Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Høring: Detaljreguleringsplan for øvre del av sykkelstiene 6 og 7 i Gulsvikfjellet

Kommunedirektøren i Flå kommune har i delegert vedtak 09.04.2021 besluttet å legge forslag til detaljreguleringsplan for øvre del av sykkelstiene 6 og 7 i Gulsvikfjellet ut på offentlig ettersyn, i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet ligger innenfor delområde HV16 i Områdeplan for Gulsvikfjellet, som er avsatt til utbygging av fritidsbebyggelse, skianlegg, mm. Planen legger til rette for bygging av ca. 7,7 km sykkelstier i området fra Vardefjell og ned til Gandrud Heimseter.

Bestemmelser Sykkelsti 6 og 7

Planbeskrivelse Sykkelsti 6 og 7

Plankart Sykkelsti 6 og 7

Vedlegg 1 - Oppstartsmøte

Vedlegg 2, 3, 4 - Varsel oppstart

Vedlegg 5, 6, 7 - Merknader oppstart

Vedlegg 8 - Brev kulturminneregistrering

Vedlegg 9, 10 - Endret varsel

Vedlegg 11 - Innspill Statsforvalteren - Uvidelse planområde

Vedlegg 12, 13 - Vurdering naturmiljø

Vedlegg 14, 15, 16 - Illustrasjoner

Vedlegg 18 - Teknisk beskrivelse Sykkelstier

Vedlegg 19 - ROS-analyse

Frist for å komme med merknader til de foreslåtte endringene er 25.05.2021. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Høring: Reguleringsendring Trøgaset, planID2001002

Kommunedirektøren i Flå kommune har i delegert vedtak 24.03.2021 besluttet å sende
forslag til reguleringsendring for Trøgaset, planID 2001002,ut på høring jf. Plan- og
bygningsloven §12-14.

Foreslått endring gjelder justeringer i plankart for vei og snuplasser, bestemmelser knyttet til utforming av bebyggelse, samt bestemmelser som tillater inngjerding av et begrenset areal tilknyttet bebyggelse.

Trøgaset høringsbrev

Trøgaset - endringer plankart

Trøgaset - forslag bestemmelser

Trøgaset - gjeldende bestemmelser

Frist for å komme med merknader til de foreslåtte endringene er 22.04.2021. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Offentlig ettersyn: Forslag til detaljreguleringsplan for BFR39 Turufjell

Kommunedirektøren i Flå kommune har i delegert vedtak 18.03.2021 besluttet å legge forslag til detaljreguleringsplan for BFR39 Turufjell ut til offentlig ettersyn, i medhold av Plan- og bygningsloven §12-10.

Planforslaget ligger innenfor områdeplan for Turufjell, vedtatt 17.08.2017, og innebærer detaljregulering av områder avsatt til utbyggingsformål og LNF i overordnet plan. Planområdet er på ca. 55 daa, ligger nord for baseområdet, og er i dag ubebygd med unntak av veg langs området.
Planforslaget foreslår 23 frittliggende tomter for fritidsbebyggelse, og for øvrig arealer avsatt til kjøreveg, LNF og sti/skiløype.

Detaljplan BFR 39 - Planbeskrivelse

Detaljplan BFR 39 - bestemmelser

Detaljplan BFR 39 - Plankart

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg forhold myr

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg forhold områdeplan

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg helningskart

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg myr innenfor plan

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg ROS-analyse

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg samla merknader oppstart

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg Turufjell flomvurdering

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg Turufjell støyanalyse

Detaljplan BFR 39 - Vedlegg Turufjell trafikkanalyse

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 07.05.2021. Merknader sendes på e-post til postmottak@flaa.kommune.no eller som brev til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Forskrift til høring - Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Forskrift til høring

Høringsfrist 26.05.2021