Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Kunngjøring av vedtak. Reguleringsendring Tungun, planID 1999002.

Fast utvalgt for plansaker har i møte 04.11.2021 sak 12/2021 vedtatt endring av reguleringsplan for Tungun hytteområde.

Endringen innebærer justering av adkomstveg og plassering av tomt 1-7, forlenging av adkomstveg ved tomt 18, samt oppdatering av planbestemmelser.

Vedlagt følger vedtatte planbestemmelser og plankart, samt saksutskrift.

Reguleringsbestemmelser for Tungun

Plankart Tungun

Samlet saksfremstilling reguleringsendring Tungun

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages jf. Plan- og bygningslovens §1-9 og Forvaltningslovens kap. IV. Klage sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller e-post til postmottak@flaa.kommune.no innen 26.11.2021. Klagen legges da fram for Fast utvalg for plansaker. Dersom klagen ikke tas til følge oversendes saken til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Høring detaljreguleringsplan for BFR27 Turufjell

Fast utvalg for plansaker i Flå kommune vedtok i møte 04.11.2021 sak 11/2021 å legge forslag til detaljreguleringsplan for BFR27 Turufjell ut på offentlig ettersyn, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet ligger innenfor områdeplan for Turufjell, og er i hovedsak avsatt til utbygging av utbyggingsområde og skianlegg i overordnet plan.

Planforslaget legger opp til 33 frittliggende hyttetomter og 44 enheter som konsentrert fritidsbebyggelse. I tillegg til fritidsbebyggelse er det regulert til kjøreveg, alpintrase og LNF-områder.

Vedlagt er plandokumenter. I tillegg vil plankart være tilgjengelig i kommunekart.com (kartlag plan – reguleringsplan forslag).

BFR 27 - Plankart

BFR27 - Planbeskrivelse

BFR27 - Bestemmelser

Vedlegg BFR27 - Helningskart

Vedlegg BFR27 - Myr

Vedlegg BFR27 - Byggeområde myr

Vedlegg BFR27 og BFR39 merknader til oppstartvarsel

Vedlegg BFR27 - ROS-analyse

Vedlegg Turufjell støyrapport

Vedlegg Turufjell trafikkanalyse

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 24.12.2021. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Varsel om oppstart: Detaljregulering BFR1-6+8 Slåttemyrtjen Turufjell

 I medhold av Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det at Arkitekthagen AS på vegne av Turufjell AS starter arbeidet med detaljregulering for områdene BFR1-6+8 i Turufjell i Flå kommune. Se vedlagt varselbrev og planinitiativ for utfyllende informasjon om varselet.

 BFR 1-6_8 Slåttemyrtjern Turufjell - planinitiativ

Oppstartsvarsel BFR 1-6_8

Frist for å komme med merknader til planarbeidet er 24.12.2021. Merknader sendes på e-post til thh@arkitekthagen.no eller som brev til Arkitekthagen As, Torget 3, 3570 Ål.