Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre

Flå kommunestyre har i møte den 21.9.2018, sak 58/18, vedtatt Detaljreguleringsplan for leilighetsbygg ved Bjørneparken kjøpesenter, gnr/bnr 24/33 m.fl i Flå kommune.

Planområdet ligger i Flå sentrum og er på ca. 47 daa. Reguleringsplanen ligger innenfor kommunedelplan for Flå tettsted. Vedtatt plan åpner for en utvidelse av eksisterende kjøpesenter med tilhørende parkeringsarealer og manøvreringsarealer. Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 23.400 m². Av dette utgjør parkeringsarealet ca 7.000 m2 slik at kjøpesenteret tillates utvidet fra dagens ca 10.000 m2 til ca 16.400 m2 BRA.  

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Vedtatt plankart

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no  innen 22. oktober 2018.