Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

HØRING – Forskrift for avfallsbehandling

Forslag til revidert «Forskrift for avfallsbehandling» for Flå kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Hol kommune, Nesbyen kommune, Krødsherad kommune og Ål kommune er på vegne av kommunene lagt ut på høring.
Innspill og kommentarer sendes til Hallingdal Renovasjon IKS, Kleivi Næringspark 31, 3570 Ål eller til firmapost@hallingdalrenovasjon.no innen høringsfristen 15. oktober 2020.

Høringsdokument - Avfallsforskrift

Forslaget er tilgjengelig på kommunenes hjemmesider og www.hallingdalrenovasjon.no/aktuelt

Mindre endring av reguleringsplan - kunngjøring av vedtak

Kommunedirektøren i Flå kommune har vedtatt mindre endring av områdereguleringsplan for Turufjell i Flå kommune, på gbnr: 9/487, planid 3039_2016004. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Endringen innebærer å endre et område avsatt til vann og avløpsanlegg (BKT) til fritidsbygg (H) og slå det sammen med omkringliggende tomter.

Mindre endring områdeplan Turufjell

Plankart - Mindre endring

Planbestemmelser områdeplan Turufjell

Vedtak mindre endring Turufjell

For ovennevnte vedtak gjelder:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 25.september 2020.

Planstrategi Flå kommune 2020-2023

Ihht. Plan og bygningslovens §10-1 vedtok Planutvalget i Flå kommune 26.8.2020 å legge utkast til kommunal planstrategi for Flå kommune 2020-2023 til offentlig ettersyn.

Planstrategi Flå 2020-2023

Saksutskrift - Planstrategi 2020-2023

Kommentarer/merknader sendes til Flå kommune, 3539 Flå, innen 1.oktober 2020.