Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ny kommuneplan

Ny kommuneplan

Det er et krav at alle kommuner skal ha en kommuneplan. Kommuneplanen skal bestå av en arealdel (kart) og en samfunnsdel (tekst). Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunen.

Flå kommune sin vedtatte samfunnsdel gjelder for perioden 2011-2023. Denne perioden går mot slutten, og kommunen har gjennom sin planstrategi besluttet å sette i gang arbeidet med en ny samfunnsdel. Her på denne siden vil vi legge ut informasjon om planarbeidet.

Planprosess og medvirkning

Å lage en ny kommuneplan er et omfattende planarbeid, og kommunen ønsker å bruke tid på en god prosess og medvirkning, for en plan som vi skal styre etter de neste 12 årene. Planarbeidet og medvirkning foregår i flere faser:

  • Oppstart
  • Planprogram
  • Utarbeiding av planforslag
  • Høring
  • Sluttbehandling

I første omgang varsles det at planarbeidet settes i gang. For denne typer planer skal det utarbeides et «planprogram», som er en «oppskrift» for hvordan selve planen skal lages. Deretter kommer hovedfasen med utarbeiding av et forslag til ny kommuneplan. Når et planforslag er klart, sendes dette på høring, før det til slutt vedtas av kommunestyret.

Underveis vil det være ulike former for medvirkning. I perioder bes det som skriftlige innspill, og det vil bli holdt en serie med møter – både åpne møter og møter med ulike grupper. Det vil blant annet komme annonser i Hallingdølen, informasjon på hjemmeside og brev til offentlige parter for å informere om planarbeidet.

Framdriftsplan

Planarbeidet startet våren 2021. Høsten 2021 er det fokus på medvirkning og dialog, før kommunen skal utarbeide et forslag til ny kommuneplan. Det tas sikte på at et planforslag er klart for høring våren 2022, og kan vedtas sommeren 2022.

 

Varsel om oppstart

Kommunestyret vedtok i møte 29.04.21 sak 46/21 å varsle oppstart av planarbeidet. Det ble samtidig vedtatt å utarbeide planprogram som skal legges på høring etter egen sak.

Planprogram

Som nevnt over er det krav om planprogram for arbeid med kommuneplan. Planprogrammet er «oppskrifta» som skal lede fram til selve kommuneplanen. Dette er et viktig dokument som legger grunnlaget for et godt planarbeid. Det er i planprogrammet lagt vekt på å beskrive planprosess, medvirkningsopplegg og aktuelle tema for videre planarbeid. Framdriftsplanen er lagt opp etter milepæler i planprosessen, og det er satt av god tid til dialog og medvirkning i de ulike fasene.

Planprogrammet var på høring sommeren 2021. Det ble gjort noen mindre justeringer etter høringen, og deretter vedtok kommunestyret planprogrammet 23.09.2021.

Planprogram

Medvirkning høsten 2021

Høsten 2021 har Flå kommune hatt dialog og medvirkning med innbyggere, næringsliv, hyttefolk, lag og foreninger og andre som har en rolle i Flå kommune.  Dialogmøter, kommuneplanbenk, åpent møte, spørreskjema og barnetegninger er noe av det som har skjedd denne høsten. Nå har vi fått et svært godt grunnlag og vet mye om hva dere mener om Flå de kommende årene. Tusen takk til alle som har delt sine meninger og kommet med innspill til planarbeidet!

Veien videre - Utarbeiding av planforslag

Vinteren 2021/2022 skal vi skrive et forslag til ny kommuneplan. Dette arbeidet starter med gjennomgang og sortering av alle innspillene vi har fått, og etter hvert vil selve planforslaget ta form. Her skal det blant annet settes opp mål, delmål og strategier for de kommende årene.

Når et forslag til ny plan er klart, vil dette bli sendt til kommunestyret for behandling. Kommunestyret tar da stilling til om utkastet er klart for å sendes ut på høring, og det er krav til minimum 6 uker høringsperiode for en kommuneplan. Høringsperioden gir en ny runde med medvirkning, og alle har da mulighet til å si hva de mener om forslaget.

Etter høring kan det bli justeringer på forslaget, basert på innspill som kommer i høringen. Når eventuelt revidert forlag er klart, sendes dette til sluttbehandling og vedtak i Kommunestyret.

Det antas at høring blir i løpet av våren 2022, og høring blir annonsert på kommunens hjemmeside, Hallingdølen og andre aktuelle kanaler.

sigrid.hauglann.grimeli@flaa.kommune.no om du har noe på hjertet som du tenker er relevant for dette planarbeidet.