Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Offentlig høring: detaljreguleringsplan for Bjørneparken Kjøpesenter, gbnr: 24/33 m.fl Flå kommune

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 4.7.2018, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Bjørneparken Kjøpesenter, gbnr: 24/33 m.fl til offentlig høring.

Reguleringsarbeidet for Bjørneparken kjøpesenter startet opp vinteren 2018. Det bla avholdt oppstartsmøte med Flå kommune den 23.1.2018. Varsel om oppstart ble sendt naboer og offentlige instanser 26.1.2018 og varslet med annonse i Hallingdølen 30.1.2018. Frist for merknader var 21.2.2018.

Planforslaget er utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter AS v/ Per Henrik Svalastog, på vegne av Thon Eiendom.

Bakgrunnen for reguleringsforslaget er at Thon Eiendom ønsker å utvide eksisterende kjøpesenter med tilhørende parkeringsarealer og nødvendige manøvreringsarealer. Tilstøtende ubebygde arealer i sør og areal for drive-thru i nordøst slås derfor sammen med eksisterende reguleringsplan for Bjørneparken kjøpesenter til en samlet regulering. Det planlegges ingen endringer av eksisterende bebyggelse eller avkjøringsforhold, ny bebyggelse kommer kun i sør, resterende bebyggelse opprettholdes.

Planområdet ligger i Flå sentrum og er på ca. 48 daa. Det er avgrenset delvis av elveområde og delvis av jordbruksland i nordøst, boliger i nordvest og sørøst og av landbruksområder i sørvest. I 2010 ble eksisterende kjøpesenter og hotell etablert med nytt kjøremønster, parkeringsplasser og varelevering i sørøst. I nyere tid er området utviklet med etablering av frittstående drive-thru, en bensinstasjon for Shell og et toalettanlegg og fjernvarmesentral tilstøtende eksisterende senter på sørvestsiden. Arealet som skal huse utvidelsen av eksisterende kjøpesenter er stort sett ubrukt og ikke dyrket.

Planområdet ligger innenfor Kommunedelplan for Flå tettsted 2009-2021. For Vikjordet (Felt Fe1) og Vassfartunet (Felt Fe2) gjelder: det skal videreføres og utvikles en blanding av forretninger, kontorer, hotell, overnatting serveringssteder, generell service og boliger. Det kan også anlegges virksomhet i disse områdene av mer allmennyttig karakter, som kulturvirksomhet, fjernvarmesentral eller lignende. Ny plan vil erstatte deler av Flå senter og rundkjøring PlanID 2009001, 08.10.2009. Reguleringsplan gjelder foran kommunedelplan for Flå tettsted.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 5. september 2018 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no


Melding planvedtak i Flå kommune - detaljreguleringsplan masseuttak ved Sprentjern

Flå kommunestyre har i møte den 31.5.2018, sak 27/18, vedtatt Detaljreguleringsplan for masseuttak ved Sprentjern på gnr/bnr: 10/352 m.fl. i Flå kommune.

Reguleringsplan for masseuttak ved Sprentjern, del av gbnr: 10/352, legger til rette for uttak av masse, samt areal for lager og vann- og avløpsanlegg. Planen ligger innenfor områdereguleringsplanen for Turufjell, mellom Vesleåi og Sprentjern, ca 3 km nord for Flå sentrum. Planområdet er på ca 39 daa.

Arealdisponeringen framgår av plankartet. Planområdet er på ca 39 daa. Planen omfatter formålsgrensen i overordnet plan i tillegg til et belte på 35 meter som vegetasjonsskjerm rundt uttaket, samt et lite område i forbindelse med omlegging av vegen inn til uttaksområdet. Reguleringsplanen legger opp til at område BKB-BSM/BVA/BL kan benyttes til masseuttak, lager og vann- og avløpsanlegg. Lager er tenkt benyttet til maskiner og annet utstyr Turufjell AS benytter i området. Størrelsen på lagerbygg er foreslått begrenset inntil BYA=1500 m2 og maks mønehøgde 10 meter.

Når det gjelder vann- og avløp for Turufjell legger områdeplanen opp til at dette tilknyttes kommunalt anlegg i Flå. Planområdet har derfor avsatt infrastruktursone for å sikre trase for VA og annen infrastruktur gjennom planområdet. Dersom prosjekteringsgrunnlaget eller senere vurderinger viser behov for etablering av anlegg i forbindelse med VA kan dette gjøres innenfor regulerte områder.

Etter endt uttak av masse vil de områder som ikke blir benyttet til vann- og avløpsanlegg og lager tilbakeføres til LNF-område.

I tillegg er det regulert inn veger, LNF-område og hensynssone infrastruktur: Trase for teknisk infrastruktur og fangdam/sedimenteringsdam og hensynssone grøntstruktur.

Beskrivelse av planforslaget og de hensyn som er tatt under planleggingen fremgår av den planbeskrivelsen som følger planforslaget.

Vedtatt detaljreguleringsplan med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse og kommunestyrets vedtak;

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Saksutskrift

For ovennevnte vedtak gjelder:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 10.juli 2018.