Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Hytteområde del av gnr.18, bnr.2 ved Flatvollen Flå kommune - høring

Bråten Hyttebygg AS v/ Leif H. Bråten søker 16.7.2020 om mindre endring av reguleringsplan for en del av detaljreguleringsplan for Hytteområde del av gnr.18, bnr.2 ved Flatvollen, planid: 615_2001003 i Flå kommune.

Det søkes om endring av reguleringsbestemmelsene §3, punkt 7 – Gjerder, der det står følgende: «Gjerder tillates ikke oppført». Søker ønsker å endre denne bestemmelsen slik at det skal være mulig å sette opp permanente gjerder på en mindre del av tomtene, rundt hyttene.

Begrunnelsen for søknaden er at det er en del sau på beite i området. Sauen trekker gjerne inn mot hyttene og verandaer. Dette medfører at ekskrementer fra sauen blir liggende inne på trapper og verandaer, samt bygningsnære utearealer. Det kan også medføre fare for at sauen kan sette seg fast i verandarekkverk, utemøbler mm.

Etter en samlet vurdering foreslår Flå kommune at §3, punkt 7 i planbestemmelsene erstattes med følgende bestemmelse:

7. GJERDER, FLAGGSTENGER, PORTALER M.V.

Et areal på inntil 400 m2 nærmest hytta kan, etter søknad, vernes mot inntrengning av dyr ved oppsetting av gjerder av naturmaterialer, tre og stein med høyde maks 1,2 m. Gjerde-ender skal være knyttet til vegg, og bygningene skal således være en del av inngjerdingen. Gjerde skal være bygget og vedlikeholdt på en slik måte at det ikke kan skade eller stenge husdyr inne. Flaggstenger er ikke tillatt.

Flå kommune har i vedtak 14.1.2020 vedtatt å legge planendringen ut på begrenset høring.

Vedtak om begrenset høring av forslag til mindre endring av reguleringsplan

Søknad om endring av plan

Reguleringsbestemmelse

Plankart

Forslag til nye planbestemmelser

Eventuelle merknader til planendringen sendes innen 15.februar 2021 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Kunngjøring av endelig vedtak - kommunal planstrategi 2020-2023

Kommunestyret i Flå kommune vedtok den 03.12.2020 «Kommunal planstrategi 2020-2023» jf. pbl §10-1

Planstrategien drøfter kommunens samfunnsmessige og organisatoriske utviklingstrekk som grunnlag for å vurdere hvilket planbehov kommunen har i denne kommunestyreperioden. Planstrategien er i seg selv ikke en plan, men er å regne som en behov- og evalueringsstrategi. Det vil si at planstrategien legger opp en strategi for hvilke planer kommunen har behov for å utarbeide, rullere eller avvente for valgperioden. Planstrategien skal vedtas av kommunestyret minst én gang hver valgperiode og senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. En planstrategi har med dette en virkningstid på fire år, før ny planstrategi må utarbeides og vedtas.

Saksutskrift fra kommunestyret

Planstrategi Flå 2020-2023

Det er ikke mulighet for å klage på vedtaket av den kommunale planstrategien.