Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sosiale tjenester/NAV - Tilskudd og lån

Bostøtte

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
Flå kommune,Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, telefonnummer 55 55 33 33.

Bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
 

Kan jeg få bostøtte?

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Hvordan melde fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.  

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no .Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Regelver

 

Boligtilskudd og startlån

Søknad om milder til å tilpasse boligen din

Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økomisk støtte til dette. Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette. Tilskuddet er en offentlig støtteordning  som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, - etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

Boligtilskudd til etablering Tilskuddet skal bidra til at grupper med svak økonomi blant funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte og unge førstegangs- etablerende skal kunne skaffe seg en nøktern og hensiktsmessig bolig. Normalt overstiger ikke tilskuddet 30 % av kostnadene. Tilskuddet skal gis til bygging av ny bolig og kjøp av brukt bolig. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd og husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjørende. Det legges vekt på om den vanskelige situasjonen er av mer varig karakter. Veiledende øvre inntektsgrense for enslige er 180.000-200.000 kroner. Inntektsgrensen økes med kr 20.000,- for hvert husstandsmedlem.

Startlån

Startlån fra kommunen hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Startlån tildeles etter behovsprøving. Kommunen behandler søknadene og skal vurdere om søkeren

  • forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig
  • har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Den som får startlån må kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Startlån er for barnefamilier og personer som er i en særlig utfordrende situasjon og mangler en egnet bolig.   

Får du banklån til bolig, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som har behov en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare. 

Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene:

  • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
  • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
  • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
  • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
  • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. I noen tilfeller kan kommunene gi tilskudd.

Startlån fra kommunen

Kan jeg få startlån og tilskudd

Mangler du BankID eller er verge? Slik får du søkt elektronisk.

Spørsmål og søknad om startlån rettes til NAV Flå.
Ihht kommunens retningslinjer for tildeling av startlån er det satt en øvre beløpsgrense for startlån med kr 400.000,- pr bolig.