Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Grønvold

Grønvold

Grønvold ligger midt i Flå sentrum. Det meste av innmarka lå på vestsida av riksveien, den er utparsellert til boligtomter og forretningsbygg. Riksveien går rett gjennom tunet, med bygninger, stolphuset og driftsbygningen på østsida av veien, og den tidligere kårstugu på vestsida. Kårstugu, hvor det i lang tid har vært forretningsdrift, ble fradelt i 1955.

Grønvold er en del av det tidligere øvre Voll 25/1. Det gamle tunet lå lenger sørvest, nær tunet på øvre Voll 25/3. Det nåværende tunet ble anlagt helt på begynnelsen av 1900-tallet, men stugu hadde da ligget her ved veien en del år. Tunet eies nå av kommunen.

 

Bygningen

er bygd i 1904 for Engebret og Marie Buøen, med Kristoffer Grimeli som byggmester. Huset er i bindingsverk, er kledd med staffpanel og har skifertak. Dette er en typisk sveitserstilsbygning, med krysspostvinduer, stor takutstikk, profilerte sperrer og åser, bord i etasjeskillet, en enetasjes åpen gang mot nord og en toetasjes sveitserstilsveranda mot sør. På et bilde fra husets første år ser vi den opprinnelige fargesettingen med lys veggfarge og mørkere detaljering, noe den har fått tilbake nå etter å ha vært helt hvitmalt i mange år. Verandaen er siden revet og erstattet med en enkel enetasjes veranda. I løpet av de siste åra er sveitserstilsverandaen rekonstruert. Planløsningen er en variant av midtkammerplanen. Mot tunet er det gang på midten, med kjøkken og kammers på sidene. Mot hagen er det to stuer og et smalt spiskammers bak kjøkkenet. Kommunen kjøpte eiendommen i 1992, huset brukes nå som kulturskole og som lokale for lag og foreninger. Dette er Flås først hus oppført i bindingsverk.

 Grønvold

Stugu er vist på det eldste bildet fra Flå sentrum, fra 1889. Vi ser her ei enetasjes upanelt toroms tømmerstugu, som har vinduer med skodder. "Norske Gardsbruk" opplyser at det ble bygd kårstugu på eiendommen i 1921, det er trolig denne stugu som da ble påbygd 2. etasje. Et tilbygg i full høyde mot veien kom antakelig til samtidig. Hele huset er kledd med faspanel, og i 2. etasje er krysspostvinduene fra ombyggingen i 1921 bevart. I 1. etasje er vinduene skiftet, det er også kommet et mindre enetasjes tilbygg mot sør i 1985. Det er flat sementstein på takets eldste del. Den påbygde stugu ligger i dag på eiendommen Voldstad 25/42, som ble utskilt fra øvre Voll 25/1 i 1955. Da den opprinnelig lå like ved veien og ikke i gårdstunet, er det sannsynlig at det har vært forretning her fra begynnelsen. "Flaa 1920" opplyser at Engebret Buøen og Reier Vold hadde landhandel på Voll i 1880. Reier Vold må være den samme som Reier Halvorsen Pladsen som overtok øvre Voll 25/1 i 1866. Marie Buøen hadde landhandel her i 1906, og Leander Buøen i 1918. Seinere holdt Hildes landhandel til i huset, og fram til 2000 var det Flå sport og Bygg som brukte lokalene.

Stolphuset er sannsynligvis bygd i 1904, samtidig med bygningen, og ikke i 1897, som det er opplyst i "Norske Gardsbruk". Det er i halvannen etasje, oppført i bindingsverk og kledd med lektepanel. Med unntak av det store takutstikket med profilerte åser, er det lite ved dette enkle stolphuset som vitner om sveitserstilen. Taket har stikker undre bølgeblikket.

Driftsbygningen

er bygd i to etapper. Den eldste delen nærmest stolphuset og med samme møneretning som bygningen, er trolig også bygd i 1904. Denne delen, som sannsynligvis har inneholdt vedskjul, vognskjul og grisehus, er ganske lav. Den er oppført i bindingsverk og er kledd med låvepanel. På et gammelt bilde fra tunet ligger fortsatt stikketak, og en do med pulttak står i den østre enden av låven. Det er siden lagt bølgeblikk oppå stikketaket, og i 2001 blir platene skiftet ut med skifer. I 1913 ble den største delen tilbygd, i vinkel med første byggetrinn. Her var det husdyrrom og låve. Også denne delen er i bindingsverk kledd med låvepanel. Taket er tekt med skifer.

 

Litteratur og kildehenvisninger:

Bøker:  Jensen, Jørn: Gamle hus og tun i Flå, Truls Trykksakeri (Ål), 2001