Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjøringer/Høringer

Melding planvedtak i Flå kommune - Detaljreguleringsplan for Høgevarde Fjellpark – Fjellandsbyen (HV12 m.m.)

Flå kommunestyre har i møte den 18.6.2020, sak 60/20, vedtatt detaljreguleringsplan for Høgevarde Fjellpark – Fjellandsbyen (HV12 m.m.), på gnr/bnr: 29/2 m.fl. i Flå kommune.

Formål med planen er å legge til rette for utvikling av en fjellandsby i Høgevarde Fjellpark. Dette omfatter service- og næringsvirksomhet, utleieenheter, endring av Gulsviksetervegen, private leiligheter, nytt område for skiband/ akebakker/aktiviteter for barn, landsbytun, parkering for skianlegg, gangbruer, turveger (helårs), skiløyper m.m.

Planområdet er på ca 151 dekar og ligger nord og vest for Nordre Fisketjern ved inngangsporten til Gulsvikfjellet. Adkomst til Gulsvikfjellet og planområdet er fra Rv. 7 i Gulsvik. 

Planforslaget ligger innenfor områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet, vedtatt 19.02.2015. Planområdet omfatter delområde HV12 på 45 dekar, som i områdereguleringsplanen ligger som område for turistrettet virksomhet. I tillegg erstatter den mesteparten av eksisterende detaljreguleringsplan for Høgevarde Fjellpark, vedtatt 1.12.2016,

Beskrivelse av planforslaget og de hensyn som er tatt under planleggingen fremgår av planbeskrivelsen som følger planforslaget.

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Saksutskrift

For ovennevnte vedtak gjelder:  

Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no innen 20.juli 2020.

 

Melding planvedtak i Flå kommune - Detaljreguleringsplan for ABB3b – ABB10 Tunnelen2

Flå kommunestyre har i møte den 18.6.2020, sak 61/20, vedtatt detaljreguleringsplan for ABB3b – ABB10 i Tunnelen2, på gnr/bnr: 9/452 m.fl. i Flå kommune.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av eneboliger og flermannsboliger. Planområdet er på ca 49 daa, beliggende nordøst for Flå sentrum og nord for jernbanen, ca 200 moh. og er en del av gbnr. 9/452 m.fl. Arealformål i planen er: fortau, annen veggrunn-grøntareal, friområde, veg, lekeplass, energinett, boligbebyggelse: konsentrert småhusbebyggelse og frittliggende småhusbebyggelse.

Reguleringsplanen ligger innenfor områdereguleringsplan for Tunnelen 2, vedtatt 18.11.2010 og revidert 18.9.2014, og er en detaljering av feltene innen områdeplanen.

Planbeskrivelse

Plankart detaljplan

Reguleringsbestemmelser

Saksutskrift

Planen erstatter i sin helhet to eksisterende reguleringsplaner:

  • Detaljreguleringsplan for feltene ABB6 og ABB7, planid 2012002, godkjent 21.06.12.

  • Detaljreguleringsplan for feltene ABB5 og ABB8, planid 2013005, godkjent 24.10.13.


Beskrivelse av planforslaget og de hensyn som er tatt under planleggingen fremgår av planbeskrivelsen som følger planforslaget.

For ovennevnte vedtak gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan i henhold til PBL §12-12, jfr. Forvaltningslovens kap. IV, påklages til Klima- og miljødepartementet. Eventuelle klager sendes skriftlig til Flå kommune, 3539 Flå, epost: postmottak@flaa.kommune.no innen 20.juli 2020.

Kommunedirektøren