Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Offentlig høring: Forslag til detaljreguleringsplan for området ABB3b-ABB10, Tunnelen II, gbnr: 9/452 m.fl

Kommunedirektøren i Flå kommune har i delegert vedtak av 20.2.2020, i medhold av PBL §12-10, lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for området ABB3b-ABB10, Tunnelen II, gbnr: 9/452 m.fl til offentlig høring.

Oppstartsmøte for detaljreguleringsplan for ABB3b-ABB10 – Tunnelen 2, ble avholdt 7.11.2018 og oppstart av planen ble kunngjort 8.12.2018. Planforslag ble første gang oversendt kommunen 20.8.2019. Revidert planforslag ble oversendt 6.2.2020.

Planforslaget er utarbeidet av HR Prosjekt AS v/ arealplanlegger Torstein Kaslegård, på vegne av oppdragsgiver Sparebank 1 Hallingdal Invest AS.

Formålet med detaljplanen er å følge opp områdereguleringsplanen for Tunellen II, nå med detaljering av felta ABB 3b, ABB4, ABB9 og ABB 10. I tillegg har en tatt med tidligere godkjente detaljreguleringsplaner, ABB6 og 7 (planid 2012002) og ABB5 og ABB 8 (planid 2013005).  Med planforslaget ønsker en å legge til rette for nye eneboliger og flermannsboliger. En ser at behovet for flere boliger har meldt seg i forbindelse med den utviklingen som skjer i Flå. Sparebank1 Hallingdal Invest AS ønsker med dette å bidra til å utvikle boligområdet.

Planområdet er på ca 49 daa, beliggende nordøst for Flå sentrum og nord for jernbanen, ca 200 moh. og er en del av gbnr. 9/452 m.fl. Arealformål i planen er: fortau, annen veggrunn‐grøntareal, friområde, veg, lekeplass, energinett, boligbebyggelse, boligbebyggelse‐konsentrert småhusbebyggelse og boligbebyggelse‐frittliggende småhusbebyggelse. 

Området ligger innenfor kommunedelplan for Flå tettsted, vedtatt januar 2010, og planområdet er her avsatt til eksisterende og framtidig boligformål.

Reguleringsplanen er i hovedsak i tråd med områdereguleringsplanen, men avviker noe i forhold til mønehøyde og utnyttingsgrad, takvinkel, endret veg og lekeplass. Justeringene er beskrevet i planbeskrivelsen.

 

Planforslaget består av følgende dokumenter:

1. Plankart, datert 20.8.2019

2. Reguleringsbestemmelser, datert 5.2.2020

3. Planbeskrivelse, datert 20.8.2019 revidert 18.2.2020

4. Kunngjøring planoppstart og samla merknader til oppstartsvarselet

5. Vedtak om utleggelse til offentlig høring

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 3. april 2020 til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, eller pr. e-post til postmottak@flaa.kommune.no

Kommunedirektøren