Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ny kommuneplan

Ny kommuneplan

Det er et krav at alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en arealdel (kart) og en samfunnsdel (tekst). Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen.

Flå kommune sin vedtatte samfunnsdel gjelder for perioden 2011-2023. Denne perioden går mot slutten, og kommunen har gjennom sin planstrategi besluttet å sette i gang arbeidet med en ny samfunnsdel. Her på denne siden vil vi legge ut informasjon om planarbeidet.

Planprosess og medvirkning

Å lage en ny kommuneplan er et omfattende planarbeid, og kommunen ønsker å bruke tid på en god prosess og medvirkning, for en plan som vi skal styre etter de neste 12 årene. Planarbeidet og medvirkning foregår i flere faser:

  • Oppstart
  • Planprogram
  • Utarbeiding av planforslag
  • Høring
  • Sluttbehandling 

I første omgang varsles det at planarbeidet settes i gang. For denne typer planer skal det utarbeides et «planprogram», som er en «oppskrift» for hvordan selve planen skal lages. Deretter kommer hovedfasen med utarbeiding av et forslag til ny kommuneplan. Når et planforslag er klart, sendes dette på høring, før det til slutt vedtas av kommunestyret.

Underveis vil det være ulike former for medvirkning. I perioder bes det som skriftlige innspill, og det vil bli holdt en serie med møter – både åpne møter og møter med ulike grupper. Det vil blant annet komme annonser i Hallingdølen, informasjon på hjemmeside og brev til offentlige parter for å informere om planarbeidet.

Framdriftsplan

Planarbeidet startet våren 2021. Høsten 2021 var det fokus på medvirkning og dialog, før kommunen utarbeidet et forslag til ny kommuneplan. Planforslaget vil være på høring sommer og tidlig høst 2022. Det tas sikte på vedtak av planen høsten 2022.

Oppstart våren og sommeren 2021

Kommunestyret vedtok i møte 29.04.21 sak 46/21 å varsle oppstart av planarbeidet. Det ble samtidig vedtatt å utarbeide planprogram for planarbeidet. Planprogrammet var på høring sommeren 2021 og ble vedtatt i september 2021. Dette planprogrammet har ligget til grunn for planprosessen og utarbeiding av den nye kommuneplanen.

Medvirkning høsten 2021

Høsten 2021 hadde Flå kommune dialog og medvirkning med innbyggere, næringsliv, hyttefolk, lag og foreninger og andre som har en rolle i Flå kommune. V fikk inn et svært godt grunnlag og vet mye om hva dere mener om Flå de kommende årene. Tusen takk til alle som har delte sine meninger og kom med innspill til planarbeidet!  

Vår og sommer 2022 – Planforslag og høring

Denne våren har forslag til ny kommuneplan blitt klart. Det har vært gjennomgang av alle innspillene vi fikk inn, og vi har jobbet med hovedmål, delmål og tiltak for å nå målene.

Kommunestyret vedtok 16.06.2022 å sende planforslaget ut på høring. Det er krav til minimum 6 uker høringsperiode, med tillegg for ferieuker. Fristen for å gi oss en tilbakemelding på planforslaget som nå er ute er 09.09.2022. Vi oppfordrer alle til å lese gjennom planen, og sende oss sine synspunkter på stort og smått. Innspill sendes til Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller på e-post til postmottak@flaa.kommune.no

I løpet av høringsperioden vil det bli holdt dialogmøter med ulike grupper, og det tas sikte på et åpent informasjonsmøte. Nærmere info om dette kommer senere.

Etter høringsperioden vil tilbakemeldinger bl gjennomgått og vi vurderer behovet for å gjøre noen siste endringer på planen. Deretter blir den sendt til kommunestyret for endelig vedtak.

Samfunnsdelen_Høringsutgave_16-06-22.pdf