimensjonert for inntil 1990 pe, og det søkes utslippstillatelse etter forurensningslovens kapittel 13. Forbehandlingsenheter og bygg vil imidlertid bli tilpasset og dimensjonert for inntil 5 000 pe i byggetrinn 2, med tanke på senere utbygging av hyttefelt i Turufjell. Antall pe er beregnet ut fra maks. ukesbelastning.

Nytt renseanlegg bygges som et biologisk kjemisk renseanlegg av typen SBR for å innfri kravene til sekundærrensing som stilles i forurensningsforskriftens kap. 14. Rensekravene er her satt til minimum 90 % for fosfor, og minimum 70 % for BOF5 og minimum 75 % for KOF. Resipient er Hallingdalselva/Krøderen.

I denne forbindelse søkes det om revidert utslippstillatelse for Flå avløpsanlegg. Utslippssøknaden finnes her.

En eventuell uttale sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no ,innen 6. juli 2018.

Høringsfristen var 6. juli 2018. Planen er nå under behandling.