Flå kommune

Flå - Først i Hallingdal

Min side  Kontrast   English   Kart   Nettstedskart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sosiale tjenester/NAV - Tilskudd og lån

Bostøtte

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?
Flå kommune,Sentrumsvegen 24, 3539 Flå, telefonnummer 55 55 33 33.


Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.
 

Søk bostøtte 
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.  

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

 

Mer informasjon Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no .Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

 

Regelver

 

Boligtilskudd og startlån

Søknad om milder til å tilpasse boligen din

Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økomisk støtte til dette. Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig. Det er god samfunnsøkonomi å tilrettelegge boliger på denne måten. Tilskudd til tilpasning kan i mange tilfeller være et viktig virkemiddel for å få til dette. Tilskuddet er en offentlig støtteordning  som kan bidra til at du kan bli boende i boligen din, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Det kan søkes om støtte til enkle tiltak, som å fjerne terskler for å bedre tilkomsten til boligen, men også til større ombygginger for å tilrettelegge boligen i forhold til brukerens funksjonsnedsettelse. Familier med funksjonshemmede barn er høyt prioritert ved tildeling av tilskuddet.

Kommunene vil ikke benytte absolutte inntektsgrenser i slike saker. Den økonomiske behovsprøvingen skal gjøres ut fra en helhetsvurdering av husstandens økonomiske situasjon på sikt, - etter at tilpasningstiltaket er gjennomført.

Boligtilskudd til etablering Tilskuddet skal bidra til at grupper med svak økonomi blant funksjonshemmede, særlig vanskeligstilte og unge førstegangs- etablerende skal kunne skaffe seg en nøktern og hensiktsmessig bolig. Normalt overstiger ikke tilskuddet 30 % av kostnadene. Tilskuddet skal gis til bygging av ny bolig og kjøp av brukt bolig. Tilskuddet er sterkt behovsprøvd og husstandens samlede situasjon og økonomi er avgjørende. Det legges vekt på om den vanskelige situasjonen er av mer varig karakter. Veiledende øvre inntektsgrense for enslige er 180.000-200.000 kroner. Inntektsgrensen økes med kr 20.000,- for hvert husstandsmedlem.

Startlån

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner, eller ikke får tilstrekkelig lån til å finansiere kjøp av bolig.

Startlån tildeles etter behovsprøving. Kommunen behandler søknadene og skal vurdere om søkeren

  • forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig
  • har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene som aktuelle inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Den som får startlån må kunne betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Startlån kan gis i disse tilfellene:

  • For å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid for husstander som har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Når husstander har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån vil kunne bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin.
  • Når husstandens boligsituasjon hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet.
  • Når lånet vil bidra til bedre utnyttelse av kommunalt disponerte boliger.

Merk: Gruppen unge med liten egenkapital, men med gode inntektsutsikter er ikke i målgruppen for startlån.
Husbanken har gitt ny forskrift fra april 2014. Det skal nå vektlegges om søkerne har (hatt) mulighet til å spare penger til egenkapital. Søkere kan ikke lenger regne med å få resterende 15 % i startlån for kjøp av bolig slik som tidligere.

Søknadsskjema startlån

Spørsmål og søknad om startlån rettes til NAV v/Lone Marie Moen. Ihht kommunens retningslinjer for tildeling av startlån er det satt en øvre beløpsgrense for startlån med kr 400.000,- pr bolig.

Grunnlån i Husbaken Fra 1. juli 2005 ble Husbankens oppføringslån og utbedringslån slått sammen til et nytt grunnlån. Lånet skal fremme god kvalitet, skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Søknadsskjema kan lastes ned fra Husbankens hjemmeside. Søknader sendes Husbanken.