Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Høring - mindre endring av områdereguleringsplan Turufjell i Flå kommune

Arkitekthagen AS har på vegne av Turufjell AS fremmet søknad om mindre endring av reguleringsplan for en del av områdereguleringsplan for Turufjell, planid: 3039_2016004.

Hovedformål med endringen er å endre område avsatt til vann og avløpsanlegg (BKT) til fritidsbygg (H) og slå det sammen med omkringliggende tomter. Endringen omfatter tomtene H195, H197, H203 og BKT i den detaljerte delen av områdereguleringsplanen. Arealet er i dag regulert til fritidsformål og vann- og avløpsanlegg.

Søknaden innebærer følgende endring av plankart:

1. Tomt for vann og avløpsanlegg, BKT, er gjort om fra formål vann- og avløpsanlegg
   til fritidsbygg.

2. Tidligere BKT er sammen med tomtene H195, H197 og H203 arrondert om og lagt
     til disse 3 enhetene.

Følgende endringer av bestemmelsene er foreslått:

Bestemmelsen er i områdereguleringsplanen er formulert slik: «§ 4.2 BKT – Kommunalteknisk anlegg. Det kan lagast kommunalteknisk anlegg og bygg for handtering av vatn og avløp.»

Bestemmelsen til område BKT er foreslått tatt ut av bestemmelsene da arealformålet ikke lenger er representert i planen.

Søknaden består av følgende dokumenter:

Beskrivelse av mindre endring områdereguleringsplan Turufjell – BKT, H195, H197,
H203. 19.2.2020.


Plankart mindre endring. 4.3.2020

Forslag til mindre endring av planbestemmelser områdereguleringsplan Turufjell.

Nabovarsel gnr/bnr: 9/496

Vedtak - mindre endring Turufjell

Flå kommune har i vedtak 13.5.2020 vedtatt å legge planen ut på begrenset høring.
Endringene det søkes om framkommer i vedtaket og vedlagte dokumenter.

Høringsfrist settes til 5.juni 2020. Høringsuttalelse sendes til postmottak@flaa.kommune.no

Høring - Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Flå kommune

Kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder er nå gjennomført. Formålet med kartleggingen og verdsettingen er å få oversikt over friluftslivsområder i kommunen og deres verdi.

Nå gjenstår en kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring.

Kommunen ønsker innspill på:

 • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
 • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdi?
 • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
 • Er det friluftsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
 • Kjenner du til andre eller bedre navn på områdene som er kartlagt?
 • Har du andre innspill og kommentarer?

Vi ønsker konkrete innspill til kartleggingen. Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspill allerede kartlagte områder, refererer du til ID-nummer/ områdenavn. Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn. Tegn gjerne inn på kart

Forslag til kartlegging består av følgende dokumenter:

Innspill merkes med «innspill til friluftslivskartlegging» og sendes til kommunes epost: postmottak@flaa.kommune.no eller per post til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.
Høringsfrist 5.juni 2020.

 

Kontaktperson: Knut Aavestrud.

 

 

Detaljplan for Høgevarde Fjellpark i Flå kommune

Kommunedirektøren i Flå kommune har i delegert vedtak av 2.4.2020, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Høgevarde Fjellpark – Fjellandsbyen (HV12 m.m) i Gulsvikfjellet, på gnr/bnr: 29/2 m.fl til offentlig høring.

Planforslaget er utarbeidet av Grinaker Utvikling AS v/arealplanlegger/seniorrådgiver Knut Sterud, på vegne av oppdragsgiver Høgevarde AS.

Oppstartsmøte for detaljreguleringsplan for Høgevarde Fjellpark, ble avholdt 30.11.2017. Varsel om planstart ble sendt naboer og høringsinstanser 05.02.2018 og kunngjort i Hallingdølen 11.02.2018. Varslingskartet omfattet da hele området Høgevarde Fjellpark, et areal på ca. 780 dekar.

På møte mellom Høgevarde AS og Flå kommune 24.02.2020 ble en enige om at planområdet kunne deles i to:

 • Høgevarde Fjellpark, Fjellandsbyen: Området nord for Gulsviksetervegen

 • Høgevarde Fjellpark, Kultur- og friluftsparken: Område sør for Gulsviksetervegen

 

Det er den nordre delen, Høgevarde Fjellpark, Fjellandsbyen, som nå legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet er på ca 151 dekar og ligger nord og vest for Nordre Fisketjern ved inngangsporten til Gulsvikfjellet. Adkomst til Gulsvikfjellet og planområdet er fra Rv. 7 i Gulsvik. Hovedadkomst skjer via Gulsviksetervegen, som er adkomst til alle hyttegrendene i Gulsvikfjellet, med unntak av HV19 (Grøun) og HV16.

Formål med planen er å legge til rette for utvikling av en fjellandsby i Høgevarde Fjellpark. Dette omfatter service- og næringsvirksomhet, utleieenheter, endring av Gulsviksetervegen, private leiligheter, nytt område for skiband/ akebakker/aktiviteter for barn, landsbytun, parkering for skianlegg, gangbruer, turveger (helårs), skiløyper m.m.

Planforslaget ligger innenfor områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet, vedtatt 19.02.2015. Planområdet omfatter delområde HV12 på 45 dekar, som i områdereguleringsplanen ligger som område for turistrettet virksomhet. I tillegg erstatter den mesteparten av eksisterende detaljreguleringsplan for Høgevarde Fjellpark, vedtatt 1.12.2016,

Planbeskrivelsen gir en fyldig beskrivelse av planforslaget og planens konsekvenser. Kommunens vurdering finnes i vedtak om utleggelse til offentlig høring.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

 1. Plankart, datert 20.3.2020

 2. Reguleringsbestemmelser, datert 20.3.2020

 3. Planbeskrivelse, datert 20.3.2020

 4. Merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 22.03.2018

 5. Merknad fra Statens Vegvesen 09.03.2018

 6. Merknad fra Buskerud fylkeskommune 23.03.2018

 7. Merknad fra Mattilsynet 09.03.2018

 8. Merknad fra Høgevarde Fiskeforening

 9. Advokat Gøril Enger på vegne av Jensen gnr/bnr. 28/57

 10. ROS-analyse

 11. Illustrasjonsplan/planskisse for hele Høgevarde Fjellpark

 12. Vedtak om utleggelse til offentlig høring. Flå kommune. 2.4.2020

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 15.mai 2020 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Kommunedirektøren