Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sosiale tjenester/NAV

NAV

NAV-kontoret i Flå holder til i lokaler på Veksthuset
Kontoret har tjenester fra tidligere trygdeetaten, Aetat og sosialtjenesten.

NB! Nav holder stengt for DROP IN fom 13/3 til påske.

Åpningstider - DROP IN
Mandager kl 10:00-14:00
Onsdager  kl 10:00-14:00

Vi har mange digitale tjenester, og oppfordrer til å benytte disse.  
På nav.no kan du fine ledige stillinger, registrere deg som arbeidssøker, skrive meldinger  til oss på Ditt NAV, sende søknader og sjekke ut utbetalinger. 

NAV sentral telefon 5555 3333 fra kl 8.00-15.30 på hverdager som kan gi informasjon, eller sette deg over til NAV Flå.
Nødhjelp (hverdager kl 9.00-15.00): Telefon 48 27 61 30

Spørsmål angående  pensjon kan rettes til NAV pensjon på tlf 5555 3334.

NAV.no

Her finner du sosiale tjenester på nav.no

Råd og veiledning

Sosialtjenesten skal først og fremst sikre alle økonomisk og sosial trygghet, og bidra til å bedre levevilkårene for vanskeligstilte.

Sosiale tjenester omfatter et vidt spekter av kommunale tjenester som reguleres etter bestemmelser i Lov om sosiale tjenester. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.
For spørsmål og henvendelser/timeavtaler, ta kontakt med NAV Flå.
Faglig ansvarlig NAV Flå: Lone Marie Moen
E-post: lone.marie.moen@nav.no

Sosialtjenesten gir gratis råd og veiledning på mange områder, bl.a.

 • Sosiale problemer
 • Psykiske problemer
 • Familie- og ekteskapsproblemer
 • Gjeld og gjeldssanering
 • Økonomisk rådgivning
 • Boligproblemer
 • Arbeidsledighet
 • Trygdespørsmål

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk stønad skal ha nok midler til et forsvarlig livsopphold.

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet
 • For å ha fulle rettigheter etter loven må du ha lovlig opphold og fast bopel i Norge
 • Personer som oppholder seg i utlandet har ikke rett på økonomisk stønad
 • Personer som ikke kan sørge for livsopphold gjennom inntektsgivende arbeid, egne midler eller ved hjelp av andre økonomiske rettigheter
 • Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert

Sosialhjelp ytes av kommunen der du bor eller oppholder deg. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv. Hjelpeplikten er begrenset til å gjelde utgifter til nødvendig livsopphold og er en rettighet når alt annet er prøvd.
Når sosialhjelp skal vurderes, vil sosialkontoret i samarbeid med deg undersøke hvilke muligheter du har for å skaffe deg annen inntekt  (arbeid, trygd, underholdsbidrag og lignende). Før sosialtjenesten kan avgjøre om du har krav på økonomisk hjelp, må den ha opplysninger som dokumenterer din økonomiske situasjon. Du kan ikke påregne at søknad om sosialhjelp alltid kan behandles samme dag. Nødhjelp til mat kan utbetales i påvente av behandling av søknad.
For mer informasjon og søknadsskjema eller timeavtale kan du ta kontakt med NAV Flå.

Veiviser for sosialhjelp

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i Hallingdal. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett.

For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Trenger du hjelp? Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Hvis du ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt søke på papir. Haster det kan du ringe vakttelefon 482 76 130.

Mer informasjon På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon:  Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Når inntektene ikke dekker utgiftene er det viktig å få gjort noe med situasjonen på et tidlig tidspunkt.
Du kan ta kontakt med sosialkontoret for å få råd og veiledning om personlig økonomi. Dette kan være for å få ryddet opp i økonomien, informere kreditor om situasjonen, sette opp månedsbudsjett eller få bistand i forberedelse til søknad om gjeldsordning hos Namsmannen.

For mer informasjon og søknadsskjema eller timeavtale: Ta kontakt med NAV-kontoret.

Familie- og ekteskapsproblemer

Sosialkontoret kan gi råd og hjelp om spørsmål som hører inn under deres arbeidsområde.

Mekling Ektepar/samboere kan i enkelte tilfeller få hjelp til å forstå problemene og kanskje løse dem på en måte som er bedre for dem selv og barna enn separasjon og skilsmisse. Det er mulig å søke hjelp ved familievernkontor, lege, psykolog, jurist osv.

Separasjon og skilsmisse Ektefeller med barn under 16 år skal møte til mekling før sak om separasjon eller skilsmisse kan behandles.

Ved behov for mekling for foreldre: Kontakt PP-tjenesten for Nedre Hallingdal  (Gol) for  timebestilling, eller Familiekontoret Hallingdal (Ål)

Andre hjelpeinstanser i Buskerud Familiekontoret for Drammen Kirkens Familierådgivningskontor i Hønefoss

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Orientering til deg som søker om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Det oppfordres til å lese denne siden før utfylling av søknaden.

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytnings-evne har et særlig behov for parkeringslette på ett eller flere konkrete steder. For at parkeringstillatelse skal gis, er det ikke tilstrekkelig å påvise en sykdomstilstand som begrenser forflytningsevnen. Det kreves i tillegg at det ordinære parkeringstilbudet ikke er tilstrekkelig til å dekke søkerens behov. Parkerings-tillatelsen er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Problemer med å bære vektlegges i liten grad.

Legeerklæring: Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.
Din søknad: Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov for parkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden.

Tenk godt igjennom:

- Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis) - Hvorfor er det vanskelig å parkere her? - Hva slags parkeringsplasser finnes her? - Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her? - Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene? - Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege så hør om du kan få dokumentasjon på dette.

 Søker du som passasjer? Forflytningshemmende som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse tildeles derfor når den som transporteres ikke kan forlates alene (for eksempel på venteværelset) mens bilen flyttes. Dette må fremgå av legeerklæringen og søknaden.

Vedlegg: Passfoto av deg selv og kopi av førerkort dersom du søker som fører av bil (kopi av begge sider av førerkortet). Førere over 75 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter fremlegg av helseattest.

Søknadsskjema

Søknad med vedlegg sendes til: Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmede med behov for bistand samme mulighet som den øvrige befolkning til å delta i samfunnet uten å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett.

Hva er et ledsagerbevis?
Et ledsagerbevis er et dokument i form av et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i eller nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune. Nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.
Hvordan søkes ledsagerbevis?
Søknadskjema om ledsagerbevis fåes på NAV Flå. Søkeren må skaffe tilveie 1 passfoto til beviset.
Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.
Søknadsskjema - ledsagerbevis

Ungdomsteamet i Flå

er et tilbud til ungdom i aldersgruppa 16-25 år som har utfordringer i forhold til å gjennomføre videregående skole eller arbeidspraksis o.l.

Teamet består av representanter fra helsetjenesten, NAV og oppfølgingstjenesten for videregående skole. Andre tjenester kan også delta ved behov. Vi ønsker å være til hjelp med å finne fram til gode støttetiltak og tjenester.

Ungdom og foreldre/foresatte er velkommen til å ta kontakt. Det samme gjelder videregående skole og andre offentlige tjenester. Samtykkeskjema kan lastes ned nedenfor.

Informasjonsskriv

Samtykkeskjema

 

 

Besøksadresse:

Sentrumsvegen 24
3539 Flå

Kontaktperson: Lone Marie Moen

Tittel: Fagansvarlig sosialtjenesten

Telefon: 55553333

Kontaktperson: Anne Mari Sønsteby

Tittel: Saksbehandler/veileder

Telefon: 55553333