Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny kommuneplan

Ny kommuneplan

Det er et krav at alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en arealdel (kart) og en samfunnsdel (tekst). Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen.

Flå kommune sin vedtatte samfunnsdel gjelder for perioden 2011-2023. Denne perioden går mot slutten, og kommunen har gjennom sin planstrategi besluttet å sette i gang arbeidet med en ny samfunnsdel. Her på denne siden vil vi legge ut informasjon om planarbeidet.

Planprosess og medvirkning

Å lage en ny kommuneplan er et omfattende planarbeid, og kommunen ønsker å bruke tid på en god prosess og medvirkning, for en plan som vi skal styre etter de neste 12 årene. Planarbeidet og medvirkning foregår i flere faser:

  • Oppstart
  • Planprogram
  • Utarbeiding av planforslag
  • Høring
  • Sluttbehandling

I første omgang varsles det at planarbeidet settes i gang. For denne typer planer skal det utarbeides et «planprogram», som er en «oppskrift» for hvordan selve planen skal lages. Deretter kommer hovedfasen med utarbeiding av et forslag til ny kommuneplan. Når et planforslag er klart, sendes dette på høring, før det til slutt vedtas av kommunestyret.

Underveis vil det være ulike former for medvirkning. I perioder bes det som skriftlige innspill, og det vil bli holdt en serie med møter – både åpne møter og møter med ulike grupper. Det vil blant annet komme annonser i Hallingdølen, informasjon på hjemmeside og brev til offentlige parter for å informere om planarbeidet.

Framdriftsplan

Planarbeidet startet våren 2021. Høsten 2021 er det fokus på medvirkning og dialog, før kommunen skal utarbeide et forslag til ny kommuneplan. Det tas sikte på at et planforslag er klart for høring våren 2022, og kan vedtas sommeren 2022.

 

Varsel om oppstart

Kommunestyret vedtok i møte 29.04.21 sak 46/21 å varsle oppstart av planarbeidet. Det ble samtidig vedtatt å utarbeide planprogram som skal legges på høring etter egen sak.

Planprogram

Som nevnt over er det krav om planprogram for arbeid med kommuneplan. Planprogrammet er «oppskrifta» som skal lede fram til selve kommuneplanen. Dette er et viktig dokument som legger grunnlaget for et godt planarbeid. Det er i planprogrammet lagt vekt på å beskrive planprosess, medvirkningsopplegg og aktuelle tema for videre planarbeid. Framdriftsplanen er lagt opp etter milepæler i planprosessen, og det er satt av god tid til dialog og medvirkning i de ulike fasene.

Planprogrammet var på høring sommeren 2021. Det ble gjort noen mindre justeringer etter høringen, og deretter vedtok kommunestyret planprogrammet 23.09.2021.

Planprogram

Medvirkning høsten 2021

Høsten 2021 ønsker Flå kommune dialog og medvirkning med innbyggere, næringsliv, lag og foreninger og alle som har en rolle i Flå kommune. Før vi skal skrive et forslag til kommuneplan, ønsker vi å høre deres meninger!

  • Hvor ønsker vi å være i 2034?
  • Hvilke utfordringer har vi i kommunen vår?
  • Hva bør være satsingsområder de neste 12 årene?
  • Hva legger vi i bærekraftig utvikling?

Det blir gjennomført møter med ulike grupper, og vi skal holde et åpent folkemøte der alle inviteres for å få informasjon og bidra med sine innspill. Dato for åpent møte vil bli annonsert så snart dette er klart. Vi oppfordrer alle til å engasjere seg i denne fasen. Nå har vi blanke ark og vil ha flest mulig innspill som skal være et viktig grunnlag for videre arbeid. Delta på møte, følg med på informasjon og send en e-post til

sigrid.hauglann.grimeli@flaa.kommune.no om du har noe på hjertet som du tenker er relevant for dette planarbeidet.