Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Reguleringsplan for rv. 7 Ørgenvika–Lindelien til offentlig ettersyn

Statens vegvesen har lagt ut forslag til to reguleringsplaner for rv.7 Ørgenvika–Lindelien til offentlig ettersyn. Varslingen skjer etter plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-10.

Reguleringsplanen for strekningen lengst sør ligger i Krødsherad kommune. Reguleringsplanen for strekningen lengst nord ligger i Flå kommune.

Det er Statens vegvesen som utarbeider og legger reguleringsplanene ut til offentlig ettersyn, mens kommunene sluttbehandler og vedtar planene.

Frist for innspill til planen er 19. februar 2020.

Innspillene sendes til:

Statens vegvesen, Postboks1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER, eller firmapost@vegvesen.no

Merknader må du merke med : « merknad til rv.7 Ørgenvika - Lindelien»

Plandokumentene finner du her:

https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv7hallingdal/reguleringsplan/reguleringsplan-orgenvika-lindelien

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med:
Prosjektleder Knut Erik Skogen, tlf: 917 50 056, e-postadresse: knut-erik.skogen@vegvesen.no

Planleggingsleder Simen Aastorp Haga, tlf: 930 38 543, e-postadresse: simen.aastorp.haga@vegvesen.no

Melding om planvedtak i Flå kommunestyre – Reguleringsplan for BFR7 og BFR38 i Turufjell

Flå kommunestyre har i møte den 5.12.2019, sak 117/19, vedtatt Detaljreguleringsplan for BFR7 og BFR38 i Turufjell, på gnr/bnr: 10/12 og 10/352 i Flå kommune.

Reguleringsplanen legger opp til 64 hyttetomter og 9 tomter med konsentrert fritidsbebyggelse, der det kan settes opp 2 enheter per tomt. I tillegg reguleres det inn vegareal, parkering, grøntareal, LNR-areal og friluftsområde i sjø og vassdrag. Det er lagt inn en hensynsone flom.

Reguleringsplanen ligger innenfor områdereguleringsplan for Turufjell, vedtatt 17.8.2017 og innebærer en detaljering av tidligere avsatt byggeområde for fritidsbebyggelse. Planområdet er på ca 178 daa, beliggende sør for baseområdet i Turufjell, og er en del av gbnr. 10/352 og 10/12. Området er i stor grad ubebygd med unntak av veg SKV6 i områdereguleringsplan, som er opparbeidet. Planområdet strekker seg fra ca 655 moh. i sør-øst til 680 moh. i nord.

Beskrivelse av planforslaget og de hensyn som er tatt under planleggingen fremgår av planbeskrivelsen som følger planforslaget.

Planbeskrivelse

Detaljplan BRF 7 og 38 Turufjell vedtatt

Reguleringsføresegn

Saksutskrift - Detaljreguleringsplan

For ovennevnte vedtak gjelder:

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no innen 3.januar 2020.

Kommunedirektøren