Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny kommuneplan

Ny kommuneplan

Det er et krav at alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en arealdel (kart) og en samfunnsdel (tekst). Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen.

Flå kommune sin vedtatte samfunnsdel gjelder for perioden 2011-2023. Denne perioden går mot slutten, og kommunen har gjennom sin planstrategi besluttet å sette i gang arbeidet med en ny samfunnsdel. Her på denne siden vil vi legge ut informasjon om planarbeidet.

Planprosess og medvirkning

Å utarbeide en ny kommuneplan er et omfattende planarbeid, og kommunen ønsker å bruke tid på en god prosess og medvirkning, for en plan som vi skal styre etter de neste 12 årene. Planarbeidet og medvirkning foregår i flere faser:

-          Oppstart
-          Planprogram
-          Utarbeiding av planforslag
-          Høring
-          Sluttbehandling

I første omgang varsles det at planarbeidet settes i gang. For denne typer planer skal det utarbeides et «planprogram», som er en plan for hvordan selve planen skal lages. Planprogrammet skal på høring og deretter vedtas. Deretter kommer hovedfasen med utarbeiding av et forslag til ny kommuneplan. Når et planforslag er klart, sendes dette på høring, før det til slutt vedtas av kommunestyret.

Ved varsel om oppstart, høring av planprogram, utarbeiding av planforslag og høring av planforslaget, vil det være ulike former for medvirkning.  I perioder bes det som skriftlige innspill til planarbeidet, og det vil bli holdt en serie med møter – både åpne møter og møter med ulike berørte grupper. Det vil blant annet komme annonser i Hallingdølen, informasjon på hjemmeside og brev til berørte parter for å informere om planarbeidet og medvirkning.

Varsel om oppstart av planarbeid 29.04.2021

Kommunestyret vedtok i møte 29.04.21 sak 46/21 å varsle oppstart av planarbeidet. Det ble samtidig vedtatt å utarbeide planprogram som skal legges på høring etter egen sak.

Planprogram – høring sommeren 2021

Som nevnt over er det krav om planprogram for arbeid med kommuneplan. Planprogrammet er «oppskrifta» som skal lede fram til selve kommuneplanen. Dette er et viktig dokument som legger grunnlaget for et godt planarbeid. Det er i forslag til planprogram lagt vekt på å beskrive planprosess, medvirkningsopplegg og aktuelle tema for videre planarbeid. Framdriftsplanen er lagt opp etter milepæler i planprosessen, og det er satt av god tid til dialog og medvirkning i de ulike fasene.

Kommunestyret behandlet forslag til planprogram i møte den 17.06.2021 sak 77/2021, og vedtok å sende planprogrammet ut på høring. Gjennom høring av planprogrammet er det viktig å få innspill til planarbeidet som er satt i gang. Planprogrammet skal være på høring i minimum 6 uker, og ved høring når det er ferietid legges det til ekstra uker. Frist for å komme med innspill til planprogrammet som nå er på høring er 27.08.2021. Innspill sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller som e-post til postmottak@flaa.kommune.no.

Planprogram høringsutgave