Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Offentlig høring: Forslag til detaljreguleringsplan for BFR7 og BFR38 - Turufjell

Rådmannen har den 19.september, etter delegasjon, vedtatt at følgende forslag til detaljreguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens §12-10:

Forslag til detaljreguleringsplan for BFR7 og BFR38 - Turufjell, på gbnr: 10/352 og 10/12

Planforslaget er utarbeidet av Arkitekthagen AS v/ master i arkitektur Torstein Haug Hagen på vegne av Turufjell AS.

Planforslaget ligger innenfor områdereguleringsplan for Turufjell, vedtatt 17.8.2017 og innebærer en detaljering av tidligere avsatt byggeområde for fritidsbebyggelse. Planområdet er på ca 178 daa, beliggende sør for baseområdet i Turufjell, og er en del av gbnr. 10/352 og 10/12. Området er i stor grad ubebygd med unntak av veg SKV6 i områdereguleringsplan, som er opparbeidet. Planområdet strekker seg fra ca 655 moh. i sør-øst til 680 moh. i nord. Planen omfatter områder for fritidsformål BFR 7 og 38 i gjeldende områdereguleringsplan, i tillegg er det tatt med et belte med LNF rundt disse.

Arealdisponeringen framgår av plankart av 4.6.2019. Planforslaget åpner for en utbygging av 64 frittliggende enheter fritidsbebyggelse (BFR211-274), samt 9 tomter med konsentrert fritidsbebyggelse (BFK1-9) der det kan settes opp 2 enheter per tomt. I tillegg reguleres det inn vegareal, parkering, grøntareal, LNR-areal og friluftsområde i sjø og vassdrag. Det er lagt inn en hensynsone flom.

Oppstartsmøte for detaljreguleringsplan for BFR7 og BFR38 - Turufjell, ble avholdt 23.8.2018 og oppstart av planen ble kunngjort 18.9.2018. Planforslag ble oversendt kommunen 6.6.2019, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 19.9.2019.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 5.november 2019 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no