Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny kommuneplan

Ny kommuneplan

Det er et krav at alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en arealdel (kart) og en samfunnsdel (tekst). Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen.

Flå kommune sin vedtatte samfunnsdel gjelder for perioden 2011-2023. Denne perioden går mot slutten, og kommunen har gjennom sin planstrategi besluttet å sette i gang arbeidet med en ny samfunnsdel. Her på denne siden vil vi legge ut informasjon om planarbeidet.

Planprosess og medvirkning

Å utarbeide en ny kommuneplan er et omfattende planarbeid, og kommunen ønsker å bruke tid på en god prosess og medvirkning, for en plan som vi skal styre etter de neste 12 årene. Planarbeidet og medvirkning foregår i flere faser:

-          Oppstart
-          Planprogram
-          Utarbeiding av planforslag
-          Høring
-          Sluttbehandling

I første omgang varsles det at planarbeidet settes i gang. For denne typer planer skal det utarbeides et «planprogram», som er en plan for hvordan selve planen skal lages. Planprogrammet skal på høring og deretter vedtas. Deretter kommer hovedfasen med utarbeiding av et forslag til ny kommuneplan. Når et planforslag er klart, sendes dette på høring, før det til slutt vedtas av kommunestyret.

Ved varsel om oppstart, høring av planprogram, utarbeiding av planforslag og høring av planforslaget, vil det være ulike former for medvirkning.  I perioder bes det som skriftlige innspill til planarbeidet, og det vil bli holdt en serie med møter – både åpne møter og møter med ulike berørte grupper. Det vil blant annet komme annonser i Hallingdølen, informasjon på hjemmeside og brev til berørte parter for å informere om planarbeidet og medvirkning.

Varsel om oppstart av planarbeid

Kommunestyret har i møte 29.04.21 sak 46/21 vedtatt å varsle oppstart av planarbeidet for ny kommuneplanens samfunnsdel. Frist for å komme med skriftlige innspill til oppstartsfasen er 25.05.2021 og dette sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Det skal utarbeides forslag til planprogram, som blant annet skal beskrive mål for planarbeidet, beskrive den planlagte planprosessen og opplegg for medvirkning, og gjøre rede for ulike tema og problemstillinger som vil være sentrale i planarbeidet. Forslag til planprogram skal legges ut på høring og det vil da være egen frist for å komme med innspill til forslag til planprogram.