Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Offentlig høring: Detaljreguleringsplan for Flå renseanlegg, gbnr: 11/53 m.fl

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 12. april 2019, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Flå renseanlegg, gbnr: 11/53 m.fl til offentlig høring.

Detaljreguleringsplanen fremmes av Flå kommune og Søndergaard Rickfelt AS er konsulent for planarbeidet. Planarbeidet ble varslet med annonse og brev til naboer, aktuelle høringsinstanser og offentlige myndigheter den 22.11.18

Hensikten med planen er å regulere for etablering av nytt felles renseanlegg for Flå sentrum og tilknyttede bolig- og hytteområder. Område for nytt renseanlegg ligger i det sørlige hjørnet av Elvemo industriområde, som er lokalisert på østsida av Hallingdalselva, mellom elva og fylkesveg 203, Austsidevegen, litt nord for Flå sentrum. Resipient er Hallingdalselva, ca 1,4 km oppstrøms Flå bru.

Planområdet er på totalt ca 35,5 daa. Områder avsatt til bebyggelse og anlegg ligger i hovedsak innenfor «Eksisterende ervervsområde» i kommunedelplanen. Området reguleres til formål: Bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur anlegg, naturområde – grønnstruktur, Landbruks-, natur- og friluftsformål, friluftsområde i sjø og vassdrag og hensynssoner: Krav vedrørende infrastruktur

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 1. juni 2019 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Offentlig høring: Detaljreguleringsplan for ny hovedveg, skiløype og turstier til HV19 Grøun i Gulsvikfjellet, gbnr: 27/1 i Flå kommune

Rådmannen i Flå kommune har i delegert vedtak av 22. februar 2019, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for ny hovedveg, skiløype og turstier til HV19 Grøun i Gulsvikfjellet, til offentlig høring.

Formålet med planen er veg, skiløype og turstier fra Gulsvikelva og fram til planområdet HV19. Områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet legger premissene for detaljreguleringsplanen. Ved oppstart av planarbeidet for HV19 var det tenkt at byggeområdet og adkomstveg skulle reguleres samlet. Som følge av en forestående jordskiftesak om etablering av adkomstvegen til HV19, er reguleringsplanen for adkomstvegen framskyndet og medfører at planen deles i to slik at det blir en reguleringsplan for adkomstveg, skiløype og turstier, og en reguleringsplan for selve byggeområdene for fritidsboliger.

Planområdet for korridoren med veg, skiløype og turstier utgjør ca. 362 daa (inkl. utvidelse av skiløypa utover opprinnelig korridor). Planområdet for ny veg, skiløype og turstier befinner seg i høydelaget 784 – 867 moh. Vegen er 2,1 km lang fra Gulsvikelva og fram til starten på HV19 Grøun. Arealformål i planen er vei og veiareal (25 daa), skiløype (21 daa), friluftsformål (306 daa), tursti (8 daa), kjørebru og skibru.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

 

Plankartet med tilhørende bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensanalyser, utredninger og temakart, kan også ses på Flå kommunehus.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 10. april 2019 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no